Расширенный поиск  

​Фёдор Балтуев илалта туйлаа

Эрхүү можын залуу барилдаашан Фёдор Балтуев 2000-2002 онуудта түрэһэн эдиршүүлэй дунда Ородой чемпионадта түрүү һуури эзэлээ

​Уран нугалаагай удха шанар

«Байгал» театрай үнэтэй үүсхэл

​Хоёр эрьеын улад, холбоо байгуулая!

Амар сайн, анда нүхэдни! Үнинэй тантаяа золгоогүйдөө зобошоноб. Үргэлжэ бэшэжэ байха гэһэн аад...сүлөөгүйдөөб. Сэхыень хэлэнэб

​“Үльгэр” театр “Байгалай һахюуһан” гэһэн театрай уласхоорондын ехэ нааданда хабаадахань

“Үльгэр” театр Эрдэни Жалцановай найруулһан “СайнЭр” гэһэн зүжэгөө харуулха

​Буряад драмын театр уласхоорондын театрай I ехэ нааданда хабаадахань

“Байгалай һахюуһан” (Байкальский талисман) гэһэн наадан Эрхүү можодо үнгэргэгдэхэ

Онон мүрэнһөө Ойхон арал хүрэтэр

Эдэ үдэрнүүдтэ Ага тойрогто, мүн Эрхүү можын Ойхон аймагта бүхэриг шамбай баатар хүбүүдэй тэмсээнүүд удаа дараалан үнгэргэгдэбэ

​Үертэ хохидоһон үхибүүд Улаан-Үдэ ерээ

Эрхүүгэй ехэ үертэ хохидоһон бүлэнүүдэй 160 үхибүүн үнгэрһэн амаралтада Буряадтамнай буужа, Загарай аймагта оршодог “Дружба” лагерьта байрлаба

Үерһөө хохидоһон үхибүүдтэ һургуулидаа бэлдэлгэдэ туһа хүргэхэ гэжэ Буряад уласта уряалба

Бүхэроссиин хэмжээнэй тус акцида һуралсалай эмхи зургаанууд, үхибүүд болон гэртэхин, багшанар ба нигүүлэсхы сэдьхэлэйнгээ уряагаар туһалхые хүсэһэн хүн бүхэн хабаадалсаха аргатай

Барилдаашаднай баярлуулаа гү?

​Буряадай спортдо дуратайшуулай үни удаан хүлеэһэн Ородой чемпионат одоошье үнгэргэгдэжэ, арад зондо ехэ баяр асарбагүй

​Буряад уласай дүрбэн һургуули федеральна грантнуудта хүртэбэ

«Болбосорол хүгжөөлгэ» гэһэн гүрэнэй программын хэмжээндэ шэнэ оньһо нэбтэрүүлгын түсэлнүүдые хүгжөөлгэдэ илагшад нэгэ-нэгэ сая түхэригэй грантда хүртэхэ

​Уһанда абтаһан Эрхүү можын ажаһуугшадта туһа хүргэхэ гэжэ Буряад драмын театрта зүжэг харуулагдаха

Буряад драмын театр сугларһан мүнгэеэ уһанда абтаһан Эрхүү можын ажаһуугшадта дамжуулха

​Уула гэшхүүргүй, уһан хабхаггүй

Эрхүү можодо Үдэ, Ия, Бирюса голнууд эрьеһээ халижа, 7 аймаг уһанда абтаа

​Буряадай эдир хатаршад Ородой Холбоото уласай хатарай мүрысөөндэ амжалта туйлаба

Жэл бүри май һарын эхиндэ Эсэгэ ороноо хмгаалгын Агууехэ дайнай Илалтада зорюулагдаһан «Вальс Победы» гэһэн хатарай мүрысөөн Эрхүү хотодо эмхидхэгдэдэг

​Зориг ехэтэй Зоригто лама

«Буряадай түрүү хүнүүд» урилдаанай «Буян хэшэг» номинацида

АРЮУН ҺҮЛДЭТЭ “АЛТАРГАНА” АНГАРЫН ЭРЬЕДЭ

Ага найман эсэгын абьяас бэлигтэн, тамиршад, наада үзэгшэд хоёр хоног соо 3200 модо зайтай харгы дабажа, Ангарын эрьедэ болохо арюун һүлдэтэ “Алтаргана “наадандаа зорижо ерэбэ