Расширенный поиск  

Антон Виноградов Москва хотодо Буряадай түлөөлгын газарай хүтэлбэрилэгшын уялга дүүргэгшээр томилогдобо

Мүнөөдэр Антон Виноградов уласта инвестици оруулха талаар сайдай тушаал сүлөөлхэ юм

Шэтэ руу шэнэ ноён томилогдоо

Үнгэрэгшэ долооной тэндэ Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путин Үбэр Байгалай хизаарай Амбан захирагшын уялгануудые саг зуура гүйсэдхэгшөөр Александр Осиповые томилбо

​Наталья Жданова: «Үбэр Байгалдаа үнэн сэхээр алба хээб»

Үбэр Байгалай хизаарай Амбан захирагша (Губернатор) Наталья Жданова эзэлжэ байһан тушаалһаа бууха шиидхэбэри тухайгаа соносхоһон байгаа

Буряад Уласай транспортын, элшэ хүсэнэй болон харгын ажахы хүгжөөлгын сайд Сергей Козлов тушаалаа сүлөөлбэ

Буряад Уласай транспортын, элшэ хүсэнэй болон харгын ажахы хүгжөөлгын сайд Сергей Козлов өөрынгөө дураар тушаалһаа бууха тухай мэдүүлгэ бэшэжэ, 2018 оной августын 16-һаа тушаалаа сүлөөлхэ юм

Буряад Уласай байгаалиин нөөсэнүүдэй сайд Юрий Сафьянов тушаалаа сүлөөлхэ

Буряад Уласай байгаалиин нөөсэнүүдэй сайд Юрий Сафьянов майн 4 болотор хүдэлөөд, тушаалаа сүлөөлхэ юм.

Буряад Уласай Муяын аймагай засаг дарга тушаалаа сүлөөлхэ тухай мэдүүлгэ бэшэбэ

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Муяын аймагай засаг дарга Александр Киргизовтэй уулзаба.

Буряад Уласай Толгойлогшо: Северобайкальск хото болон Хойто-Байгалай аймаг нэгэдүүлхэ түсэб үгы

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов хойто аймагуудаар албанай хэрэгүүдээр ябаһанай удаа Северобайкальск хото болон Хойто-Байгалай аймаг нэгэдүүлхэ түсэб үгы, “Северобайкальск” һомоной засаг дарга тушаалһаа бууха шиидхэбэри ганса бэшэ гэжэ сурбалжала...