Расширенный поиск  

​«Буряад сэдьхэлтэй хүм»

Интернет сүлжээндэ Инстаграм холбоондо хуудаhаяа иража байтараа, шаб шара ород хүбүүнэй уhан буряад хэлээр урдахуулжа байhан видео харажархибаб. Һонирхожо, тэрэнэй хуудаhанда орожо, үзэжэ шудалбаб. Обёорон гэхэдэмни, нэрэньшье буряад - Батоцыренов Цырен б...

​Хараана бэшэ, хайра гуйна

Буряад хүн, илангаяа хори буряадууд айжа сошоходоо, “үтэгэ”, “бухуур” гэжэ байжа ооголжорхидог бэлэй. Үнэндөө һаа, энэмнай муухай юумэн бэшэ, бурхан шүтөөн болоһон зүйл байгаа

​Буряад хэлэндэ багаһаань һургана

Хүүгэдэй сэсэрлигүүдэй эгээл бага эрхэтэдтэ түрэлхи хэлэ заадаг багшанарай болон хүмүүжүүлэгшэдэй дунда уласай мүрысөөн анха түрүүшынхиеэ эмхидхэгдэбэ

Гансал Буряаднай газардаа бэшэ

Эсэгэ оронойнгоо элдин дайда дэбисхэр – эльгэн тоонтоёо эзэлжэ амидардаг олон ондоо үндэһэн арадууд энэ багта хэр байнаб, элинсэгэйнгээ заяаһан эрдэни зэндэмэни болохо эхэ хэлэнүүдээ эрхэ бэрхэ, аляа заахан үри хүүгэдтээ хэр дамжуулжа байнаб гэһэн сэдэбээ...

​Ашагтай хөөрэлдөөн

Социальна холбоон соо нюдэндэм торосолдоһон зарим адаглалтануудаа заншалта ёһоор та олондоо дуулгаһуу

​Галгүй утаан гү, али гайтай асуудал

2021 онһоо эхилжэ, һурагшад буряад хэлээр ЕГЭ заатагүй тушаадаг болохонь гэжэ Галина Фомицкая уддгаба гээд олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүд, тэрэ тоодо манайшье сонин дуулгаһан байха

Буряад хэлэнэй «Эрхим багша» элирүүлэгдэхэ

Ноябриин 27-29-нэй үдэрнүүдтэ мүрысөөн эмхидхэгдэхэ

Түрэл хэлэмнай– түшэг хэшэгнай

«Түрэл хэлэнэй хэшээл» гэһэн уласхоорондын II мүрысөөн Буряадай багшанарай колледждо үнгэргэгдэбэ

ЕГЭ - ехэ туйлалта гү?

2021 онһоо эхилжэ, һурагшад буряад хэлээр ЕГЭ тушаадаг болохо

​Бүхы юумэндэ тэнсүүри хэрэгтэй

Ганса ород руу гү, али буряад тээшэ хэлтылгэнгүй, хэлэнүүдээ адли тэгшээр шудалбал, булта шүүхэбди

Буряадби

​Социальна холбоон соо

​Хэлэнэй хүндэ асуудал хүлэр мэтэ һүжэрнэ

Газарай хүрьһэн доогуур шургажа ороод, унтархаяа мэдэнгүй ууяжа, үбэл болоходо, саһан дороһоошье уурал, утаа гарган носодог хүлэр түймэр мэтэ, угсаата арадаймнай уянгата һайхан хэлэнэй мүнөөдэрэй байдал тухай хөөрэлдөөнүүд, саашанхи хүгжэлтыень элирхэйлхэ...