Расширенный поиск  

​Дуушан түрэһэн урмандаа

«Новая звезда» гэһэн дуушадай уласай урилдаан энэ жэлэй эхиндэ боложо үнгэрөө. Заншалта ёһоороо тэрээндэ Эхэ ороноймнай бүхы можо нютагуудай дуушад хабаададаг юм. Шүүгшэдэй түрүүлэгшэ, мэдээжэ хүгжэм зохёогшо Максим Дунаевскиин хэлэһээр, илагшые элирүүлхэ...

​“Урагшаа” хамталиг “Новая Звезда 2020” гэһэн дуунай урилдаанда Буряад Уласаа түлөөлхэ

Сэсэг Цыдыпова ба Болотов Тимур хоёр “Урагшаа” хамталигай бүридэлдэ «Новая Звезда 2020» гэһэн дуунай бүхэроссиин урилдаанда Буряад Уласые түлөөлхэ болоо. Тус хэмжээ ябуулгын шэлэн абалгын шата Ородой Холбоото Уласай можо нютагуудһаа 86 хабаадагшад гараһан...

​Байгалай дуушадай мүрысөөн: дуулаха заяатай бэлигтэйшүүл

Улахоорондын урилдаан Монголой дуушад амжалта туйлаа

Буряад Уласта «Сагаан һара» гэһэн дуушадай мүрысөөн дахинаа бултыень суглуулхань

«Сагаан һара» гэһэн мүрысөөнэй түрүүшын шата январь һарада эмхидхэгдэхэ

​Буряадай оперын дуушан Михаил Пирогов «Хосе Каррерас Гран-При» гэһэн мүрысөөнэй тусхай хоёр шанда хүртэбэ

осква хотодо Елена Образцовагай жасын эмхидхэдэг тенор дуушадай «Хосе Каррерас Гран-При» гэһэн уласхоорондын мүрысөөн түгэсэбэ

Михаил Пирогов Евразиин хүгжэмэй нааданай дипломантын нэрэ зэргэдэ хүртэбэ

Буряадай оперо болон баледэй театрай дуушан Михаил Пирогов Астана хотодо үнгэргэгдэһэн Евразиин хүгжэмэй уласхоорондын түрүүшын мүрысөөндэ хабаадажа, дипломантын нэрэ зэргэдэ хүртэбэ.Буряадай дуушан мүрысөөнэй нэгэдэхи шатада амжалтатайгаар хабаадажа, түгэсхэлэй шатада 12 дуушадтай хамта дуулаха бэлиг талаангаа гэршэлбэ. Тэрэнэй дүнгүүдээр Михаил Пирогов VI-дахи шатын дипломоор шагнагдаба.«ЭКСПО-2017» гэһэн Бүхэдэлхэйн уласхоорондын үзэсхэлэнэй хэмжээндэ тус мүрысөөн түрүүшынхиеэ үнгэргэгдэбэ. Казахстанай үндэһэтэнэй соёл урлагай дээдэ һургуули, Соёл урлаг дэмжэдэг Европын жаса хүгжэмэй мүрысөө эмхидхээ. Дэлхэйн арбан найман гүрэнүүдэй залуу хүгжэмшэд, дуушад мүрысөөндэ хабаадаһан байна. Казахстанай арадай зүжэгшэн Айман Мусаходжаева, Ородой Холбоото Уласай оперын дуушан Любовь Казарновская, СССР-эй арадай зүжэгшэн Константин Орбелян, Пабло Сарасете гэгшын нэрэмжэтэ уласхоорондын мүрысөөнэй лауреат Карэн Шахгалдян, Казахстан уласай габьяата артист Шахимардан Абилов, Юрий Диденко болон Альберт Мамриев пианис