Расширенный поиск  

​Агын Буряадай тойрогто малай үбэлжэлгэ бараг үнгэрнэ

Агын Буряадай тойрогой захиргаанай хүтэлбэрилэгшэ Буянто Батомункуев Агын аймагай урда талын ажахынуудай хүдөө буусануудаар ябажа, малай үбэлжэлгын ябасатай танилсаа.

​Буряад уласта мал ажахынуудта үбэлэй хаһа гарзагүй үнгэрнэ

2019-2020 оной үбэлзөөндэ 349 мянган толгой ороо гэжэ бүридхэлдэ абтанхай

​Хүдөөгэй ажалшадта – шэнэ техникэ

Эрхүү можын хүдөөгэй ажахынуудта “Агростартап” урилдаануудай дүнгүүдээр мүнгэн дэмжэлтэ үгтэхэ болоо

Тулгалха эрдэмээ түрүүлэн дэмжэе!

Хүдөө ажахы хүгжөөлгын шухала асуудал

​Буряад уласта фермернүүд мяханһаа эдеэ хоол буйлуулха талаар түлбэригүй һуралсал гараха аргатай

Хэмжээ ябуулга декабриин 12-то Буряадай гүрэнэй хүдөө ажахын академидэ эмхидхэгдэхэ

​Буряад Уласай Бэшүүрэй аймаг ургаса хуряалгаар табан эрхим аймагуудай тоодо ороо

Бэшүүрэй аймагай гулваа Василий Смолиной хэлэһээр, мүнөө жэлэй таряа хуряалган хэзээ хэзээнэйхиһээ һайнаар үнгэрөө

​Хүдөө ажахы хүгжэнэ гү?

Һаяхана хүдөө ажахын хүдэлмэрилэгшэдэй һайндэр тэмдэглэгдээ. Тус һалбари үнинэй һаланхай, хүдөө нютагһаа булта шурган ябана, һургуули сэсэрлигүүдынь хооһон гэхэ мэтын зугаа булта дуулаһан байхабди

​Буряад Уласай Хурамхаан аймагта ойн ажахы “Үбэлдөө шубуудые эдеэлүүлэ” гэһэн хэмжээ ябуулга эмхидхэнэ

Хэмжээ ябуулгын үедэ үхибүүд өөрын гараар багахан гэрнүүдые дархалжа, газаахи модон дээгүүр үлгөө

​Нооһон хаягдахагүй

Ород гүрэнэй Юрэнхылэгшэ Владимир Путин нөөсэ жасаһаа Буддын шажанай заншалта Сангхада 30 сая түхэриг үгөө гэжэ булта мэдэнэбди

​Хүдөө ажахы эрхилжэ эхилһэн хүнүүд түлбэригүй һуралсал Улаан-Үдэдэ гараха аргатай

Байгша оной декабриин 5-6-ай үдэрнүүдтэ Буряад Уласай ажаһуугшад хүдөө ажахын семинарта хабаадаха аргатай

​Заншалта болоһон мяханай яармаг Улаан-Үдэдэ үнгэргэгдэхэ

Байгша оной ноябриин 30-ай, декабриин 1-эй үдэрнүүдтэ мяханай яармаг эмхидхэгдэхэ

​Буряад уласта “Хүдөө дэбисхэрэй хүгжэлтэ” гэһэн программын хэмжээ ябуулганууд тухай

Һүүлэй дүрбэн жэлэй хугасаада бэелүүлэгдэжэ байһан хүдөөгэй тала дайдын хүгжэлтын ябаса хаража үзэбэл, хангалтатай гэжэ сэгнэмээр

​Аймагай бренд

“Буряад ороной аймагуудай бренднүүд” гэһэн үзэсхэлэн 11-дэхиеэ Буряадта үнгэргэгдөө

​«Районные бренды Бурятии» гэһэн үзэсхэлэн-яармаг Улаан-Үдэдэ эмхидхэгдэбэ

Буряад Уласай хүдөө ажахын һалбариин хүдэлмэрилэгшэдэй үдэртэ дашарамдуулан, ФСК-да «Районные бренды Бурятии» гээһн үзэсхэлэн-яармаг үнгэргэгдөө.