Расширенный поиск  

​Хэжэнгэдэ ургаса хэр бэ?

Хэжэнгэ аймагта хүдөө ажахын шэглэлтэй 147820 гектар газар тоологдон

​Буряад Уласай Толгойлогшо: «Хүдөө ажахын һалбарида мүнгэн һомололго ехэ хэрэгтэй»

Алексей Цыденов уласай олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүдэй түлөөлэгшэдтэй уулзахадаа, хүдөө ажахын һалбариин дэмжэлгэ тухай хэлэһэн байна

​Хүдөө ажахын үйлэдбэринүүдэй «АГРОпродмаркет» үзэсхэлэн Улаан-Үдэдэ эмхидхэгдэхэ

13 аймаг болон эдеэ хоол үйлэдбэрилдэг 20 эмхи үзэсхэлэндэ хабаадаха тухай мэдүүлгэ оруулаад байна

​Буряад Уласта «Алас Дурнын гектарта» туулай үсхэбэрилхэ ажахы байгуулагдаха

Буряад Уласай ажаһуугша Иван Галецкий Тарбагатай аймагай Пестерево нютаг шадар «Алас Дурнын гектар» гэһэн программада хабаадажа, туулай үсхэбэрилхэ ажахы байгуулха түсэбтэй.Эндэ анхан фермэ байһан, тэрэниие заһабарилжа, дахин һэргээхэ гэһэн түсэбүүд тухай...

​Холшор хэлэтэй хонишон

Колхозой түрүүлэгшэ Владимир Арданович Будаев креслэеэ даран hуун сасуу, хүндэхэнөөр hанаа алдаба. Ушар шалтагааниинь юуб гэхэдэ, үсэгэлдэр, аймагай дарга Арсалан Будаевич Раднаев хонходожо: - Үбэлэй бэлэдхэлэй хэрэ ябажа байна гэhэн асуудалаар партиин об...

​Тэрэш тэрэ, тэхэш ямаан

(Үнэн болоһон ушар)

​Халуун хаһын түлэг

Мүнөөдэрэй байдалаар Буряад Уласай хүдөө ажа­хыда бүхыдөө 401 мян­ган гектар талмайда үбһэ ного­он сабшагданхай, 396 мянган гектар хуряагданхай, энэнь хараалагдаһан түсэбэй 93 хубинь болоно. 553,5 мянган тонно үбһэн нөөсэлэгдэнхэй. Үбһэ, тэжээл бэлдэлгэ Б...

​Зэдын малшадые зүбшэжэ дэмжэхэ

Зэдэ аймагай Борьёо нютагай захиргаанай хүтэлбэрилэгшэ Эрдэм Сагалеевэй үүсхэлээр хүдөө ажахын хамжаануудые байгуулха асуудалаар суглаан үнгэрөө.

​Малшадай байдал: үнэн болоһон ушарнууд

Нажар зунай ааяма халуунда хонидоо уһалжа хургуулжархёод, гэртээ ерээд, сайлажа һууһан хонишониие харахадаа, “курортдо амарагшадһаа өөрэгүй байдалтай аад, ехэ мүнгэ оложо байха яагаашье жаргалтай хүн гээшэб даа” гэжэ олонхи хүн һанаһан байха.Теэд тиимэ бэ...

Буряадай Захаамин аймагта гар хажуур үшөөл орхигдоогүй

Хада уулата заха холын Захааминда хэзээдэшье ган болодоггүй, үбһэ ногоогоор дуталдадаггүй

​Абынгаа буусада бусаад...

Хүдөө нютагай хүгжэлтэ

​Түмэр хүлэгөө хонин һүрэгөөр андалдаад...

Даб дээрээ Буряад орондо эгээл ехээр айраг үйлэдбэрилдэг Зоригто Цырендондопов үшөө барилдаашан ябаха үедөө мүнөөнэйнгөө бата байдалай һуури табиһан юм

​Хүдөө ажахыда рободууд хүдэлхэ гү?

Хүдөө ажахыда намарай халуун хаһа эхилэнхэй. Хаа-хаанагүй ургаса хуряалган түлэг дундаа

​Намжил Мардваев: «Уларилдаа таарама ургамал тариха»

Намжил МардваевОрооһо таряа хуряалгын хаһа ойртожо байна. Энэ ушараар Россельхоз-түбэй Буряад Уластахи таһагай хүтэлбэрилэгшэ Намжил Мардваевтай уулзажа, хөөрэлдөө хэбэбди. Манай газар дээрэ ямар үрэһэ тарибал, үлүү ашагтайб, һүүлэй үедэ ямар шэнэ үрэһэ,....