Расширенный поиск  

​Буряад Уласта түрүүшын үхибүүтэй болоһон хоёр мянганһаа дээшэ гэр бүлэнүүд тэдхэмжэдэ хүртөө

Энэ тоо баримта ажаһуугшадта ниигэмэй туһа хүргэлгын түбтэ согсолоо

​Жэшээтэ бүлэнүүд

“2019 оной бүлэ”

​Үншэн табан хүүгэдтэ дураяа бэлэглээ

Бэшүүр аймагай дотоодын хэрэгүүдэй зургаануудай ветеранай үнэр баян гэр бүлэтэй танилсуулхамнай

​Артёмой аза жаргал

Эртэ урда сагhаа буряад зоной дунда үншэн хэнзэ үбгэд хүгшэд ба үхибүүд байгаагүй. Дэлхэйн олон тоото арадууд соо буряадууд нигүүлэсхы сэдьхэлээрээ, гүнзэгы удхатай ёhо заншалаараа, сэсэн hургаалнуудаараа онсо илгардаг юм

​«Аюр гээшэ амидарал»

Наталья Бурдина үргэжэ абаһан буряад хүбүүн тухайгаа ном хэблүүлбэ

​Буряад эхэнүүдэй зүгһөө бэлэглээ

Түрэһэн эхэдээ хоёр дахин “голуулһан” буряад хүбүүн Аюр, мүн тэрээндэ эхын һүн сагаан хайрые хүртөөһэн аяар холын Москвагай ород эхэнэр Наталья Бурдина тухай дуулаагүй хүн үгы ёһотой

​Олон үхибүүдээрээ омогорходог

Александр ба Наталья Бужигеевтэн 2000 ондо бүлэ зохёоходоо, олон хүүгэдтэй болохобди гэжэ хэлсэһэн байгаа

Саг ямар түргөөр үнгэрнэб...

Халуун нажарнай ерэжэ, хүдөө талада хангал татаhан сэсэгүүд үзэсхэлэн гоёор талыемнай шэмэглэнэ

Гэр бүлэ – гүрэн түрын түшэг тулгуури

Гэр бүлын, инаг дуранай, үнэн сэхэ ажаһуудалай нангин һайндэр гэжэ июлиин 8-най үдэр гэжэ мэнэ һая, 2008 ондо, соносхогдоһоншье һаа, олоной дуратай һайндэр болонхой

Арбан табан хүүгэдтэй ажалша бэрхэ бүлэ

Буряад дайдамнай олон хүүгэдые хүмүүжүүлһэн Эхэ-геройнуудаар баян

Хурамхаанда 2018 оной түрүүшын үхибүү амаршалба

Хурамхаан аймагай шэнэ жэлэй түрүүшын эрхэтэн январиин 4-дэ түрөө.

Трактор агтын аялга доро танилсаа бэлэй…

Аха захатантай уулзажа, хуби заяанайнь, намтарайнь һонин ушарнуудые хөөрүүлжэ байхада, хэды гоёб даа.

Будда бурхан гэр бүлэ тухай

Буддын шажанда бурхандаа мүргэхэ, нүгэл хэхэгүй, буян үйлэдэхэ тухай ганса һургаалнуудые заабарилдаггүй. Буддын номнол соо гэр бүлын жаргалтай, амгалан байдал тухай зүбшөөл, һургаалнууд бии юм.