Расширенный поиск  

​Халуун хаһын түлэг

Мүнөөдэрэй байдалаар Буряад Уласай хүдөө ажа­хыда бүхыдөө 401 мян­ган гектар талмайда үбһэ ного­он сабшагданхай, 396 мянган гектар хуряагданхай, энэнь хараалагдаһан түсэбэй 93 хубинь болоно. 553,5 мянган тонно үбһэн нөөсэлэгдэнхэй. Үбһэ, тэжээл бэлдэлгэ Б...

​Зэдын малшадые зүбшэжэ дэмжэхэ

Зэдэ аймагай Борьёо нютагай захиргаанай хүтэлбэрилэгшэ Эрдэм Сагалеевэй үүсхэлээр хүдөө ажахын хамжаануудые байгуулха асуудалаар суглаан үнгэрөө.

​Малшадай байдал: үнэн болоһон ушарнууд

Нажар зунай ааяма халуунда хонидоо уһалжа хургуулжархёод, гэртээ ерээд, сайлажа һууһан хонишониие харахадаа, “курортдо амарагшадһаа өөрэгүй байдалтай аад, ехэ мүнгэ оложо байха яагаашье жаргалтай хүн гээшэб даа” гэжэ олонхи хүн һанаһан байха.Теэд тиимэ бэ...

Буряадай Захаамин аймагта гар хажуур үшөөл орхигдоогүй

Хада уулата заха холын Захааминда хэзээдэшье ган болодоггүй, үбһэ ногоогоор дуталдадаггүй

​Абынгаа буусада бусаад...

Хүдөө нютагай хүгжэлтэ

​Түмэр хүлэгөө хонин һүрэгөөр андалдаад...

Даб дээрээ Буряад орондо эгээл ехээр айраг үйлэдбэрилдэг Зоригто Цырендондопов үшөө барилдаашан ябаха үедөө мүнөөнэйнгөө бата байдалай һуури табиһан юм

​Хүдөө ажахыда рободууд хүдэлхэ гү?

Хүдөө ажахыда намарай халуун хаһа эхилэнхэй. Хаа-хаанагүй ургаса хуряалган түлэг дундаа

​Намжил Мардваев: «Уларилдаа таарама ургамал тариха»

Намжил МардваевОрооһо таряа хуряалгын хаһа ойртожо байна. Энэ ушараар Россельхоз-түбэй Буряад Уластахи таһагай хүтэлбэрилэгшэ Намжил Мардваевтай уулзажа, хөөрэлдөө хэбэбди. Манай газар дээрэ ямар үрэһэ тарибал, үлүү ашагтайб, һүүлэй үедэ ямар шэнэ үрэһэ,....

Буряад Уласай Толгойлогшо ​Алексей Цыденов: “Нютагай үйлэдбэри тогтууритай хүдэлгэхэ - манай зорилго”

Уласай хүтэлбэрилэгшэ эдеэ хоол үйлэдбэрилдэг һалбариин уласай “Бурятхлебпром”бүлгэм болон мяханай “Сэлэнгэ” фабрика хүрэһэн байна

​Буряадай эрдэмтэн Һасаранай Булад: «Толгойлогшодо найдални бүхэнэгүй»

Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов эрдэмтэн Һасаранай Буладтай хоёрдохи удаагаа уулзаба

​Хальмаг үхэр Буряадта үсхэбэрилнэ

Ажахы амжалтатайгаар ударидагша Галина Дабаева шан абаха үедөө Һутайн ажахы 17 жэлэй саана хальмаг үхэр үсхэбэрилжэ эхилһэн юм. Түгнын уудам талада хагдатай ногоо зулгаан үдэжэ байһан хальмаг үхэрэйнь тоо толгой мүнөө дээрээ 3 мянгадаа хүрэжэ бай­на. Ушар...

Хаба шадалаа хамтаруулаад...

Туяна ДАМЧЕЕВАГАЙ дурадхаһан гэрэл зурагМүнөө сагта хүдөө ажа­хы бүрин хүгжөөхэ гэбэл, гүрэнэй талаһаа дэмжэлгэ тон хэрэгтэй. Бүхы хүдөө ажахын үйлэдбэриин эдеэ хоолой 70 хубинь үмсын болон фермерэй ажахынуудта гаргагдана. Мүн манай уласта бүридхэгдэжэ ба...

Хальмаг Буряад уласууд мяханай үүлтэрэй мал суг хүгжөөхэ

​Хальмаг Уласһаа хүдөө ажахын сайдай орлогшо Игорь Церенов түрүүтэй табан мэргэжэлтэд Буряад Улас руу ажалай хэрэгээр ерээ

Буряад уласай Захаамин аймагта шэнэ үйлэдбэри нээгдэбэ

​“Закамна Агропродукт” гэһэн эмхи мяханай үйлэдбэриин таһаг нээбэ