Расширенный поиск  

​Монголой түлөөлэгшэ - «Эдир Будамшуу»

Ойн баярай урилдаанай түгэсхэлэй тоглолтодо Монголһоо, Үбэр Байгалһаа, Эрхүү можоһоо, Буряадай аймагуудһаа хүдэр дорюун, хүнгэн солбон, уран хурса хэлэтэй 23 хүбүүд хабаадаа

​Буряад театрай «Бэлшэрэй түүхэ» гэһэн зүжэг Санкт-Петербург хотодо Театральна олимпиадада харуулагдаха

Ородой Холбоото Уласай үндэһэн театрнууд харагшадые эрхим бүтээлнүүдтэеэ танилсуулха

Буряад театр Россиин Герой Алдар Цыденжаповай нэрээр нэрлэгдэһэн онгосо уһанда табиха ёһололдо дашарамдуулан тоглолто табихань

Тус арга хэмжээндэ хэншье ерэхэ аргатай гэжэ дуулгаха зуураа, һууха һууринууд үсөөн байха гэжэ тэмдэглэлтэй

​Буряад драмын театр уласхоорондын театрай I ехэ нааданда хабаадахань

“Байгалай һахюуһан” (Байкальский талисман) гэһэн наадан Эрхүү можодо үнгэргэгдэхэ

​ТУЛЯАШЬЕ ҺАА, ТУГШАН ЗАНДАА

Буряадаймнай драмын театр сагай эрилтээр улам һунаһан ээлжээтэ хаһаяа “Тугшан” гэһэн шэнэ зүжэгөөр түгэсхөө

​«Хойто эхын» «уялга»

Хоёр ондоо зохёолой үндэһөөр шэнэ зүжэг найруулагдаба. Буряад театрай залуу драматургнуудай туршалга һайн сэгнэлтэдэ хүртөө

В Буряад театре пройдёт спектакль в помощь пострадавшим от наводнения в Иркутской области

Спектакль состоится 17 июля, а вырученные средства пойдут на помощь тем, кто столкнулся со стихией

​Уһанда абтаһан Эрхүү можын ажаһуугшадта туһа хүргэхэ гэжэ Буряад драмын театрта зүжэг харуулагдаха

Буряад драмын театр сугларһан мүнгэеэ уһанда абтаһан Эрхүү можын ажаһуугшадта дамжуулха

​Онсо ялагар одон бэлэй

Буряадай АССР-эй арадай артист Һ.Б. Рабсаловай түрэһөөр 11о жэлэй ойдо

​Чингис ГУРУЕВ:«Сэдьхэлэй баялиг сэнтэй лэ!»

Мүнөөдэр, апрелиин 24-дэ, үдэшын 18.30-да Буряад Уласай арадай зүжэгшэн, Ородой Холбоото Уласай габьяата зүжэгшэн Чингис Гуруевай зохёохы үдэшэ үнгэрхэнь

​Чингис Гуруевай зохёохы үдэшэдэ Буряад драмын театр урина

Ленинградай театрай, хүгжэмэй, кинематографиин дээдэ һургуулиин алдарта хоёрдохи студи Чингис Гуруевай дүүргэһээр 50-жэлэй ойн баярта хэмжээ ябуулга зорюулагдана

​«Үншэн сагаан ботогон»

Хоца Намсараевай нэрэмжэтэ Буряад драмын театр буряад арадай үльгэр домог дээрэ үндэһэлэн, “Үншэн сагаан ботогон” гэһэн зүжэг табиба

​Вячеслав Дурненков: «Буряад театр бусадһаа илгаатайгаа ашаглан хүгжэхэ ёһотой»

Манай гүрэндэ жэл бүхэн алибаа уряа доро үнгэрдэг гээд мэдээжэ. Орожо ерэгшэ 2019 он Юрэнхылэгшын Тогтоолоор Театрай жэл гэжэ соносхогдоһон ушарһаань һаяын 365 үдэрэй туршада театрай уралигта тусгаар анхарал хандуулагдахань гээшэ

​Буряад драмын театр Хальмаг Уласта гастрольдо ябаһанаа бусаба

Табадахи жэлээ Ородой Холбоото Уласай дотор «Ехэ нүүдэл тоглолтонууд» гэһэн тусхай федеральна программа бэелүүлэгдэжэ байна

​Буряад драмын театр ээлжээтэ 87-дохи хаһаяа эхилбэ

Буряад драмын театр «#АлтанаStar» гэһэн шог ёгто зүжэгөөр ээлжээтэ 87-дохи хаһаяа эхилбэ