Расширенный поиск  

​ТУЛЯАШЬЕ ҺАА, ТУГШАН ЗАНДАА

Буряадаймнай драмын театр сагай эрилтээр улам һунаһан ээлжээтэ хаһаяа “Тугшан” гэһэн шэнэ зүжэгөөр түгэсхөө

​«Хойто эхын» «уялга»

Хоёр ондоо зохёолой үндэһөөр шэнэ зүжэг найруулагдаба. Буряад театрай залуу драматургнуудай туршалга һайн сэгнэлтэдэ хүртөө

В Буряад театре пройдёт спектакль в помощь пострадавшим от наводнения в Иркутской области

Спектакль состоится 17 июля, а вырученные средства пойдут на помощь тем, кто столкнулся со стихией

​Уһанда абтаһан Эрхүү можын ажаһуугшадта туһа хүргэхэ гэжэ Буряад драмын театрта зүжэг харуулагдаха

Буряад драмын театр сугларһан мүнгэеэ уһанда абтаһан Эрхүү можын ажаһуугшадта дамжуулха

​Онсо ялагар одон бэлэй

Буряадай АССР-эй арадай артист Һ.Б. Рабсаловай түрэһөөр 11о жэлэй ойдо

​Чингис ГУРУЕВ:«Сэдьхэлэй баялиг сэнтэй лэ!»

Мүнөөдэр, апрелиин 24-дэ, үдэшын 18.30-да Буряад Уласай арадай зүжэгшэн, Ородой Холбоото Уласай габьяата зүжэгшэн Чингис Гуруевай зохёохы үдэшэ үнгэрхэнь

​Чингис Гуруевай зохёохы үдэшэдэ Буряад драмын театр урина

Ленинградай театрай, хүгжэмэй, кинематографиин дээдэ һургуулиин алдарта хоёрдохи студи Чингис Гуруевай дүүргэһээр 50-жэлэй ойн баярта хэмжээ ябуулга зорюулагдана

​«Үншэн сагаан ботогон»

Хоца Намсараевай нэрэмжэтэ Буряад драмын театр буряад арадай үльгэр домог дээрэ үндэһэлэн, “Үншэн сагаан ботогон” гэһэн зүжэг табиба

​Вячеслав Дурненков: «Буряад театр бусадһаа илгаатайгаа ашаглан хүгжэхэ ёһотой»

Манай гүрэндэ жэл бүхэн алибаа уряа доро үнгэрдэг гээд мэдээжэ. Орожо ерэгшэ 2019 он Юрэнхылэгшын Тогтоолоор Театрай жэл гэжэ соносхогдоһон ушарһаань һаяын 365 үдэрэй туршада театрай уралигта тусгаар анхарал хандуулагдахань гээшэ

​Буряад драмын театр Хальмаг Уласта гастрольдо ябаһанаа бусаба

Табадахи жэлээ Ородой Холбоото Уласай дотор «Ехэ нүүдэл тоглолтонууд» гэһэн тусхай федеральна программа бэелүүлэгдэжэ байна

​Буряад драмын театр ээлжээтэ 87-дохи хаһаяа эхилбэ

Буряад драмын театр «#АлтанаStar» гэһэн шог ёгто зүжэгөөр ээлжээтэ 87-дохи хаһаяа эхилбэ

Буряад драмын театр Новосибирск хотодо фестивальда хабаадахань

Майн 22-то Буряад драмын театрай зүжэгшэд Можо хоорондын театрнуудай «Ново-Сибирский транзит» гэһэн V фестивальда хабаадахаяа Новосибирск хото гараха юм.

«Эдир драматург» анха түрүүшынхиеэ - Буряад драмын театрта

Эдир драматургнуудые һурган хүмүүжүүлхэ Владимир Турненковай «Эдир драматург» гэһэн түсэл 15 жэлэй саана мүндэлһэншье һаа, Буряад драмын театрта анха түрүүшынхиеэ үнгэргэгдэнэ.

«Буряадай түрүү хүнүүд – 2017» урилдаанай лауреадуудые шагналгын баяр ёһолол үнгэргэгдэбэ

«Буряадай түрүү хүнүүд – 2017» урилдаанай амаршалгын баяр ёһолол эмхидхэгдэбэ.

“Хүлэр түмэрэй амисхал” хүлгөөгөө олониитэ

Буряад театр шэнэ зүжэгүүдээр харагшадаа ходо баясуулжа байдаг. “Үхэлгүйшүүлэй гол” (“Долина бессмертников”) гэһэн Владимир Митыповэй зохёолой удхаар залуу найруулагша Сойжин Жамбалова “Хүлэр түмэрэй амисхал” (“Дыхание бронзы”) гэжэ зүжэг найруулан табижа...