Расширенный поиск  

​Жаргалаар түгэсэһэн түүхэнүүд

«Илалтыемнай бидэнһээ абажа шадахагүй» гэһэн нэгэ туужа, Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнда хабаадагша ахамад офицерэй басаган, юрын лэ ород эхэнэр Людмила Викторовна Толкишевскаягай хөөрөө би һаяхана сэдьхэлээ хүдэлгэн уншабаб

​Түрүүшын буряад комбриг

XX зуун жэлэй эхеэр алтан дэлхэй дээрэ мүндэлһэн зониие гайтайхан ажабайдал хүлеэжэ байгаа: хубисхал, ангиин тэмсээн, шуһата хамалганууд, дэлхэйн дайн... Иимэ шэрүүн, хатуу байдал соогуур тэсэжэ гараһан арад зоной нэгэн, минии нютагай ахатан болохо Бадма....

​Улаан-Үдэдэ эрхим һурагшадай партанууд дээрэ Эсэгын дайнай эрэлхэг баатарнуудай нэрэнүүд мүнхэлэгдэбэ

Байгша оной сентябриин 3-да Улаан-Үдэ хотын 52-дохи һургуулида “Геройн парта” гэһэн Бүхэроссиин түсэл эхиеэ абаба

​Хүгшэн абын хүүр дээрэ

Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай сууряан он жэлнүүдэй ошоошье һаа, дуулдаһаар зандаа

​Илалтын сэрэгшэдтэ доро дохинобди

1941-1945 онууд. Дайнай хатуу шэрүүн жэлнүүд

​Немец сэрэгшын нюдөөр

Июлиин 5 - Курск шадарай байлдаанай эхилһэн үдэр

​Тагнуулшан лама

Баатар сэрэгшэдэй намтарһаа баримтанууд

​Бурхан сахюусантай буряад сэрэгшэд

Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнда ябаһан зарим сэрэгшэдтэ угай сахюусан, бурханай дүрэ, маани мэгзэм туһалаа гэдэг

​Тэрьедэжэ ошоод,тэндэһээ бусаагүй

Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай түүхэтэ үйлэнүүд холодожол байна

​Фронт Бадам

Агуу Илалтын 74 жэлэй ойдо

​Монгол моридой габьяа

Агуу Илалтын 74 жэлэй ойдо Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай үедэ Монгол гүрэн аяар 500 мянган толгой мори СССР гүрэндэ дамжуулаа

Алтан Одо абаагүй баатарнуудта - алдар соло

​Буряад Уласай байгуулагдаһан үдэр Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Цырен-Даша Доржиев “Буряад үнэн” Хэблэлэй байшанай эдэбхи үүсхэлээр зохёогдоһон “Алтан одо абаагүй баатарнууд” гэһэн түсэлэй эхи табиһан байна.

Дүрбэн аха дүүнэрэй хуби заяан

Агуу Илалтын һайндэртэ зорюулагдана

Омогорхол түрүүлһэн Илалтын Үдэр

Майн 9-дэ Улаан-Үдэ хотодо Илалтын һайндэртэ зорюулагдаһан хэмжээ ябуулганууд үргэн дэлисэтэйгээр эмхидхэгдэбэ. Хамагай һүрөөтэйгөөр сэрэгэй парад, “Хэтын жагсаал” үнгэрбэ.