Расширенный поиск  

Тарилгын хаһа Буряад Уласта саг соогоо эхилхэ

Буряад орондо тарилгын халуун хаһада бэлдэлгэ түлэг дундаа. Даб дээрээ аймаг бүхэндэ оньһон техникэнь хэр бэлэн бэ, үрэһэнэйнь нөөсэ хүрэхэ гү, үтэгжүүлгэ болон заһабариин хэрэгсэлнүүдээр гүйсэд хангагданхай гү гэжэ хинагдана

​Нютагай бүхэ нюрган - малшад

«Захааминай малшад – нютагай баялиг» гэһэн түсэл табадахи жэлээ эмхидхэгдэнэ

​Үүлтэрэй һайниие үргэхэ

Үндэһэн буряад эбэртэ бодо малай үүлтэр бүридэлдэ абхуулхын тулада генофондно ажахы зохёогоод, дэргэдэнь лаборатори түхеэрхэ хэрэгтэй. Харин мүнөө эрдэмэй ажал зогсошонхой гээд, Һасаранай Булад шаналан байна

​Буряад Уласай фермернүүдтэ үүлтэр һайжаруулгын ажалай гаргаша түлэгдэхэ

Буряад Уласай Зэдэ аймагай фермерскэ ажахын хүтэлбэрилэгшэ Владимир Гунзенов мяханай үүлтэрэй бодо малай үүлтэр һайжаруулха гэжэ сагаан толгойто казах үүлтэрэй бухануудай үрэһэ худалдан абаа. Энэ хэрэгтэ хүдөө ажахы эрхилэгшэ 450 мянган түхэриг гаргашалһан байна

Буряадай Кабанск аймагай «Рубин» ажахыда үбэлдөө үнеэнһээ үдэрэй 14 литр һү һаана

Энэ ажахыда хара эреэн һүнэй үүлтэрэй 300-һаа дээшэ һаамхай үнеэд

​Буряад уласай Захаамин аймагта фермерскэ ажахынуудта заншалта ёһоор уулзалганууд эмхидхэгдэбэ

«Закамна - край крепких фермеров» гэһэн түсэлэй хэмжээндэ аймагай захиргаанай мэргэжэлтэд холо оршодог ажахынуудта хүрэбэ

​Үбһэн элбэг - үбэлжэлгэ һайн

Хүдөө нютагай хүгжэлтэ

​Буряад малай шэнэ үүлтэр

Буряад Уласай Засагай газарай үнгэргэһэн «Манай Буряад орон» гэһэн нээмэл суглаанда оруулагдаһан дурадхалнууд зүбшэн хэлсэгдэһээр

​Буряад уласай хүдөө ажахынуудта тэжээл дуталданагүй

Тиимэһээ үлүү гараһан үбһэ ногоо эдэ ажахынуудта тэжээлээр дуталдаһан аймагуудта худалдахаар бэлэн

​Ямаа үдхэхэдэ, ямаршуу бэ?

Адуу малайнгаа тобир тарган ондо оробол, малша буряад зоной ажал хэрэгынь урагшатай гэжэ тоологдодог. Нёдондо зун бороо хуратай байжа, ургаса ногооной һайн байһанайхиие хүдөө нютагаархиднай элбэгээр тэжээлээ нөөсэлжэ, яһала һайн ондо орожо байна

​Үбэлэй үгэрсэ амтатай даа!

Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн Ямаан дабаа гэдэг газарта үгэрсэ ургуулдаг ажахы тэбхэр 5 жэлэй туршада амжалтатай ажаллажа байна. Тэрэниие Еши-Доржо Сосоров гэр бүлөөрөө байгуулаа. Эртын хабарһаа орой намар болотор тус ажахы 20 гаран тонно тон һайн шанарт...

Гүрэн түрын туһаламжаар

Элбэг, Эрдэм ГомбоевуудХүдөөгэй ажалшадай малай үбэлжэлгэ эгээл шухала хэрэг ха юм даа. Бүхэли жэл хэһэн ажалай дүнгүүд эндэһээл харагдаха. Иигэһээр шэнэ түл абалган эхилхэ. Тобир һайнаар үбэлжэһэн лэ малһаа һайн түл абтаха ха юм. Буряадай Хүдөө ажахын яа...

​Хонин һүрэг олошоруулха

Үбэр Байгалай хизаарай амбан захирагша Александр Осиповой даабаряар 2030 он болотор хони үдхэлгэдэ 3,5 миллиард түхэриг шэглүүлэгдэхэ түсэл табигдаба. Энэ мүнгэнэй 1,6 миллиарднь федеральна һан жасаһаа үгтэхэ. - Энэ мүнгэн үүлтэртэ түлгэнүүдые, зайн галай...

​Агын Буряадай тойрогто малай үбэлжэлгэ бараг үнгэрнэ

Агын Буряадай тойрогой захиргаанай хүтэлбэрилэгшэ Буянто Батомункуев Агын аймагай урда талын ажахынуудай хүдөө буусануудаар ябажа, малай үбэлжэлгын ябасатай танилсаа.“Хүнхэр”, “Хяла” ажахынуудта малай үбэлжэлгэ бараг хэмжээндэ үнгэржэ байна. Малшад үбһэ х...

​Буряад уласта мал ажахынуудта үбэлэй хаһа гарзагүй үнгэрнэ

2019-2020 оной үбэлзөөндэ 349 мянган толгой ороо гэжэ бүридхэлдэ абтанхай