Расширенный поиск  

Африкада – албан хэрэгээр

Бөө мүргэлэй «Тэнгэри» бүлгэмэй ударидагша, заарин бөө Баир Цырендоржиев эдэ үдэрнүүдтэ албан хэрэгээр Африка гүрэндэ ябажа байнхай.

​Һаарамбын һаруул ухаагаар

Шажан мүргэлэй дахин һэргэн дэлгэрһээр, һаарамбын үндэр нэрэ зэргэдэ түрүүшын буряад хүн хүртөө

​Улаан-Үдын «Пионер» кинотеатрта харуулагдаһан Баир Дышеновэй «Шарнохой» гэһэн кино олониие хүлгөөбэ

Баир Дышеновэй һанамжаар, хэн нэгэнэй хэһэн нүгэл заяандаашье миин ошодоггүй, долоон үедэ доло хүрэхэ

​Шажан мүргэлэй эди шэди

Алексей Тенчой ламын һонирхолтой ушарнууд

Буряад уласай ​Захааминда Арьяа-Баала залархань

Арьяа-Баала бурханай айхабтар ехэ хүрэг бүтээгдэжэ, заха холын Захааминай хоймортохи суугаараа үндэр, домогоороо баян Санага нютагта заларха сагынь дүтэлжэ байна.

​Табан хурганай дэргэдэ табигдаһан субарга

Мухар-Шэбэрэй Нарһата нютагай дэбисхэр дээрэ оршодог байгаалиин ехэ хүшөө болохо Табан хурганай дэргэдэ субарга бодхоогдожо, үнгэрһэн амаралтын үдэр рамнайлагдаба

​Һама Сахюусанай орон

Байгша оной июлиин 4-дэ Сэлэнгэ аймагай Ташар һуурин шадар нангин шүтөөнэй Бүрин Хаан уула дээрэ Балдан Һама Сахюусанай хиидтэ хурал хурагдаба

​Нараяа хүлеэһэн зула гү, али хамаг юумэн өөрын сагтай

Энэ һонин ушар 2000-аад оной эхеэр Джарун Хашор зэндэмэниин дахинаа Хэжэнгын түхэреэндэ ба буряад арадтаа заларха сагай тулажа ерэхэдэ болоо

​Айлай хорёо соо байрлаһан Арьяа Баалын сүмэ

Үбэр Байгалай хизаарай Оловяннын аймагай Улаан-Сэсэг нютагта байдаг Арьяа Баалын сүмэ айлай хорёо соо баригданхай

Буян гээшэ хүсэтэй

Буян гээшэ татадаг, бурханай номууд хүсэтэй гэжэ үшөө дахин мэдэрбэб. Юуб гэхэдэ, Хэжэнгэдээ хадаг табилганда байлсаха гэжэ Улаан-Үдэһөө гараһан аад, һубаряад болоһон буянта хэрэгүүдтэ хабаадаха золтой байбаб.

Эб нэгэн, эмхитэйгээр

Августын 19-дэ - Зандинай дуганай рамнай

Сартуул-Булагай дасан: буугаа һэн гү, ерээдүй сагай бурхан?

Майдари бурханай хүндэлэлдэ шажан мүргэлэй ехэ һайндэр жэлдээ нэгэ, зунай дунда һарада үнгэргэгдэдэг гээшэ. Түбэд шажаниие һэльбэн шэнэлэгшэ Зонхобо гэгээн 1409 ондо Майдариин хуралай эхи табиһан түүхэтэй гээд домогууд соо хэлэгдэдэг. Дээрэһээ үгтэһэн һур...

Нютагаймнай нангин газарнууд

Буряад һайхан орондомнай нангин газарнууд олон даа. Тэдэнэй тоодо «Бэлигүүн толи» зохёоһон дооромбо лама Эрдэни Хайбзун Галшиевые толгойн саазаһаа абарһан Шалсаана Буурал баабай, хори гаран жэлдэ Ямандагын бүтээлдэ һуужа, хогоосон шанар олоһон Худанай лам...

Этигэлэй хамба ламын һургаалнууд шэнжэлэгдэнэ

Yнгэрһэн амаралтын үдэрнүүдтэ, июниин 24-25- да, Ивалгын дасанай Буддын шажантанай ехэ һургуулида XII дугаар Бандида хамба лама Даша-Доржо Итигэловтэ зорюулагдаһан хуралдаан уласхоорондын хэмжээндэ 6-дахияа эмхидхэгдэбэ.