Расширенный поиск  

​Суута тамиршанай хүндэлэлдэ хүртөө

Олимпиин наадануудай гурба дахин абарга болоһон Александр Медведиин шангуудта хүртэхын түлөө уласхоорондын мүрысөөндэ Анна Щербакова чемпионой нэрэ зэргэдэ хүртөө

Барилдаашаднай баярлуулаа гү?

​Буряадай спортдо дуратайшуулай үни удаан хүлеэһэн Ородой чемпионат одоошье үнгэргэгдэжэ, арад зондо ехэ баяр асарбагүй

​Барилдаашадай бар хүсэ сэгнэһэн «Вaikal Оpen»

Уласхоорондын хэмжээнэй тэмсээн

​Шанга тулалдаануудта уринабди

Буряад Уласай Толгойлогшын шангуудта хүртэхын түлөө уласхоорондын “Baikalopen” мүрысөөн майн 17-19-эй үдэрнүүдтэ болохонь

​Юрэнхылэгшэдэ зорюулагдаа

Бүхы дасан дугануудай 652 тамиршан Буряадай эгээл дуратай барилдаанда хабаадаһан байн

​Европын абаргые шалгаруулха тэмсээндэ хабаадаха болоо

Шэхэ хатуу тамиршадай дунда барилдаагаар Ородой чемпионат мартын 14-16-ай үдэрнүүдтэ Саранск хотодо болоһон байна

​Бар хүсэтэй басагадай урилдаан

Үнгэрһэн долоон хоногой эсэстэ Улаан-Үдэдэ эхэнэрнүүдэй дунда сүлөөтэ барилдаагаар Ородой чемпионат үндэр хэмжээндэ болоһон байна

​Эдиршүүлэй амжалтанууд

Владивосток хотодо болоһон мүрысөөндэ 280 гаран барилдаашад 15-16 наһанай бүлэгтэ хибэс дээрэ гараа

​Валерий Сыдеевэй мүнхэ дурасхаалай барилдаан

Үнгэрһэн амаралтын үдэрнүүдтэ Улаан-Үдэдэ 1999- 2001 онуудай залуушуулай дунда Буряад Уласай чемпионат эмхидхэгдэбэ

​Александр Богомоев хибэстээ бусаба

Үнгэрһэн долоон хоногой эсэстэ Владикавказ хотодо “Аланы-2018” гэһэн уласхоорондын мүрысөөн үндэр хэмжээндэ болобо. Эндэ Буряадай барилдаашан Александр Богомоев гурбадахи һуури эзэлээ

Олег Алексеевэй дурасхаалда зорюулагдаһан мүрысөөн

Буряадай барилдаашад сооһоо анха түрүүшын Европын абарга болоһон Олег Алексеевэй мүнхэ дурасхаалда “Абай Гэсэр” гэһэн бүхэроссиин мүрысөөн зорюулагдаа

Тарах хотодо талаан тудаба

Казахстанай ССР-эй олон жэл соо хүтэлбэрилэгшэ ябаһан Динмухамед Кунаевай түрэл тоонто Тарах хотодо уласхоорондын мүрысөөн жэл бүри эмхидхэгдэжэ, олон мэдээжэ тамиршадые суглуулдаг заншалтай. Мүнөө жэлэй тулалдаануудта Буряадай тамиршад гурбан медаль абаж...

​Юрий Власкогой дурасхаал мүнхэлэн

Эдиршүүлэй дунда хоёр дахин абарга болоһон Юрий Власкогой мүнхэ дурасхаалда зорюулагдаһан уласхоорондын мүрысөөн Буряадта анха түрүүшынхиеэ үнгэргэгдэбэ

​Олимпиин нааданай абаргые диилэбэ

Үнгэрһэн долоон хоногто Якутск хотодо болоһон уласхоорондын мүрысөөндэ Буряадай тамиршад дүрбэн хүрэл медаль абажа шадаа. Евгений Жербаев түрүү һуури эзэлжэ, бүхы харагшадаа болон спортдо дуратайшуулые баярлуулба