Расширенный поиск  

​Хүгшэн абын хүүр дээрэ

Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай сууряан он жэлнүүдэй ошоошье һаа, дуулдаһаар зандаа

​Бэдэрэлгын ажал үргэлжэлһөөр

Агуу Илалтын туйлагдаһаар 74 жэл үнгэрбэшье, байлдаанай талмайнуудта алдалан унаһан сэрэгшэдые бэдэрэлгын ажал үргэлжэлһөөр