Расширенный поиск  

Онон мүрэнһөө Ойхон арал хүрэтэр

Эдэ үдэрнүүдтэ Ага тойрогто, мүн Эрхүү можын Ойхон аймагта бүхэриг шамбай баатар хүбүүдэй тэмсээнүүд удаа дараалан үнгэргэгдэбэ

​Үертэ хохидоһон үхибүүд Улаан-Үдэ ерээ

Эрхүүгэй ехэ үертэ хохидоһон бүлэнүүдэй 160 үхибүүн үнгэрһэн амаралтада Буряадтамнай буужа, Загарай аймагта оршодог “Дружба” лагерьта байрлаба

Үерһөө хохидоһон үхибүүдтэ һургуулидаа бэлдэлгэдэ туһа хүргэхэ гэжэ Буряад уласта уряалба

Бүхэроссиин хэмжээнэй тус акцида һуралсалай эмхи зургаанууд, үхибүүд болон гэртэхин, багшанар ба нигүүлэсхы сэдьхэлэйнгээ уряагаар туһалхые хүсэһэн хүн бүхэн хабаадалсаха аргатай

Барилдаашаднай баярлуулаа гү?

​Буряадай спортдо дуратайшуулай үни удаан хүлеэһэн Ородой чемпионат одоошье үнгэргэгдэжэ, арад зондо ехэ баяр асарбагүй

​Буряад уласай дүрбэн һургуули федеральна грантнуудта хүртэбэ

«Болбосорол хүгжөөлгэ» гэһэн гүрэнэй программын хэмжээндэ шэнэ оньһо нэбтэрүүлгын түсэлнүүдые хүгжөөлгэдэ илагшад нэгэ-нэгэ сая түхэригэй грантда хүртэхэ

​Уһанда абтаһан Эрхүү можын ажаһуугшадта туһа хүргэхэ гэжэ Буряад драмын театрта зүжэг харуулагдаха

Буряад драмын театр сугларһан мүнгэеэ уһанда абтаһан Эрхүү можын ажаһуугшадта дамжуулха

​Уула гэшхүүргүй, уһан хабхаггүй

Эрхүү можодо Үдэ, Ия, Бирюса голнууд эрьеһээ халижа, 7 аймаг уһанда абтаа

​Буряадай эдир хатаршад Ородой Холбоото уласай хатарай мүрысөөндэ амжалта туйлаба

Жэл бүри май һарын эхиндэ Эсэгэ ороноо хмгаалгын Агууехэ дайнай Илалтада зорюулагдаһан «Вальс Победы» гэһэн хатарай мүрысөөн Эрхүү хотодо эмхидхэгдэдэг

​Зориг ехэтэй Зоригто лама

«Буряадай түрүү хүнүүд» урилдаанай «Буян хэшэг» номинацида

АРЮУН ҺҮЛДЭТЭ “АЛТАРГАНА” АНГАРЫН ЭРЬЕДЭ

Ага найман эсэгын абьяас бэлигтэн, тамиршад, наада үзэгшэд хоёр хоног соо 3200 модо зайтай харгы дабажа, Ангарын эрьедэ болохо арюун һүлдэтэ “Алтаргана “наадандаа зорижо ерэбэ

Уран гартанай үзэсхэлэн

«Алтаргана» нааданда уран гартанай харал¬ган олоной сэдьхэл ханаадаг гээшэ. Хоёр жэлэй нэгэ удаа болодог энэ харалганда хэн ямар шэнэ юумэ бүтээгээ хаб гэжэ хүн бүхэн һонирходог лэ ёһотой

“Алтан сагта” арадай сонинууд шалгараа

“Алтаргана” нааданай үедэ сэтгүүлшэд болон олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүдэй дунда “Алтан саг” гэжэ нэрлэгдэһэн мүрысөөн заншалта ёһоороо эмхидхэгдэһэн байгаа

​“Алтаргана” нааданай абарганууд

Бүгэдэ буряадуудай “Алтаргана” нааданда спортын зургаан зүйлөөр мүрысөөнүүд үнгэрөө

​Түгнын дуушан

Арадай дуунуудые хангюурдадаг бэлигтэйшүүлэй дунда болоһон урилдаанда 70 гаран хабаадагшад сооһоо Буряад Уласай хоёр түлөөлэгшэ шалгараа

​Даруухан дангинарай дабташагүй урилдаан

Илдам налгай, ирагуу дуутай дангинанарай урилдаанда Буряадаймнай хоёр басагад түрүүшүүлэй тоодо орожо, олон тоото түрэл гаралаа, нютагаархинаа баясуулба