Расширенный поиск  

​Хүгшэн абын хүүр дээрэ

Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай сууряан он жэлнүүдэй ошоошье һаа, дуулдаһаар зандаа

​Илалтын сэрэгшэдтэ доро дохинобди

1941-1945 онууд. Дайнай хатуу шэрүүн жэлнүүд

​Немец сэрэгшын нюдөөр

Июлиин 5 - Курск шадарай байлдаанай эхилһэн үдэр

​Тагнуулшан лама

Баатар сэрэгшэдэй намтарһаа баримтанууд

​Бурхан сахюусантай буряад сэрэгшэд

Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнда ябаһан зарим сэрэгшэдтэ угай сахюусан, бурханай дүрэ, маани мэгзэм туһалаа гэдэг

​Тэрьедэжэ ошоод,тэндэһээ бусаагүй

Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай түүхэтэ үйлэнүүд холодожол байна

​Фронт Бадам

Агуу Илалтын 74 жэлэй ойдо

​Монгол моридой габьяа

Агуу Илалтын 74 жэлэй ойдо Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай үедэ Монгол гүрэн аяар 500 мянган толгой мори СССР гүрэндэ дамжуулаа

Алтан Одо абаагүй баатарнуудта - алдар соло

​Буряад Уласай байгуулагдаһан үдэр Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Цырен-Даша Доржиев “Буряад үнэн” Хэблэлэй байшанай эдэбхи үүсхэлээр зохёогдоһон “Алтан одо абаагүй баатарнууд” гэһэн түсэлэй эхи табиһан байна.

Дүрбэн аха дүүнэрэй хуби заяан

Агуу Илалтын һайндэртэ зорюулагдана

Омогорхол түрүүлһэн Илалтын Үдэр

Майн 9-дэ Улаан-Үдэ хотодо Илалтын һайндэртэ зорюулагдаһан хэмжээ ябуулганууд үргэн дэлисэтэйгээр эмхидхэгдэбэ. Хамагай һүрөөтэйгөөр сэрэгэй парад, “Хэтын жагсаал” үнгэрбэ.

Манай абын намтар

Минии аба, Ирдынеев Лундэг Батуевич, 1910 оной февралиин 21–дэ Бэшүүр аймагай Хайрангын Эбэр нютагта малшанай бүлэдэ түрэһэн. Бага наһанһаа һүбэлгэн, түргэн ухаатай байһан. Ирдыниин аба ажалайнгаа һүүлдэ хүбүүндээ, багахан Очирма басагандаа, хүршэ айлнууд...

"Хэтын жагсаал" сэрэгшэдэй нэрэ мүнхэлнэ

«Хэтын жагсаалда» тон түрүүн Улаан-Үдэ хотын 5 мянгаад зон хабаадаа һэн. Хойто жэлынь 15 мянган хүнүүд жагсаалда гараа. Харин 2016 ондо Улаан-Үдэ хотодо энэ хэмжээ ябуулгада 35 мянганһаа дээшэ зон хабаадаһан байна.

Далан гурбан жэлэй саана...

"Эхэ оромнай мүнхэдөө байг" конкурсдо