Расширенный поиск  

Волонтёрнуудай уласай фестиваль Улаан-Үдэдэ эмхидхэгдэхэ

«Парк равных возможностей» гэһэн уряа доро волонтёрнуудай уласай фестиваль үнгэрхэ

Залуу халаан ветерануудта туһална

Илалта шэрээлсэһэн аха захатан үсөөн боложо байһаар. Мүнөө үеын ажаһуугшад тэдээндээ тон ехээр анхаралаа хандуулха ёһотойбди гээд, Совет үедэ шэнги үндэр наһатайшуулда залуу халаан туһална.