Расширенный поиск  

​Табан хурганай дэргэдэ табигдаһан субарга

Мухар-Шэбэрэй Нарһата нютагай дэбисхэр дээрэ оршодог байгаалиин ехэ хүшөө болохо Табан хурганай дэргэдэ субарга бодхоогдожо, үнгэрһэн амаралтын үдэр рамнайлагдаба

​Һама Сахюусанай орон

Байгша оной июлиин 4-дэ Сэлэнгэ аймагай Ташар һуурин шадар нангин шүтөөнэй Бүрин Хаан уула дээрэ Балдан Һама Сахюусанай хиидтэ хурал хурагдаба

​Нараяа хүлеэһэн зула гү, али хамаг юумэн өөрын сагтай

Энэ һонин ушар 2000-аад оной эхеэр Джарун Хашор зэндэмэниин дахинаа Хэжэнгын түхэреэндэ ба буряад арадтаа заларха сагай тулажа ерэхэдэ болоо

​Айлай хорёо соо байрлаһан Арьяа Баалын сүмэ

Үбэр Байгалай хизаарай Оловяннын аймагай Улаан-Сэсэг нютагта байдаг Арьяа Баалын сүмэ айлай хорёо соо баригданхай

Буян гээшэ хүсэтэй

Буян гээшэ татадаг, бурханай номууд хүсэтэй гэжэ үшөө дахин мэдэрбэб. Юуб гэхэдэ, Хэжэнгэдээ хадаг табилганда байлсаха гэжэ Улаан-Үдэһөө гараһан аад, һубаряад болоһон буянта хэрэгүүдтэ хабаадаха золтой байбаб.

Эб нэгэн, эмхитэйгээр

Августын 19-дэ - Зандинай дуганай рамнай

Сартуул-Булагай дасан: буугаа һэн гү, ерээдүй сагай бурхан?

Майдари бурханай хүндэлэлдэ шажан мүргэлэй ехэ һайндэр жэлдээ нэгэ, зунай дунда һарада үнгэргэгдэдэг гээшэ. Түбэд шажаниие һэльбэн шэнэлэгшэ Зонхобо гэгээн 1409 ондо Майдариин хуралай эхи табиһан түүхэтэй гээд домогууд соо хэлэгдэдэг. Дээрэһээ үгтэһэн һур...

Нютагаймнай нангин газарнууд

Буряад һайхан орондомнай нангин газарнууд олон даа. Тэдэнэй тоодо «Бэлигүүн толи» зохёоһон дооромбо лама Эрдэни Хайбзун Галшиевые толгойн саазаһаа абарһан Шалсаана Буурал баабай, хори гаран жэлдэ Ямандагын бүтээлдэ һуужа, хогоосон шанар олоһон Худанай лам...

Этигэлэй хамба ламын һургаалнууд шэнжэлэгдэнэ

Yнгэрһэн амаралтын үдэрнүүдтэ, июниин 24-25- да, Ивалгын дасанай Буддын шажантанай ехэ һургуулида XII дугаар Бандида хамба лама Даша-Доржо Итигэловтэ зорюулагдаһан хуралдаан уласхоорондын хэмжээндэ 6-дахияа эмхидхэгдэбэ.

Агван Доржиевта зорюулагдаһан үзэсхэлэн Дхармасалада

Энэдхэг ороной Дхармасала хотодо оршодог Түбэдэй музейдэ буряад лама, гэгээрүүлэгшэ Агваан Доржиевай ажабайдал, ажаябуулга тухай гэрэл зурагуудай үзэсхэлэн буддын шажантанай тон нангин үдэр болохо июниин 9-дэ нээгдэһэн байна.

Баргажанай ехэ мүргэл

Тахилгатай ехэ уулануудай нэгэн болохо Бархан уулын хормойдо Буддын шажантанай удха шанартай хоёр ехэ мүргэл майн 19-20-ой үдэрнүүдтэ болобо. Бархан буурал баабайда, Янжама бурханда мүргэлнүүдтэ хүн зон олоороо хабаададаг гээшэ.

Элшэ хүсэ үгэдэг эди шэдитэ зурагууд

Майн 23-да Цыренжаб Сампиловай нэрэмжэтэ уран һайханай музейдэ уран зурагай үзэсхэлэн нээгдэбэ. Лама, зүүн зүгэй эмнэлгын талаар мэргэжэлтэ, уран найрагша, уран зурааша Ким Со Жунай бүтээһэн зурагууд уран һайханай юрын үзэсхэлэн бэшэ, элшэ хүсэ үгэхэ эди....

Намнанай-багша хэн гээшэб?

...Уридхын Намнанай бүлын Үлирэнгэ нютагта зуһажа байтарынь, тулюур муу хубсаһатай, ойлгогдосогүй хэлэтэй, нялха нарай үхибүү тэбэриһэн залуухан гуйраншан эхэнэр орожо ерэбэ ха. Энэ эхэнэрые хайрлажа, Намнантан тэрэниие ундалуулба, эдеэлүүлбэ...

Һүлдэ тухай бодомжо

Юртэмсын юрэ бусын нюусанууд