Расширенный поиск  

​Хүдөө ажахы эрхилжэ эхилһэн хүнүүд түлбэригүй һуралсал Улаан-Үдэдэ гараха аргатай

Байгша оной декабриин 5-6-ай үдэрнүүдтэ Буряад Уласай ажаһуугшад «Организация и функционирование крестьянских (фермерских) хозяйств» гэһэн семинарта хабаадаха арга боломжотой. Тус хэмжээ ябуулгада һая хүдэлжэ эхилһэн ажахынуудые дэмжэхэ мүрысөөндэ хабаада...

​Заншалта болоһон мяханай яармаг Улаан-Үдэдэ үнгэргэгдэхэ

Байгша оной ноябриин 30-ай, декабриин 1-эй үдэрнүүдтэ мяханай яармаг эмхидхэгдэхэ

​Буряад уласта “Хүдөө дэбисхэрэй хүгжэлтэ” гэһэн программын хэмжээ ябуулганууд тухай

Һүүлэй дүрбэн жэлэй хугасаада бэелүүлэгдэжэ байһан хүдөөгэй тала дайдын хүгжэлтын ябаса хаража үзэбэл, хангалтатай гэжэ сэгнэмээр

​Аймагай бренд

“Буряад ороной аймагуудай бренднүүд” гэһэн үзэсхэлэн 11-дэхиеэ Буряадта үнгэргэгдөө

​«Районные бренды Бурятии» гэһэн үзэсхэлэн-яармаг Улаан-Үдэдэ эмхидхэгдэбэ

Алексей ЖИЛИНЭЙ гэрэл зурагБуряад Уласай хүдөө ажахын һалбариин хүдэлмэрилэгшэдэй үдэртэ дашарамдуулан, ФСК-да «Районные бренды Бурятии» гээһн үзэсхэлэн-яармаг үнгэргэгдөө.Алексей ЖИЛИНЭЙ гэрэл зурагБуряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын хүдөө ажахы хү...

​Буряад уласта фермернүүдтэ грантын тэдхэмжэ үзүүлхэдэ аша туһатай

Хүдөө нютагаа бусажа, ажахы эрхилһэн Елена Аюшеевада засагай газарай түлөөлэгшэд хүрэһэн байна

​Залуушье һаа, залхуурангүй...

Амгалан, Соёлма Ринчиновтэн үхибүүдээрээБуряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов албан хэрэгээр Бэшүүр аймагаар ябаба. Заншалта ёһоороо Засагай газарай гэшүүдтэй, сайдуудтай хамта хүдөө ажахын, ниигэмэй удха шанартай эмхинүүдтэ хүрөө. Бүхыдөө аяар 33 газ...

​Татьяна Полозова: «Хүдөө нютагуудта үйлэдбэрилһэн эдеэ хоол элбэгжэнэ»

Хэдыхэн жэлэй саана нютаг дээрэ үйлэдбэрилһэн эдеэ хоол наймаанда табигдадагшьегүй һаа, мүнөө хотын бүхы дэлгүүрнүүдтэ эдеэнэй элдэб зүйл элбэгээр дэлгэгдэдэг болонхой

​Хэжэнгэдэ ургаса хэр бэ?

Хэжэнгэ аймагта хүдөө ажахын шэглэлтэй 147820 гектар газар тоологдон

​Буряад Уласай Толгойлогшо: «Хүдөө ажахын һалбарида мүнгэн һомололго ехэ хэрэгтэй»

Алексей Цыденов уласай олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүдэй түлөөлэгшэдтэй уулзахадаа, хүдөө ажахын һалбариин дэмжэлгэ тухай хэлэһэн байна

​Хүдөө ажахын үйлэдбэринүүдэй «АГРОпродмаркет» үзэсхэлэн Улаан-Үдэдэ эмхидхэгдэхэ

13 аймаг болон эдеэ хоол үйлэдбэрилдэг 20 эмхи үзэсхэлэндэ хабаадаха тухай мэдүүлгэ оруулаад байна

​Буряад Уласта «Алас Дурнын гектарта» туулай үсхэбэрилхэ ажахы байгуулагдаха

Буряад Уласай ажаһуугша Иван Галецкий Тарбагатай аймагай Пестерево нютаг шадар «Алас Дурнын гектар» гэһэн программада хабаадажа, туулай үсхэбэрилхэ ажахы байгуулха түсэбтэй.Эндэ анхан фермэ байһан, тэрэниие заһабарилжа, дахин һэргээхэ гэһэн түсэбүүд тухай...

​Холшор хэлэтэй хонишон

Колхозой түрүүлэгшэ Владимир Арданович Будаев креслэеэ даран hуун сасуу, хүндэхэнөөр hанаа алдаба. Ушар шалтагааниинь юуб гэхэдэ, үсэгэлдэр, аймагай дарга Арсалан Будаевич Раднаев хонходожо: - Үбэлэй бэлэдхэлэй хэрэ ябажа байна гэhэн асуудалаар партиин об...

​Тэрэш тэрэ, тэхэш ямаан

(Үнэн болоһон ушар)