Расширенный поиск  

Үүлтэртэ мал хүгжөөхэ хэрэг хэсүү байдалда оронхой

Ага нютагайхид хэр угһаа үргэн тала дайдадаа үхэр малаа үсхэбэрилжэ ажаһуудаг һэн ааб даа. Нэгэ үедэ хони малынь таладаа багтахаа болижо, унаагай харгы хүндэлэн бэлшэжэ ябадаг бэлэй. Гүрэн дотор экономикын шахардуу байдал тогтожо, үйлэдбэридэ, хүдөө ажахы...

Урданайнгаа заншал алдаагүй

Буряад Уласай Хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаманай сайдай орлогшо Пётр Брыков, энэл яаманай таһагые даагша Владимир Вахрунов гэгшэд сурбалжалагшадтай хамта октябриин эхеэр Мухар- Шэбэрэй таряалангай газарнуудаар ябажа, таряа талханай болон огородой эдеэ...

Ага-Хангилай "Победа" ажахыда

Ага, Могойто hуурингуудай тэг дунда оршодог Ага-Хангил нютагай “Победа” гэһэн ажахы ганса Ага тойрогто, Үбэр Байгалай хизаарташье бэшэ, Ородой Холбоото Уласай эгээл эрхим ажахынуудай нэгэн гээшэ. 1930 ондо хамтын ажахынуудай эмхидхэгдэжэ эхилхэдэ, “Победа...

Гушан үнеэнһээ наян тугал

Тодорхой болзорой туршада иимэ түл шадалтай малшадта гүрэн нэгэ толгой үнеэнэйнь түлөө 2300 түхэриг түлэхэ. Энээн тухай Буряад Уласай Хүдөө ажахын яаман мэдээсэбэ.

Ажахыгаа һайнаар эрхилхэ

Энэ жэлдэ Буряад Уласай хүдөө нютагуудта таряан болон мал ажахы эрхилдэг 27 ажалшад грантнуудые шүүгээ. Хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаман тэдээндэ тус тустань 3 сая түхэриг баярай оршондо дамжуулһан байна.

Тэмээшэн хүн тэнээшэ

Монгол туургата арад, тэрэ тоодо буряадууд, эртэ урда сагһаа эхэ газартаа табан хушуун малаа үсхэбэрилжэ ябаа гээд мэдэнэбди. Урданай буряадууд жэмэс гү, али огородой эдеэ ургуулжа байгаагүй. Бэедээ хэрэгтэй бүхы бодосуудые табан хушуун малһаа абадаг байг...

Нүүдэл заншалаа алдаагүй

Залуу түлэг наһандаа харюусалга даагаад, амжалтатайгаар хүдэлжэ байһан «Үльдэргэ» ажахын захирал Б.Ц.Будажанаевтай хөөрэлдөө эмхидхэбэбди:

Эхэ нютагтаа эжы абын ажал үргэлжэлүүлнэ

Хори аймагай Амгаланта нютагта ажалша бүхэригөөрөө, түргэн мэргэнээрээ, солбон габшагайгаараа холо ойгуур суурхаһан Баяр Жамбалдоржиевай бүлэ ажана түбшэн ажаһууна. Мария хани нүхэртэеэ гэрлэһэнһээнь хойшо арба гаран жэл болобо. Энэ хугасаада Баяр хотын...

Һү һаалиин үйлэдбэри хэр бэ?

һаяхана Буряад Уласай Засагай газарта һү һаалиин үйлэдбэриин асуудалаар зүблөөн үнгэргэгдэбэ. Һү һаалиин үйлэдбэриин асуудалаар үнгэрһэн жэлэй дүн согсологдожо, ехэ һүнэй хаһын урда шиидхэгдэхэ асуудалнууд зүбшэгдэжэ, түсэбүүд табигдаба.

Гурбан сая хэмжээнэй гүрэнэй туһаламжа

Залуу малшанда 3 сая түхэриг энэ жэлдэ Буряад Уласай Хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаманай зүгһөө олгогдохо. Горитой энэ тэдхэмжэдэ хүртэхын тула мал ажахы байгуулһан залуу айлнууд грантнуудай мүрысөөндэ хабаадажа байна.

Хабарай тарилга түлэг дундаа

Буряад ороной хүдөө нютагуудта хабарай тарилгын халуун хаһа түлэг дундаа ябажа байна. Амаралтын үдэр байбашье, Буряад Уласай Засагай газарай түрүүлэгшын орлогшын уялгануудые гүйсэдхэгшэ, Буряадай Хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой сайдай уялгануудые гүйсэдхэг...

Тала бүрхөөмэ хонид

Сэлэнгэ аймагые Буряад Уластахи хонишодой ниислэл гэжэ нэрлээ һаа, алдуу болохогүй. Ушар юуб гэхэдэ, эндэмнай байгша оной майн нэгэнэй байдалаар 47 719 толгой хун сагаан хонид ондо һайн оробо. Тэдэнэй 28 155-иинь хурьгалмаар болоһон эхэ хонид. Гэхэ з...

Ой модо отолходо олзотой гү?

«Ажал хэхэ – ама тоһодохо» гэжэ урданай буряадууд дэмы хэлээгүй аабза. Хүдөөдэ ажабайдал хүндэ гэжэ мэдээжэ. Теэд муугаа дараад, һайнаа үргөөд ябагты гэжэ эжы абынгаа заабари бэелүүлдэг бэрхэшүүл хонгор һайхан Хори аймагта олон байна.

Таряашад ган гасуурта хэһэнэ гү?

Буряад орондо һүүлэй хоёр жэлдэ нилээд хатуу ган гасуур тогтоһон байна гэжэ булта мэдэнэбди. Гэбэшье дүй дүршэлөөр баян таряашад байгаалиин хэды шэрүүнээр тэдэнэртэ хандабашье, сүхэрөөд орхиногүй. Юуб гэхэдэ, тэдэнэр мүнөө жэлдэ тариха үрэһэеэ нёдондо хур...

Түл абалга эхилбэ

Буряад Уласта хониной түл абалгын халуун хаһа эхилэнхэй. Хори аймагай “Баянгол” гэжэ хүдөө ажахын үйлэдбэридэ 7 мянга гаран хонидһоо хурьгад абтаха ёһотой.