Расширенный поиск  

​Эхэ хэлэнэймнай эрхим багшанар эхэнэрэй һайхан шарайтай

Гурбан үдэрэй туршада Буряад Уласай, Үбэр Байгалай хизаарай, Эрхүү можын, Монголой багшанар урилдаанда хабаадаа

Лучшего учителя бурятского языка определили в Бурятии

В Улан-Удэ состоялось награждение международного конкурса «Эрхим багша»

​Уласхоорондын “Эрхим багша-2018” урилдаанда табан багша түрүүлээ

Уласхоорондын “Эрхим багша” гэһэн хоёрдохи урилдаанда Улаан-Үдэ хотын 32-дохи дунда һургуулиин буряад хэлэнэй багша Гэрэлма Ванзатова эрхимлээ

​Буряад хэлэнэй “Эрхим багша” элирбэ

“Эрхим багша” гэһэн уласхоорондын урилдаанай гол шан хоёрдохи удаагаа Буряадай түлөөлэгшэдэ үгтэбэ

​Буряадай ниислэлдэ үнгэржэ байгаа Уласхоорондын "Эрхим багша" урилдаанда Усть-Ордын түлөөлэгшэ уридлажа ябана

Буряадай ниислэлдэ үнгэргэгдэжэ байгаа Уласхоорондын "Эрхим багша" урилдаанай түрүүшын үдэрэй дүнгүүдээр Эрхүү можын Усть-Ордын тойрогой Буряад-Енгүүд нютагай һургуулиин буряад хэлэн болон уран зохёолой багша Инна Атутова 117 оноотойгоор эрхимлэнэ

​ЭРХИМ БАГШЫН СОЛОДО ХҮРТЭХЫН ТУЛА

Буряад Уласай багшанарай колледждо 11 һарын 20-ой үдэр «Эрхим багша» гэжэ урилдаан хоёрдохиёо зарлагдаба

Уласхоорондын "Эрхим багша" урилдаан Буряадай ниислэлдэ эхилбэ

​Буряад Уласай ниислэл - Улаан-Үдэ хотодо Уласхоорондын "Эрхим багша" хоёрдохи урилдаан багшанарай уласай колледждо мүнөөдэр эхилбэ

Уласхоорондын эрхим багшые шэлэхэнь

Хоёр жэлэй нэгэ удаа хараалагдаһан, Уласхоорондын «Эрхим багша» гэһэн түрэлхи хэлэ заадаг багшанарай харалган, ноябриин 20-23 үнгэргэхэ зорилготой эмхидхэлэй хороон Баяр Жалсанов болбосоролой сайдай ударидалга доро үнгэрбэ

Ангиин эрхим хүтэлбэрилэгшэ - Бабантаһаа

Үнгэрһэн долоон хоногой эсэстэ Улаан-Үдэ хотодо заншалта “Ангиин эрхим хүтэлбэрилэгшэ” гэһэн урилдаан түгэсэбэ.

​«Эрхим багша-2017» определил лучших учителей бурятского языка

Обладательницей Гран-при республиканского конкурса стала представительница Бурятского национального лицея-интерната №1

Буряад Уласай эрхим багшанар шагнагдаха

Эрхим багшанарые элирүүлхэ зорилготой жэл бүри үнгэргэгдэдэг мүрысөөнэй дүнгүүд элирүүлэгдэбэ.