Расширенный поиск  

​Буряад уласта 2019-2020 онуудай дулаагаар хангалгын хаһада бэлэдхэл эхилээ

Апрелиин 15 болотор аймагууд заһабарилгын ажалай программатайгаа танилсуулха болоно

​Буряад уласта олониитын хангалгын байгууламжа хүгжөөлгэдэ 422 сая түхэриг һомологдоо

2018 ондо Буряад уласай аймагуудта 422 сая түхэригэй тэдхэмжэ үзүүлэгдээ

2019 ондо Буряад уласта сэсэрлигүүд болон хотын оршон болбосон түхэлтэй болгохо талаар мүнгэ һомололго дээшэлүүлэгдэхэ

«Болбосон түхэлтэй хотын оршон байгуулга» гэһэн түсэлөөр мүнгэ һомололго дээшэлүүлэгдээ