Расширенный поиск  

Буряад Уласай Үйлэдбэриин яаманай үдэрнүүд – Аха аймагта

​Үнгэрһэн долоон хоногто Буряад Уласай Үйлэдбэриин болон худалдаа наймаанай яаманай, мүн «Минии бизнес» гэһэн түбэй, Улаан-Үдэ хотын Олзын хэрэг эрхилэлгэ хүгжөөлгын жасын түлөөлэгшэд Аха аймагай Захиргаанай мэргэжэлтэдтэй уулзаба

​Юрий Трутнев: «Буряад Уласта мүнгэ хүрэнгэ оруулалгын талаар ажал ябуулхаар»

Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо – Алас Дурнын федеральна тойрогто Ород гүрэнэй Юрэнхылэгшын бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юрий Трутнев Буряад Уласай ниигэмэй-эдэй засагай хүгжэлтын талаар зүблөө үнгэргөө

​Юрий Трутнев: «Алас Дурнын федеральна тойрогой хүнгэлэлтэнүүд Буряад Уласта 2018 оной дүүрэтэр бэелүүлэгдэжэ эхилхэ»

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын Алас Дурнын федеральна тойрогто бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юрий Трутневай хүтэлбэри доро Владивосток хотодо үнгэргэгдэһэн суглаанда Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов үсэгэлдэр хабаадаба

​Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов можо нютагуудай хүгжэлтын талаар Засагай газарай комиссиин суглаанда хабаадаа

Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Виталий Муткогой хүтэлбэри доро суглаан Москва хотодо үнгэргэгдэһэн байна

Буряад Уласай Толгойлогшо «Улан-Удэстальмост» заводто тогтоһон байдалаар суглаа үнгэргэхэ

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов «Улан-Удэстальмост» заводто тогтоһон байдалаар гараха долоон хоногто суглаа үнгэргэхэ

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Кемерово хотодо суглаанда хабаадана

Мүнөөдэр, майн 3-да, Кемерово хотодо Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын Сибириин федеральна тойрогто бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Сергей Меняйлын хүтэлбэри доро суглаан үнгэргэгдэнэ.

Байгалай эрьедэ аяншалга болон уһанай транспорт хүгжөөхэ талаар суглаан Улаан-Үдэдэ эмхидхэгдэхэ

Улаан-Үдэдэ үнгэргэгдэхэ Байгал далайда аяншалга болон уһанай транспорт хүгжөөхэ талаар эмхинүүд хоорондын суглаанда Ородой Холбоото Уласай транспортын сайд Максим Соколов болон тэрэнэй орлогшо Виктор Олерский ерэхэ юм.

Буряад Уласай Арадай Хурал 2017 ондо 152 хуулинуудые абаһан байна

2018 оной Буряад Уласай Арадай Хуралай түрүүшын зүблэлдэ үнгэрһэн жэлдэ хуули тогтоолгын талаар ябуулһан ажал тухай һунгамалнууд хэлсэбэ.

Буряад Уласай Толгойлогшо Ородой Холбоото Уласай Онсо байдалай талаар яаманай суглаанда хабаадаба

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Ородой Холбоото Уласай сайдай хүтэлбэрилэгшын ударидалга доро үнгэргэгдэһэн Онсо байдалай талаар Засагай газарай комиссиин суглаанда хабаадаба.