Расширенный поиск  

​«Аюулгүй улас» гэһэн түсэлдэ Буряадай залуушуул хабаадаа

Тус хэмжээ ябуулгада 40 –һөө дээшэ залуушуул болон үхибүүд хабаадаа

​Улаан-Үдын бүлгэм Израильда һуралсал гараха

Буряад уласта апрелиин 26-28-най үдэрнүүдтэ Алас Дурнын тойрогой IT-Start гэһэн стартап-һургуули эмхидхэгдээ

Үдэ, Сэлэнгэ голнуудай эрье зубшаһан газар болбосон түхэлтэй болгохо талаар түсэл 2018 ондо бэелүүлэгдэжэ эхилхэ

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Үдэ, Сэлэнгэ голнуудай эрье зубшаһан газар болбосон түхэлтэй болгохо талаар түсэлэй мүрысөөндэ илагшадые үнгэрһэн гарагай долоондо амаршалба.

Буряад үүлтэрэй хони олошоруулха

Апрелиин 24-дэ Бандида Хамба лама Дамба Аюшеевэй үргөөдэ Үбэр Байгалай хизаарай хүдөө ажахын сайд Михаил Кузьминов түрүүтэй бүлэг айлшад хүрөө. Тэдэ Ород гүрэнэй Буддын шажантанай заншалта Сангхын бэелүүлдэг “Ниигэмэй хонин һүрэг” гэһэн түсэлтэй танилсаха...

АЯНШАЛГА: БАЙГААЛИЯА ХАМГААЛЖА, ЭДЭЙ ЗАСАГ ХҮГЖӨӨХЭ

​«Байгал далай: Агууехэ гүрэнэй ехэ нуур» гэһэн түсэлэй хэмжээн соо Эрхүү можоһоо болон Буряад Уласһаа дурадхалнуудые суглуулгын эхин хэмжээн эсэстээ хүрөө. Байгалай оршон тойронхиие хүгжөөлгын хараа шэглэлнүүд болон үндэһэн түсэл бэелүүлгын талаар түрүүш...