Расширенный поиск  

​Буряад уласта ойн түймэрнүүд унтараагдана

Үнгэрһэн үдэрэй туршада Буряад уласай Бэшүүр, Загарай аймагууд болон Түнхэнэй дархан газарта ойн түймэрнүүд унтараагдаһан байна

Буряад уласай зарим аймагуудта түймэрэй аюултай хаһын онсо гурим соносхогдоо

​Буряад уласта байгша оной апрелиин 15-һаа түймэрэй аюултай хаһын онсо гурим соносхогдобо

​Буряад уласта түймэрнүүд һүжэрнэ

Түймэрэй аюултай хаһын эхилһэнһээ хойшо Буряад уласта хагда галдаһан 113 ушар болоһон байна

Ойн түймэр унтараалгада наһа бараһан Валерий Жанцановта гүрэнэй шагнал олгохо тухай Буряадай Толгойлогшо даалгабари үгэбэ

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов үсэгэлдэр үнгэргэгдэһэн түсэблэлгын суглаанда Валерий Жанцановта гүрэнэй шагнал олгохо тухай хэлэбэ.

Буряад Уласай Толгойлогшо Улаан-Үдын бог шорой обоолдог газарай түймэр сараха талаар штаб байгуулха тухай даалгаба

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Вахмистрово һууринай бог шорой обоолдог газарта түймэр сараха талаар штаб байгуулха тухай даабари үгэбэ.

Буряад Уласай Толгойлогшо хагда ногоо, бог шорой галдахагүй гэжэ ажаһуугшадые уряална

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов улас дотор түймэрэй аюултай хаһа эхилээ гэжэ тэмдэглэжэ, ажаһуугшадые хагда ногоо, бог шорой галдахагүй гэжэ уряалба.

Шумагай аршаанда орохоор бэшэ

Түнхэн аймгай Хэрэн һууринда Буряад Уласай Толгойлогшын уялгануудые дүүргэгшэ Алексей Цыденов ажаһуугшадтай уулзаба.

Һэргэгтэ гарза үгы

Буряадай Толгойлогшын уялга саг зуура дүүргэгшэ болон Рослесхозой захирал түймэр сарагшадай һайн бэлэдхэлтэйе тэмдэглэбэ. Онсо байдалай талаар яаман ойн түймэрһөө нютаг һууринуудые абарха гэһэн гол зорилгодоо ехэ анхарал хандуулһаар. Һаяын үдэрнүүдтэ Ивал...