Расширенный поиск  

Буряад уласта болон Үбэр Байгалай хизаарта түймэрэй аултай хаһада бэлэдхэлэй талаар Юрий Трутнев зүблөө үнгэргэбэ

Суглаанай эхиндэ Юрий Трутнев 2019 оной түймэрэй аюултай хаһа Алас Дурнын федеральна тойрогой бүхы дэбисхэртэ ехэ орёо байгаа гэжэ тэмдэглэбэ

​Юрий Трутнев албанай хэрэгээр – Буряад Уласта

Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо- Ородой Холбооото Уласай Юрэнхылэгшын Алас Дурнын федеральнай тойрогто бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юрий Трутнев мартын 10-11-эй үдэрнүүдтэ Буряадай ниислэлдэ ажалаа ябуулха.

​Буряад уласта ойн түймэрнүүд унтараагдана

Үнгэрһэн үдэрэй туршада Буряад уласай Бэшүүр, Загарай аймагууд болон Түнхэнэй дархан газарта ойн түймэрнүүд унтараагдаһан байна. Бэшүүр аймагта эгээл ехэ түймэр һүжэржэ, 100 гектар шахуу талмай галда абтаа. Буряад уласта түймэрэй аюултай хаһын эхилһэн саг...

Буряад уласай зарим аймагуудта түймэрэй аюултай хаһын онсо гурим соносхогдоо

​Буряад уласта байгша оной апрелиин 15-һаа түймэрэй аюултай хаһын онсо гурим соносхогдобо

​Буряад уласта түймэрнүүд һүжэрнэ

Түймэрэй аюултай хаһын эхилһэнһээ хойшо Буряад уласта хагда галдаһан 113 ушар болоһон байна

Ойн түймэр унтараалгада наһа бараһан Валерий Жанцановта гүрэнэй шагнал олгохо тухай Буряадай Толгойлогшо даалгабари үгэбэ

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов үсэгэлдэр үнгэргэгдэһэн түсэблэлгын суглаанда Валерий Жанцановта гүрэнэй шагнал олгохо тухай хэлэбэ.

Буряад Уласай Толгойлогшо Улаан-Үдын бог шорой обоолдог газарай түймэр сараха талаар штаб байгуулха тухай даалгаба

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Вахмистрово һууринай бог шорой обоолдог газарта түймэр сараха талаар штаб байгуулха тухай даабари үгэбэ.

Буряад Уласай Толгойлогшо хагда ногоо, бог шорой галдахагүй гэжэ ажаһуугшадые уряална

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов улас дотор түймэрэй аюултай хаһа эхилээ гэжэ тэмдэглэжэ, ажаһуугшадые хагда ногоо, бог шорой галдахагүй гэжэ уряалба.

Шумагай аршаанда орохоор бэшэ

Түнхэн аймгай Хэрэн һууринда Буряад Уласай Толгойлогшын уялгануудые дүүргэгшэ Алексей Цыденов ажаһуугшадтай уулзаба. Энэ уулзалгын үедэ Шумагай аршаанда хүрэхөөр бэшэ, сагдаанар болон дархан газарай хинан харагшад ажаһуугшадыешье, аяншалагшадыешье аршаанд...

Һэргэгтэ гарза үгы

фотозураг Анна Огородник Буряадай Толгойлогшын уялга саг зуура дүүргэгшэ болон Рослес­хозой захирал түймэр сарагшадай һайн бэлэдхэлтэйе тэмдэглэбэ. Онсо байдалай талаар яаман ойн түймэрһөө нютаг һууринуудые абарха гэһэн гол зорилгодоо ехэ анхарал хандуулһ...