Расширенный поиск  

Буряад Уласай Толгойлогшо Владивосток хотодо үнгэргэгдэжэ байһан олзын хэрэг эрхилэгшэдэй хэмжээ ябуулгада хабаадана

Энэдхэгэй Худалдаа-наймааанай болон үйлэдбэриин сайд Пиюш Гоял болон энэ гүрэнэй табан штадай түлөөлэгшэд Владивосток ерэнхэй

​Буряад – амидаржа боломоор лэ улас

Хари гүрэнэй халуун, хүйтэниие шэнжэлжэ, хэрэгтэй тобшолол хэхэ сэнэгтэй Наталья Сэдэнэйтэй танилсуулхамнай

​Хангалтама хилээмээр хангана

Хориин түбтэ хубиин хэрэг эрхилэгшэ Елена Белых «Тили-тили-тесто» гэжэ шэнэ цех магазинтайгаар нээбэ.

Буряад уласта эрхим олзын хэрэг эрхилэгшэдые шагнаба

Ородой Холбоото Уласай олзын хэрэг эрхилэлгын үдэртэ зорюулһан хуралдаан Улаан-Үдэдэ үнгэрөө

​«Тагнуулшан» гэжэ таагүйгөөр тамалаа

Россиин анха түрүүшын хубиин сансарта гарадаг компани байгуулагша юундэ Америкэ зөөжэ, тэндэ уһан түлишэтэй замбуулинай онгосонуудые зохёоноб?

​Инна Чимитова: «Анха түрүүн япон хоол асараабди»

Сониноймнай энэ жэлэй һүүлшын дугаарай айлшан – мэдээжэ олзын хэрэг эрхилэгшэ, зошод буудал, ресторан, элүүржүүлгэ, мүн аяншалгын һалбариин хэдэн ехэ эмхинүүдэй, тэрэ тоодо “Самурай” ресторан ба “Орда” этнокомплексын эмхидхэн байгуулагша болон хүтэлбэрилэ...

Буряад Уласай олзын хэрэг эрхилэгшэдтэй Денис Мантуров уулзаба

Улаан-Үдын авиациин заводой бизнес-түбтэ Ородой Холбоото Уласай Үйлэдбэриин болон худалдаа-наймаанай сайд Денис Мантуров, Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов олзын хэрэг эрхилэгшэдтэй уулзаба.

Ород гүрэнэй Үйлэдбэри хүгжөөлгын болон Буряад Уласай харюусалга даалгын жаса хэлсээ баталба

Ородой Холбоото Уласай Үйлэдбэри хүгжөөлгын жасын захиралай орлогшо Юрий Шамков болон үйлэдбэри хүгжөөлгын, дунда, бага олзын хэрэг эрхилэлгын субъектнүүдтэ урьһаламжа абаха талаар туһа хүргэдэг Буряад Уласай харюусалга даалгын жасын захирал Андрей Пермяк...

«Сколково» жасын түлөөлэгшэд Улаан-Үдэдэ олзын хэрэг эрхилэгшэдэй мүрысөөндэ илагшадые элирүүлхэ

Шэнэ юумэ нэбтэрүүлгын холын хараата түсэлнүүдые элирүүлхэ зорилготой Ородой Холбоото Улас дотор эгээл томо хэмжээ ябуулгануудай нэгэн Буряадай ниислэл хотодо эдэ үдэрнүүдтэ үнгэргэгдэнэ.

Буряад Уласай олзын хэрэг эрхилэгшэдэй суглаан

Мүнөөдэр, августын 29-дэ, стратегиин үүсхэлэй агентствын түлөөлэгшэдэй эмхидхэгдэһэн мүнгэ һомололгын болон олзын хэрэг эрхилэлгын оршон һайжаруулха талаар сессидэ Буряад Уласай олзын хэрэг эрхилэгшэд шиидхэхэ асуудалнууд тухайгаа хэлэбэ.

Улаан-Үдэдэ Бүхэроссиин хуралдаан эхилбэ

Мүнөөдэр, июлиин 21-дэ, Буряад Уласта «Территория бизнеса - территория жизни» гэһэн Бүхэроссиин хуралдаан эхилбэ.

Ой модо отолходо олзотой гү?

«Ажал хэхэ – ама тоһодохо» гэжэ урданай буряадууд дэмы хэлээгүй аабза. Хүдөөдэ ажабайдал хүндэ гэжэ мэдээжэ. Теэд муугаа дараад, һайнаа үргөөд ябагты гэжэ эжы абынгаа заабари бэелүүлдэг бэрхэшүүл хонгор һайхан Хори аймагта олон байна.

Залуу бэриин заһал "Баян бэридэ"

Унтари хэбтэриин дэбисхэр (постель), үнгэ бүриин аршуулнууд дээрэ буряад һайхан үреэлнүүд утаhаар бэшээтэй. Буряад угалзаар гоёогдоhон торгон, атлас, сатин пулаадууд.

Алексей Цыденов: "ЗАСАГ ТҮРЭ, ОЛЗЫН ХЭРЭГ ЭРХИЛЭГШЭД ГАНЗАГА НЭГЭТЭЙ"

Буряад Уласай Толгойлогшын уялга саг зуура дүүргэгшэ Алексей Цыденов олзын хэрэг эрхилэгшэдтэй уулзаба. Алексей Цыденовтэй уулзахаяа гурбан зуугаад олзын хэрэг эрхилэгшэд зорижо ерээ.