Расширенный поиск  

​«Дулаан шэмэг»: дундаршагүй дүршэл

Хониной арһа элдэлгээр урилдаа Ородой Буддын шажантанай заншалта Сангха, Буряад Уласай Арадай уран бэлигэй түб ба Үндэһэнэй музей эмхидхээ

​Буряад Уласта Ким Цыденовэй нэрэмжэтэ «Нүхэдэйм дүхэригтэ…» гэһэн урилдаан үнгэргэгдэхэнь

Тус урилдаан энэ удаа Гунга Чимитовэй 95 жэлэй ойдо зорюулагдана

​Буряад уласай Ярууна аймагта “Ариг сэбэр тосхоной түлөө” гэһэн урилдаан соносхогдобо

Энэ урилдаанда Арадай Хуралай һунгамал Аркадий Дамдинович Цыбиков хам оролсожо, мүнгэ зөөри һомолбо

​Буряад уласай хүдөө ажахы эрхилэгшэд федеральна урилдаанда хабаадаха

Григорий Корытовэй гэр бүлэ федеральна хэмжээндэ уласаа түлөөлхэ

​«Түгнын талын алтан гургалдай»

Мухар-Шэбэр аймагай түб тосхоной соёлой ордон соо“Түгнын талын алтан гургалдай” гэһэн заншалта урилдаан эмхидхэгдэбэ

Шалгарһан зондо - шангууд

Хошон үгэ, шог хөөрөө зохёогшодой ба шог ёгто зураг зураашадай дунда “Хошон үгэ” гэһэн урилдаа “Буряад үнэн” Хэблэлэй байшан эмхидхэдэг заншалтай.

«Буряадай түрүү хүнүүд» гэһэн урилдаанай дүрим

«Буряад үнэн» Хэблэлэй байшан, Буряад Уласай Толгойлогшын ба Засагай газарай захиргаан, Буряад Уласай Арадай Хуралай Можонууд хоорондын холбоонуудай, үндэһэ яһатанай асуудалнуудай, залуушуулай бодолгын, олониитын болон шажан мүргэлэй талаар хороон, Бүгэд....

Мүнгэн мүрнүүдынь мүнхэ

«Хүндэлэлэй Тэмдэг» орденто, Ородой Холбоото Уласай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ, Ярослав Гашегай нэрэмжэтэ шангай лауреат, Буряадай арадай поэт Цырендулма Дондогойн түрэһөөр 85 жэлэй ойн баяр Яруунын Эгэтын-Адагта октябриин 13-да үргэн олониитын хабаад...

Багша бэшэ, зобоогшо

Хошон үгын урилдаанда

Улаан-Үдын ажаһуугшад «Кросс наций» гэһэн хэмжээ ябуулгада хабаадаха

Байгша оной сентябриин 16-да Дээдэ Онгостойдо «Кросс наций» гэһэн бүхэроссиин хэмжээ ябуулга үнгэргэгдэхэ.