Расширенный поиск  

Тулгалха эрдэмээ түрүүлэн дэмжэе!

Урда сагһаа хойшо нютагтаа таараһан гансал бэлшээриин мал ажахытай байһанбди. Тиибэшье хирэ-хирэ болоод лэ ондоо ажал хэжэ хоолойгоо тэжээхэ, хүнһөө урда гараад гүйхэ һэдэлгэ гарганабди. Жэшээлхэдэ, газараа хахалаад, ургамал ургуулнабди. Малаа хуһамаг соо...

​Буряад уласта фермернүүд мяханһаа эдеэ хоол буйлуулха талаар түлбэригүй һуралсал гараха аргатай

Хэмжээ ябуулга декабриин 12-то Буряадай гүрэнэй хүдөө ажахын академидэ эмхидхэгдэхэ

​Буряад Уласай Бэшүүрэй аймаг ургаса хуряалгаар табан эрхим аймагуудай тоодо ороо

Бэшүүрэй аймагай гулваа Василий Смолиной хэлэһээр, мүнөө жэлэй таряа хуряалган хэзээ хэзээнэйхиһээ һайнаар үнгэрөө

​Хүдөө ажахы хүгжэнэ гү?

Һаяхана хүдөө ажахын хүдэлмэрилэгшэдэй һайндэр тэмдэглэгдээ. Тус һалбари үнинэй һаланхай, хүдөө нютагһаа булта шурган ябана, һургуули сэсэрлигүүдынь хооһон гэхэ мэтын зугаа булта дуулаһан байхабди

​Буряад Уласай Хурамхаан аймагта ойн ажахы “Үбэлдөө шубуудые эдеэлүүлэ” гэһэн хэмжээ ябуулга эмхидхэнэ

Хэмжээ ябуулгын үедэ үхибүүд өөрын гараар багахан гэрнүүдые дархалжа, газаахи модон дээгүүр үлгөө

​Нооһон хаягдахагүй

Ород гүрэнэй Юрэнхылэгшэ Владимир Путин нөөсэ жасаһаа Буддын шажанай заншалта Сангхада 30 сая түхэриг үгөө гэжэ булта мэдэнэбди

​Хүдөө ажахы эрхилжэ эхилһэн хүнүүд түлбэригүй һуралсал Улаан-Үдэдэ гараха аргатай

Байгша оной декабриин 5-6-ай үдэрнүүдтэ Буряад Уласай ажаһуугшад «Организация и функционирование крестьянских (фермерских) хозяйств» гэһэн семинарта хабаадаха арга боломжотой. Тус хэмжээ ябуулгада һая хүдэлжэ эхилһэн ажахынуудые дэмжэхэ мүрысөөндэ хабаада...

​Заншалта болоһон мяханай яармаг Улаан-Үдэдэ үнгэргэгдэхэ

Байгша оной ноябриин 30-ай, декабриин 1-эй үдэрнүүдтэ мяханай яармаг эмхидхэгдэхэ

​Буряад уласта “Хүдөө дэбисхэрэй хүгжэлтэ” гэһэн программын хэмжээ ябуулганууд тухай

Һүүлэй дүрбэн жэлэй хугасаада бэелүүлэгдэжэ байһан хүдөөгэй тала дайдын хүгжэлтын ябаса хаража үзэбэл, хангалтатай гэжэ сэгнэмээр

​Аймагай бренд

“Буряад ороной аймагуудай бренднүүд” гэһэн үзэсхэлэн 11-дэхиеэ Буряадта үнгэргэгдөө

​«Районные бренды Бурятии» гэһэн үзэсхэлэн-яармаг Улаан-Үдэдэ эмхидхэгдэбэ

Алексей ЖИЛИНЭЙ гэрэл зурагБуряад Уласай хүдөө ажахын һалбариин хүдэлмэрилэгшэдэй үдэртэ дашарамдуулан, ФСК-да «Районные бренды Бурятии» гээһн үзэсхэлэн-яармаг үнгэргэгдөө.Алексей ЖИЛИНЭЙ гэрэл зурагБуряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын хүдөө ажахы хү...

​Буряад уласта фермернүүдтэ грантын тэдхэмжэ үзүүлхэдэ аша туһатай

Хүдөө нютагаа бусажа, ажахы эрхилһэн Елена Аюшеевада засагай газарай түлөөлэгшэд хүрэһэн байна

​Залуушье һаа, залхуурангүй...

Амгалан, Соёлма Ринчиновтэн үхибүүдээрээБуряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов албан хэрэгээр Бэшүүр аймагаар ябаба. Заншалта ёһоороо Засагай газарай гэшүүдтэй, сайдуудтай хамта хүдөө ажахын, ниигэмэй удха шанартай эмхинүүдтэ хүрөө. Бүхыдөө аяар 33 газ...

​Татьяна Полозова: «Хүдөө нютагуудта үйлэдбэрилһэн эдеэ хоол элбэгжэнэ»

Хэдыхэн жэлэй саана нютаг дээрэ үйлэдбэрилһэн эдеэ хоол наймаанда табигдадагшьегүй һаа, мүнөө хотын бүхы дэлгүүрнүүдтэ эдеэнэй элдэб зүйл элбэгээр дэлгэгдэдэг болонхой