Расширенный поиск  

​Ташуурдуулһаар лэ гүбди?

Буряад уран зохёолой үндэһэ һуури табигшадай нэгэн Хоца Намсараевай 130 жэлэй ойн баярта түрэһэн Хэжэнгэ нютагайнь арадай театр “Тайшаагай ташуур” гэһэн зүжэгыень һэргээжэ, тайзан дээрэ найруулан табиба

​«Тайшаагай ташуур» шэнээр найруулагдаба

Декабриин 5-да Хоца Намсараевай тоонто Хэжэнгэдэ алдарта “Тайшаагай ташуур” зүжэг табигдаха

"Буряадай эхэнэрнүүд" гэһэн эмхи олондо хабаатай акци эмхидхэнэ

Н.А. Бестужевай нэрэмжэтэ Ород драмын театр “Буряад Уласай эхэнэрнүүд” болон “Россиин эхэнэрнүүдэй холбоон” гэһэн эмхинүүдтэй хамта олондо хабаатай акци үнгэргэнэ

​Шэнэ харасаар

Декабриин 5-да Хэжэнгэ һууринай “Одон” гэһэн Соёлой байшанда тус зүжэг табигдахаар хараалагдана

​Буряадай «Үльгэр» театрай зүжэг Томск хотын ажаһуугшадта һайшаагдаба

Августын 21-һээ 25 болотор үнгэрһэн «Cкоморохой шэдитэ балгаан» гэһэн Уласхоорондын театрай III ехэ нааданда «Үльгэр» театр хабаадаба

​Шэнжэлэл хүлеэһэн шэнэ зүжэгүүд мүндэлөө

Х.Намсараевай нэрэмжэтэ Буряад драмын театр 87- дохи хаһаяа июлиин 30-да “Тугшан” гэһэн зүжэгөөр түгэсхэхэнь

​«Үншэн сагаан ботогон»

Хоца Намсараевай нэрэмжэтэ Буряад драмын театр буряад арадай үльгэр домог дээрэ үндэһэлэн, “Үншэн сагаан ботогон” гэһэн зүжэг табиба

Тайзан дээрэ – «Руслан Людмила хоёр»

Январиин 26-да Буряад драмын театрай тайзан дээрэ “Үльгэр” театр «РУСЛАН ЛЮДМИЛА хоёр» гэһэн зүжэгөө табиба.

"Арт-подвал" арад түмэнөө уриһаар

Буряад театрай 85 жэлэй ойн баярта зорюулагдажа, июлиин 3-да Семён Злотниковой зохёоһон «2 нохой» («2 пуделя») зүжэг театрай «Арт-подвал» гэжэ нэрэтэй бага тайзан дээрэ табигдажа, харагшадые уриба.

Үтэлхын дабаанда ушарһан дуран

Буряад драмын театр мэдээжэ болоhон драматург Ярослава Пулиновичай “Эльзын газар” гэһэн пьесээр “Оройтоһон дуранай охин” гэһэн шэнэ спектакль табиба. Литовско режиссёр Тадас Монтримас болон сценограф-уран зурааша Кристина Войцеховская хоёр уригдажа, энэ а...

"Хүн шанараа алдахагүй"

Эгээл иимэ мэдэрэлдэ абтаһан тухайгаа Соёл, урлалай П. Чайковскиин нэрэмжэтэ колледжын театральна таһагай оюутад нэгэн дуугаар хэлэнэ. Тэдэ бултадаа испан уран зохёолшо Рубен Давид Гонсалез Гальего гэгшын “Белое на черном” гэһэн зохёолоор табигдаһан зүжэг...

Үри хүүгэд - "аба эжын ургынууд"

Апрелиин 14-15-да Хоца Намсараевай нэрэмжэтэ Буряад драмын академическэ театрай тайзан дээрэ башкир уран зохёолшо Айгиз Баймухаметовэй «Аба эжын ургынууд» гэһэн зүжэг табигдаба.

Энеэдэн ба ханяадан

Трагикомическа зо­хёол гээшэ бодото дээрээ үсөөн бай­даг һэн тула Саян Жамбаловай дурадха­лаар режиссёр Сойжин Жамбаловагай, тэрэнэй орлогшо Дарима Дамди­новагай хүтэлбэри доро зүжэгшэдэй бүхэли ан­самбль болохо Болот Дин­ганорбоев, Бэлигтэ Дамба­ев, Ольг...