Расширенный поиск  

​Улаан-Үдэдэ эрхим һурагшадай партанууд дээрэ Эсэгын дайнай эрэлхэг баатарнуудай нэрэнүүд мүнхэлэгдэбэ

Байгша оной сентябриин 3-да Улаан-Үдэ хотын 52-дохи һургуулида “Геройн парта” гэһэн Бүхэроссиин түсэл эхиеэ абаба

​Хүгшэн абын хүүр дээрэ

Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай сууряан он жэлнүүдэй ошоошье һаа, дуулдаһаар зандаа

Амгалан байдал үршөөһэн Илалтын һайндэр – Улаан-Үдэдэ

Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай дүүрэһээр 74 жэлэй ойн баярта зорюулагдаһан һайндэр Буряад уласта үргэн дэлисэтэйгээр үнгэргэгдэбэ

​Үнэниие үргэгшэ

Буянтай ажал ябуулжа байһан Баясхалан Дабинтай майн 9-эй һайндэртэ дашарамдуулан, хөөрэлдөө хэхэ гэжэ шиидэбэбди

2018 ондо Буряад Уласта 898 ветеран ойн баяраа угтаһан байна

Гараһан жэлдэ ойн баяраа угтагшад үшөө олон

Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай ветерануудые гэр байраар хангалгада Буряад Уласта мүнгэн һомологдобо

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай 2008 оной майн 5-да абаһан Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай ветерануудые гэр байрын байдал һайжаруулха гэһэн 714 дүгээр тогтоолоор тус программа Буряадта бэелүүлэгдэнэ.

Виталий Сучков Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай ветерануудта хүрэбэ

Москва хотын Үндэһэтэнэй бодолгын болон можо хоорондын харилсаануудай департаментын түрүүлэгшэ Виталий Сучков Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай ветерануудта хүрэбэ.

Хүндэтэ ветерануудай хүндэлэлдэ

Шара-Азарга нютагта Эсэгэ орондоо үнэн сэхэ, габьяатай нютагаархинаа һайн һайханаар һанан дурсажа байдаг. Үнгэрһэн гарагай долоондо нютаг нугаяа суурхуулһан табан ветерануудайнгаа хүндэлэлдэ волейболоор заншалта мүрысөө юһэдэхиеэ шара-азаргаархин үндэр хэ...

Уулын уладтай болоһон удха шанартай уулзалганууд

"Май - Буряадай баатарнуудай һара"