Расширенный поиск  

​Буряад Уласай Тарбагатай аймагта 2020 оно болотор шэнэ һургуули баригдаха

Тарбагатай аймагай Доодо Саянта һууринда шэнэ һургуули барилгада 414 саяя түхэриг һомологдохо

​Улаан-Үдэдэ «Үльгэр» театрай байшан һэльбэн шэнэлэгдэхэ

Барилгын ажалнууд 2020 ондо эхилхээр түсэблэгдэнэ

​Буряад уласай Бабанта аймагта ниигэмэй эмхинүүд баригдаха

Алас Дурнын тойрогой тэдхэмжын хэмжээндэ Бабанта аймагта ниигэмэй шэнэ объектнүүд баригдаха

​Буряад уласай барилгын һалбариин асуудалнуудаар суглаан үнгэрбэ

Буряад Уласай Толгойлогшын дэргэдэхи мүнгэ хүрэнгэ оруулалгын һалбари хүгжөөхэ зүблэлэй ээлжээтэ суглаанда барилгын асуудалнуудаар хэлсэбэ

​Буряад Уласта Үндэһэтэнэй музей баригдаха

2022 он болотор Улаан-Үдэдэ Үндэһэтэнэй музейн шэнэ байшан баригдаха. Буряадай ажаһуугшад, айлшад уласай түүхэ, соёл, байгаалитай эндэ танилсаха аргатай

​Буряад уласта олониитын хангалгын байгууламжа хүгжөөлгэдэ 422 сая түхэриг һомологдоо

2018 ондо Буряад уласай аймагуудта 422 сая түхэригэй тэдхэмжэ үзүүлэгдээ

2018 ондо Буряад Уласта 159 мянган дүрбэлжэн метрэй гэр байранууд ашаглалгада тушаагдаа

Жэлэй дүүрэтэр үшөө 132 мянган дүрбэлжэн тетрэй гэр байранууд тушаагдаха ёһотой

​2019 ондо Буряад Уласта барилга эршэтэй ябуулагдаха

Үндэһэтэнэй түсэлнүүдые бэелүүлгэдэ болон барилгада 8 миллиард һомологдохоор хараалгдана

Буряад Уласай зарим хүдөө нютагуудта барилга ябуулха талаар асуудалнуудые шиидхэхэ хэрэгтэй

2021 онһоо хойшо барилга гү, али һэльбэн шэнэдхэлгэ хэхэ обьектнүүдэй ЕГРН бүридэлдэ мэдээсэлгүй байгаа һаань, зүбшөөл үгтэхэгүй

Улаан-Үдэдэ хабдарта үбшэнэй диспансерэй барилга Николай Рузавин шалгаба

Буряад Уласай барилгын болон гэр байрын ажахы шэнэдхэлгын сайд Николай Рузавин нүүдэл суглаа үнгэргэбэ

Буряад Уласта гиир үргэлгын түб байгуулагдаха

Буряад Уласай Загарай аймагай Онохой һууринда Ородой Холбоото Улас дотор гиир үргэлгын ори ганса түб баригдана

Дмитрий Медведев: «Буряад Уласай һургуулинуудта гурбадахи халаан богони болзорто усадхаха хэрэгтэй»

Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшэ Дмитрий Медведев июниин 27-до Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовтэй уулзаха үедөө, уласай һургуулинуудта гурбадахи халаан усадхаха тухай заабари үгэһэн байна

Вячеслав Цыбикжапов Улан-Үдын 63-дахи һургуулида хэгдэжэ байһан барилга шалгаба

Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын ниигэмэй хүгжэлтын талаар орлогшо Вячеслав Цыбикжапов Улаан-Үдын 63-дахи һургуулида залгалаа барилгын ажал шалгаба.

Өөрлиг һууринда стадион бариха хэрэгтэй гэжэ Алексей Цыденов хэлэбэ

Буряад Уласай Толгойлогшын уялгануудые дүүргэгшэ Алексей Цыденов Аха аймагай залуушуул болон тамиршадтай уулзалгын үедэ Өөрлиг һууринда стадион бариха хэрэгтэй гэжэ хэлэбэ.

Хэжэнгэдэ спортын танхим баригдаха

Хэжэнгэ аймагай тамиршадай, һоригшодой үни удаан хүлеэһэн физкультурно-спортын танхим одоошье баригдахань. Тус аймагта ажалай хэрэгээр ябахадаа, Буряад Уласай Толгойлогшын уялга саг зуура дүүргэгшэ Алексей Цыденов түрүүшын шулуу табижа, барилгын эхи табиб...