Расширенный поиск  

​Хүдөөгэй ипотекэ яагаад абахаб?

Байгша оной түрүүшын лэ ажалта үдэрһөө “Хүдөөгэй ипотекэ” хүсэндөө оробо. Хүдөө нютагуудые хүгжөөхын, ажаһуугшадайнь тоо олошоруулхын тула иимэ хэмжээн абтаба гээшэ

​Буряад уласта “Хүдөө дэбисхэрэй хүгжэлтэ” гэһэн программын хэмжээ ябуулганууд тухай

Һүүлэй дүрбэн жэлэй хугасаада бэелүүлэгдэжэ байһан хүдөөгэй тала дайдын хүгжэлтын ябаса хаража үзэбэл, хангалтатай гэжэ сэгнэмээр

Үетэн

Социальна холбоон соо

​Буряад Уласай хүдөө нютагуудта ажаһуугшадай гэр байра һайжаруулгада 2018 ондо 9 сая тухай түхэриг һомологдоо

«Хүдөө нютагуудай тогтууритай хүгжэлтэ» гэһэн программын хэмжээндэ Буряад уласай хүдөө нютагуудта ажаһуугшадай гэр байрын байдал һайжаруулгада 8,82 сая түхэриг һомологдоо

​«Хэрмэхэн» соо хэр бэ?

Захаамин аймагай Үлэгшэнэй хүүгэдэй сэсэрлигэй 50 жэлэй ойдо

​Угайнгаа бууса орхёогүй залуушуул

Хүдөө нютагаар ябахадаа, заатагүй малшадтай уулзадаг, ажал хэрэгээрнь һонирходог гээшэбди. Энэ удаа аглаг үндэр Аха аймаг ошоходоо, нэгэ залуухан эхэнэртэй уулзабаб

​2018 оной 6 һарын туршада Буряад уласай хүдөө ажахын эмхинүүд 321 сая түхэригэй татабари бюджедтэ түлэбэ

«Бурятмяспром» болон «Бурятхлебпром» бүлгэмүүд улас дотор эгээл ехэ татабари түлэдэг эмхинүүд

Хүдөө һууринууд хубилалта хүлеэнэ

Буряад Уласай Арадай Хуралай зургаадахи зарлалай бүридэлдэ Мухар-Шэбэр аймагһаа Пётр Лукич Носков ороһон байна. Түрүүшын сессиин шиидхэбэреэр Газарай асуудалнуудай, аграрна бодолгын болон эд хэрэглэлгын дэлгүүрэй талаар хороониие тэрэ ударидажа эхилээ

​Буряад Уласай Яаригта һуурин – гүрэнэймнай үзэсхэлэн сомонуудай нэгэн

Баргажан аймагай Яаригта һууриниие Ородой Холбоото Уласай үзэсхэлэн сомонуудай тобьёгто оруулхань

Залитай даа, залуу халаан

Шубуунай далидал һэбеэд гарашадаг залуу наһан... Теэд эгээл энэ үедэ хүн согтой залитай, “омогтой, тэнэгхэн оһолтой” ябадаг гүб даа

Түхэреэн сагаан Түгнэдэ

Буурал сагһаа хойшо тахын түбэрөөн һүлдэтэй тоонто нютаг - түхэреэн сагаан Түгнэ! Дүрбэн зүг, найман хизаарай алишье талаһаа ороходо, Түгнын дайда уужам үргэн хүхэ ногоон дэбисхэрээ дэлгэн, баян бардамаар угтадаг...

Уласай хэмжэндэ үндэр сэгнэлтэтэй

Мухар-Шэбэр аймагай соёлой һалбариин эмхинүүд болон хүдэлмэрилэгшэд 2017 ондо эршэтэйгээр хүдэлһэн байна.