Расширенный поиск  

​Шэнэ жэлэй һайндэрэй үдэрнүүдтэ Буряад уласта ойн жаса хамгаалха талаар ажалай дүнгүүд согсологдобо

Шэнэ жэлэй һайндэрнүүдэй үедэ Буряад уласай ойн ажахын агентство Дотоодын хэрэгүүдэй яамантай хамта ойн жаса хамгаалха талаар ажал ябуулаа. Тиигэжэ тэдэнэр суг хамта 270 рейднүүдые үнгэргэжэ, ойдо гаража шалгалтануудые үнгэргэһэн байна. Шэнэ жэлэй һайндэр...

​Буряад уласта унаһан модо ажаһуугшад хэрэглэхэ аргатай

Ородой Холбоото Уласай ой модоной кодексдо январиин 1-һээ хубилалта оруулагдаба

​Унаһан модо хэрэглэжэ боломооор гү?

Ой модоной кодексдо 2019 оной январиин 1-һээ оройдоол нэгэ нэмэлтэ оруулагдаа. Тиигэжэ валежник - модон бэшэ гэгдэжэ, бүхы ажаһуугшадта тэрээниие суглуулха эрхэ олгуулагдаа

​Буряад Уласта түймэрэй аюултай хаһын онсо гурим болюулагдаба

2018 оной апрелиин 18-да уласай ойн ажахын агентствын тогтоолоор Буряад Уласта түймэрэй аюултай хаһын онсо гурим соносхогдоо. Тиихэдэ түймэрэй аюултай хаһын онсо байдал уласай дэбисхэртэ 2018 ондо соносхогдоогүй гээд тэмдэглэлтэй. 2017 ондо уласай хэмжээн...

Буряад Уласай Тарбагатай аймагта Ой модо тарилгын бүхэроссиин үдэр үнгэргэгдэбэ

Мүнөөдэр, майн 18-да, Ородой Холбоото Улас дотор Ой модо тарилгын бүхэроссиин үдэр эмхидхэгдэнэ.

Алексей Цыденов: «Ой модоёо гамтайгаар ашаглаха хэрэгтэй»

Буряад Уласай ойн ажахын һалбариин асуудалнуудые шиидхэлгэ, удаан болзорой мүнгэ зөөри оруулалгын түсэлнүүдэй аша үрэ, ой ашаглаха һалбарида олониитын хиналта – эдэ болон бусад амин шухала асуудалнуудаар Буряад Уласай Толгойлогшо майн 14-дэ сурбалжалагшад...

Буряад Уласта «Бүхэроссиин ой модо тарилгын үдэр» гэһэн хэмжээ ябуулга үнгэргэгдэхэ

Ородой Холбоото Уласай газар дайдын ой баялиг гамнаха, хүгжөөхэ зорилготой Буряад Уласай ойн ажахын агентство «Бүхэросссиин ой модо тарилгын үдэр» гэһэн хэмжээ ябуулга 2018 оной майн 18-да үнгэргэхэ юм.

Хайра гамгүй отологдоно

Ашагта малтамал хэмһээ ехээр олзологдожо, газарай хүрьһэн хайхарамжагүй һэндээгдэжэ, ой модон үлүү гараса отологдожо, эхэ дэлхэймнай мүнөө үбшэн, үлбэр болонхой. Хосорхо сагынь бүри һаяын ерээдүйдэ гэжэ дэлхэйн эрдэмтэд тоолоно.

Ой модоёо түймэрһөө аршалая!

Хабарай саг ерэжэ, Буряад Уласта түймэрһөө һэргылгын онсо байдалай журам соносхогдонхой гэжэ мэдээжэ.