Расширенный поиск  

Һү һаалиин үйлэдбэри хэр бэ?

һаяхана Буряад Уласай Засагай газарта һү һаалиин үйлэдбэриин асуудалаар зүблөөн үнгэргэгдэбэ. Һү һаалиин үйлэдбэриин асуудалаар үнгэрһэн жэлэй дүн согсологдожо, ехэ һүнэй хаһын урда шиидхэгдэхэ асуудалнууд зүбшэгдэжэ, түсэбүүд табигдаба.

Гурбан сая хэмжээнэй гүрэнэй туһаламжа

Залуу малшанда 3 сая түхэриг энэ жэлдэ Буряад Уласай Хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаманай зүгһөө олгогдохо. Горитой энэ тэдхэмжэдэ хүртэхын тула мал ажахы байгуулһан залуу айлнууд грантнуудай мүрысөөндэ хабаадажа байна.

Хабарай тарилга түлэг дундаа

Буряад ороной хүдөө нютагуудта хабарай тарилгын халуун хаһа түлэг дундаа ябажа байна. Амаралтын үдэр байбашье, Буряад Уласай Засагай газарай түрүүлэгшын орлогшын уялгануудые гүйсэдхэгшэ, Буряадай Хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой сайдай уялгануудые гүйсэдхэг...

Тала бүрхөөмэ хонид

Сэлэнгэ аймагые Буряад Уластахи хонишодой ниислэл гэжэ нэрлээ һаа, алдуу болохогүй. Ушар юуб гэхэдэ, эндэмнай байгша оной майн нэгэнэй байдалаар 47 719 толгой хун сагаан хонид ондо һайн оробо. Тэдэнэй 28 155-иинь хурьгалмаар болоһон эхэ хонид. Гэхэ з...

Ой модо отолходо олзотой гү?

«Ажал хэхэ – ама тоһодохо» гэжэ урданай буряадууд дэмы хэлээгүй аабза. Хүдөөдэ ажабайдал хүндэ гэжэ мэдээжэ. Теэд муугаа дараад, һайнаа үргөөд ябагты гэжэ эжы абынгаа заабари бэелүүлдэг бэрхэшүүл хонгор һайхан Хори аймагта олон байна.

Таряашад ган гасуурта хэһэнэ гү?

Буряад орондо һүүлэй хоёр жэлдэ нилээд хатуу ган гасуур тогтоһон байна гэжэ булта мэдэнэбди. Гэбэшье дүй дүршэлөөр баян таряашад байгаалиин хэды шэрүүнээр тэдэнэртэ хандабашье, сүхэрөөд орхиногүй. Юуб гэхэдэ, тэдэнэр мүнөө жэлдэ тариха үрэһэеэ нёдондо хур...

Түл абалга эхилбэ

Буряад Уласта хониной түл абалгын халуун хаһа эхилэнхэй. Хори аймагай “Баянгол” гэжэ хүдөө ажахын үйлэдбэридэ 7 мянга гаран хонидһоо хурьгад абтаха ёһотой.

Хүдөө ажахы хүгжөөхэ

Буряад нютагуудай хүдөө ажахынууд юундэ мүнөө болотороо гүрэнһөө мүнгэ татаһан зандааб гэжэ Буряад Уласай Толгойлогшын уялгануудые саг зуура дүүргэгшэ Алексей Цыденов ойлгохо гэжэ оролдобо.

Жэшээ боломоор намтар

Хамтын ажалай хүсэндэ найдаад, колхозой захиралай харгалзалга доро ябажа, салин хүлһэеэ саг соогоо абаад лэ, бэлэн шахуу бай­далда һурашаһан хүн зон гэнтэ энээнэйнгээ һалажа хосорходо, мэгдээ ёһотой. Томо ажахын гэнтэ hандаран үгы болоходо, олон хүнүүд тэ...

Үбһэ тэжээлтэй үбэлжэлгэ хэм соогоо

​Буряад Уласта хамта дээ­рээ 381,4 мянган толгой мал ондо орожо байна: 370 мянганиинь бодо мал, 160 мянган толгой үнеэд, 69 мянган адуун, 290 мянган толгой хони ямаад, тэдэнэй 111 мянганиинь эхэ хонид гэжэ тоологдоно.

Үбэлжэлгэ хэр бэ?

90-ээд онуудта харгы зубшаад бэлшэжэ ябаһан хони мал хомор боложо, эндэ тэндэл абар табар малай дүрсэ харагдадаг болоо һэн. Адуун һүрэг бүришье үсөөршөө бэлэй.

Уһалууритай таряашан ган жэлдэ хохидоногүй

Буряад Уласай хүдөө ажахын, хоол хүнэһэнэй сайд Даба-Жалсан Чирипов Тарбагатай аймагай таряашадай ургасаяа хэр хуряажа байһыень улаан нюураараа шалгаба. Орооһоной хэр шэмэтэй байһыень шалгажа байхадань һамбаашалан, иимэ хөөрэлдөө бэлдэбэбди.

Гасуур жэлэй ургаса ямар бэ?

Октябриин 10-ай байдалаар, Буряад Уласта малтагдаха хартаабхын түсэбэй 98 процентнь хүсэбэ, харин хуряагдаха огородой эдеэнэй түсэбэй 83 процентнь бэелүүлэгдээд байна.Гандаһан газараа уһалһан таряашан ургаса хуряанаБуряад Уласай Хүдөө ажахын болон эдеэ хо...

Разуваевтанай "Баабгай"

Баргажанай аймагай Бага Үүрэг гэжэ нютагта «Баабгай» гэжэ нэрэтэй хүдэр ажахы бии юм. Олон һалбаритай энэ ажахые Фёдор Агапович Елена Васильевна Разуваевтан, шамбай шиираг хоёр хүбүүдээрээ, ажалша малша бэри басагантаяа эрхилнэ гээшэ.