Расширенный поиск  

Аша үрэ ехэтэй шэнэ адуулагша Буряадай ажахынуудта хэрэглэгдэнэ

Хориин болон Хурамхаанай хүдөө ажахынууд энэ шэнэ арга үргэнөөр хэрэглэжэ эхилбэ

Буряад Уласта үүлтэртэ малай шэнжэ элирүүлэгдэнэ

2018 оной эхилһэнһээ хойшо “Үүлтэр һайжаруулгын болон мэдээсэлэй уласай түб” хүдөө ажахынуудта адуу малай, хонидой, гахайнуудай үүлтэр һайжаруулха талаар эрдэм шэнжэлэлгын, мэдээсэлэй ажал ябуулна.