Расширенный поиск  

Элитэ ламын эльгэн садан

Эрдэни-Хайбзан Галшиев Хэжэнгэ аймагай Ород нютагай габжа лама байһан. Буддын шажанай һургуули дээшэлүүлжэ, 1897 ондо дооромбын зиндаатай нютагаа бусаад, Худанай дасанда шэрээтээр хүдэлжэ, зондоо ехэ туһа хэһэн юм

​«Жавши»

Заяанай заншал

Буддын шажанай Буряадта дэлгэрһэн тухай

​Буддын шажантанай заншалта Сангха Бандида Хамба ламанарай нангин шэрээгэй байгуулагдаһанай ойе, 12 дугаар Бандида Хамба лама Даша-Доржо Этигэловэй нангин бэе оложо мүндэлһэнэй, мүн тэрэнэй даяан бүтээлдэ һуужа, түрэл арад зондоо дахинаа бусажа ерэһэнэй б...

Арьяа-Баала бурханай хүрэг бүтэжэ байна

Арьяа-Баала бурханай айхабтар ехэ хүрэг Буряад ороноймнай баруун-урда холын аймагта оршодог суугаараа үндэр, домогоороо баян Санага нютагта бүтээгдэхэ гэжэ бэлэдхэлэй хүдэлмэринүүд эхилээд байна.

Этигэлэй Хамбын наадан

Сентябриин 22-то нэгэ дүгээр Бандида хамба лама Дамба Даржа Заяевай түрэһэн Отсон һууринда найр үнгэргэгдөө. Тиихэдэ сентябриин 23-да 12 дугаар Бандида хамба лама Даша-Доржо Этигэловэй түрэhэн Оронго һууринда хүүгэдэй дунда найр наадан болоо.

Анаа дасанай зуун найман субаргын найр

Үргэн нэмжэгэр талаар тооһо бурьюулан, тоогүй олон түмэр унаанууд Анаа дасан руу тэгүүлнэ. Хуурай тала хура бороо хүлеэһэн хэбэртэй. Хойноо хүбшэ тайгатай, урдаа уһа голтой үзэсхэлэнтэ һайхан газарта хори буряадуудай гол дасан харагдаадхиба.

Залан дуудаһан Зандинай дуган

Сэлгеэ сагаан Түгнын талын баруун захада оршоһон Зандин нютагта маани мэгзэмэй абяан соностожо эхилхэнь. Хори буряадуудай эгээл түрүүшын дасанай һуури дээрэ баригдаһан дуган нээлгын ёһолол августын 19-дэ үнгэргэгдэхөөр хараалагдана. Мүнөө зандинаархин дуг...

Ваджра-гуру Бидия Дандарон

Буддын шажан шэнжэлэгшэ, түүхын эрдэмэй дид-доктор Андрей Стрелковой «Ваджра-гуру Бидия Дандарон» (Улан-Удэ: Удумбара, 2016) гэһэн ном нэмэгдэн шэнэлэгдээд, хоёрдохиёо хэблэгдэбэ.

"Буряад арадайм сэдьхэл заяан - бусадһаа ондоо юртэмсэ

Мүнөөдэрэй байдалаар хамба лама Дамба Аюшеев буряад арадай ухаан сэдьхэлэй удамаршан болонхой. Буряад арад зоной олонхинь үндэһэтэнэй амин шухала асуудалнуудаар «Хамбамнай энээн тухай юу хэлэнэб? Ямар һанамжатайб?» гээд асуулта табидаг.

Бадын дуганда Сагаан Дара Эхэнүүд заларба

Үбэр Байгалай хизаарта оршодог Бадын дасанда Сагаан Дара Эхые XXIV Бандида хамба лама Дамба Аюшеев октябриин 2-то ошожо арамнайлба.

Үргэлөө шэлэхэ - өөрын ухаанай хэрэг

Иимэ асуудал олон зоной һанаа зобоодог. Хоёр мүргэл худхалдашаһан байдалтайшье зон байдаг. Нэгэ үдэр дасан ошоод, нүгөөдэрынь бөөдэ ошодогшье зон байха. Энэ хүн зоной өөрын ухаанай хэрэг ааб даа.