Расширенный поиск  

​Заншалта болоһон мяханай яармаг Улаан-Үдэдэ үнгэргэгдэхэ

Байгша оной ноябриин 30-ай, декабриин 1-эй үдэрнүүдтэ мяханай яармаг эмхидхэгдэхэ

​Мяханай яармаг Улаан-Үдэдэ үнгэргэгдэхэ

Байгша оной 12 һарын декабриин 1-2-ой үдэрнүүдтэ Улаан-Үдэдэ мяханай яармаг эмхидхэгдэхэ

Буряад Уласта мяханай яармагай дүнгүүд согсологдобо

2017 оной декабриин 2-3-най үдэрнүүдтэ Улаан-Үдэдэ үнгэргэгдэһэн мяханай яармагай дүнгүүд согсологдобо.

Хүдөө ажахын мяханай яармаг Улаан-Үдэдэ эмхидхэгдэхэ

Байгша оной декабриин 2-3-най үдэрнүүдтэ Улаан-Үдын наймаанай дэлгүүрнүүдтэ заншалта мяханай яармаг үнгэргэгдэхэ.