Расширенный поиск  

​Үльдэргын найрһаа - дүнгүүд

Буряадай аймагуудһаа, Үбэр Байгалай хизаарһаа болон Шэнэхээнһээ ерэһэн 16 команда адуушанай шадаха бүхы арга боломжонуудые харуулаа

​Буряадыемни бусааһан найр

Буряадай оршолон байгуулхамнай гэжэ һүүлэй жэлнүүдтэ олон тоото эрдэмтэй, эрдэмээр хоморшье хүнүүд “тархияа үбдэхөөнэ”