Расширенный поиск  

​Буряадай тхэквондистнууд дэлхэйн кубогта хоёр алтан медальда хүртөө

Байгша оной ноябриин 27-һоо декабриин 1 болотор Беларусь уласай Минск хотодо тхэквондогоор (ИТФ) дэлхэйн кубок үнгэрөө

​Дахинаа түрүүшүүлэй тоодо

Шэхэ хатуутай тамиршадай дунда барилдаагаар европын чемпионадта буряадай түлөөлэгшэд дахинаа шалгарһан байна. тэдэ гурбан алтан, нэгэ мүнгэн медальда хүртөө

​Түмэр хүлэгөө хонин һүрэгөөр андалдаад...

Даб дээрээ Буряад орондо эгээл ехээр айраг үйлэдбэрилдэг Зоригто Цырендондопов үшөө барилдаашан ябаха үедөө мүнөөнэйнгөө бата байдалай һуури табиһан юм

Буряад уласай тамиршадта гүрэнэй шагналнууд барюулагдаа

2019 туйлаһан амжалтануудай дүнгүүдээр Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов тамиршад болон тэдэнэй һоригшодто гүрэнэй шагналда хүртэхэ үнэмшэлгэнүүдые барюулаа

Ородой Холбоото Уласай спортын болон эдэй засагай хүгжэлтын яамануудай хуралдаан Улаан-Үдэдэ үнгэргэгдэхэ

Байгша оной сентябриин 20-21-нэй үдэрнүүдтэ Ородой Холбоото Уласай спортын болон эдэй засагай хүгжэлтын яамануудай эмхи зургаанууд хоорондын нүүдэл зүблөөн-хуралдаан Улаан-Үдэдэ үнгэргэгдэхэ

Урданай заншал үргэлжэлүүлээ

Майн 6-да Улаан-Үдэ хотын түб үйлсөөр хүнгэн атлетикээр эстафетэ үнгэргэгдэбэ.

Эхэнэрнүүдэй дунда Ородой Холбоото Уласай боксоор чемпионадта хабаадагшад Улаан-Үдын 40 дугаар һургуулида дуугаа үгэбэ

Эхэнэрнүүдэй дунда Ородой Холбоото Уласай боксоор чемпионадта хабаадагшад һоригшодтоёо хамта Улаан-Үдын 40 дугаар һургуули ерэжэ, эрхэтэдэй уялга дүүргэбэ.

Буряадай тамиршад 2017 ондо ялас гэмэ амжалтануудтай

Үнгэржэ байгаа 2017 он Буряадай спортдо яһала һайн үрэ дүнтэй жэл байба. Уласаймнай Спортын болон залуушуулай талаар яаманай таһагые даагша Баир Дашибальжировай хэлэһээр, ганса Европын болон дэлхэйн тэмсээнүүдтэ манай тамиршад 95 медаль абажа шадаһан байн...

Тамирайнгаа трико гоёлой хубсаһаар һэлгэбэ

Тамиршадай хабаадалгатай Шэнэ жэлэй түрүүшын бал үнгэрһэн долоон хоногой эсэстэ Улаан-Үдэдэ эмхидхэгдэбэ. Иимэ һонирхолтойгоор Олимпиин халаанай уласай спортын һургуули шабинараа амаршалһан байна.