Расширенный поиск  

Буряад Уласай Толгойлогшо ​Алексей Цыденов: “Нютагай үйлэдбэри тогтууритай хүдэлгэхэ - манай зорилго”

Уласай хүтэлбэрилэгшэ эдеэ хоол үйлэдбэрилдэг һалбариин уласай “Бурятхлебпром”бүлгэм болон мяханай “Сэлэнгэ” фабрика хүрэһэн байна

​Буряадай эрдэмтэн Һасаранай Булад: «Толгойлогшодо найдални бүхэнэгүй»

Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов эрдэмтэн Һасаранай Буладтай хоёрдохи удаагаа уулзаба

​Хальмаг үхэр Буряадта үсхэбэрилнэ

Ажахы амжалтатайгаар ударидагша Галина Дабаева шан абаха үедөө Һутайн ажахы 17 жэлэй саана хальмаг үхэр үсхэбэрилжэ эхилһэн юм. Түгнын уудам талада хагдатай ногоо зулгаан үдэжэ байһан хальмаг үхэрэйнь тоо толгой мүнөө дээрээ 3 мянгадаа хүрэжэ бай­на. Ушар...

Хаба шадалаа хамтаруулаад...

Туяна ДАМЧЕЕВАГАЙ дурадхаһан гэрэл зурагМүнөө сагта хүдөө ажа­хы бүрин хүгжөөхэ гэбэл, гүрэнэй талаһаа дэмжэлгэ тон хэрэгтэй. Бүхы хүдөө ажахын үйлэдбэриин эдеэ хоолой 70 хубинь үмсын болон фермерэй ажахынуудта гаргагдана. Мүн манай уласта бүридхэгдэжэ ба...

Хальмаг Буряад уласууд мяханай үүлтэрэй мал суг хүгжөөхэ

​Хальмаг Уласһаа хүдөө ажахын сайдай орлогшо Игорь Церенов түрүүтэй табан мэргэжэлтэд Буряад Улас руу ажалай хэрэгээр ерээ

Буряад уласай Захаамин аймагта шэнэ үйлэдбэри нээгдэбэ

​“Закамна Агропродукт” гэһэн эмхи мяханай үйлэдбэриин таһаг нээбэ

​Буряад үхэрнай бусаагдаха гү?

Үндэһэн үүлтэр байгуулхын тулада Һасаранай Буладай хандаагүй ноёд һайд, ябаагүй газар үгы

Буряад уласта ​Хамбын үршөөлөөр хонидоо олошоруулна

Һая Сэлэнгэ аймагай Ноёхондо Хамба лама Дамба Аюшеевэй “Ниигэмэй отара” түсэлөөр хонид дамжуулагдаа

​Ерээдүйнь - найдамтай

Адуу малаа ажаллабал – ама тоһодохош гэһэн үгэ ехэл зүб юм байна гэжэ сэлгеэ ехэ Сэлэнгэ аймагта хубиин ажахы эрхилэгшэ Михаил Башкуевтай уулзахадаа, тон һайнаар ойлгообди

​«Полиин үдэр» гэһэн хэмжээ ябуулга Буряад уласай Тарбагатай аймагта эмхидхэгдээ

Тарбагатай аймагта «Полиин үдэр» гэһэн уласай хэмжээнэй үзэсхэлэн-яармаг эмхидхэгдэжэ, уласай хүтэлбэрилэгшэ хэмжээ ябуулгада хабаадалсаа. Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албанай гэрэл зурагТарбагатай аймагай Надеино тосхондо хүдөө ажахын һалбари...

Ажахы үүсхэгшэдтэ аша туһатай һуралсал

Бэшүүрэй дэбисхэр дээрэ Фермерэй үдэрые Буряад Уласай Хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаман эмхидхээ

Аша үрэ ехэтэй шэнэ адуулагша Буряадай ажахынуудта хэрэглэгдэнэ

Хориин болон Хурамхаанай хүдөө ажахынууд энэ шэнэ арга үргэнөөр хэрэглэжэ эхилбэ

Буряад уласай Тарбагатай аймагта ​“Таряаланай үдэр” эмхидхэгдэхэ

Мүнөө жэл “Таряаланай үдэр” Тарбагатай аймагта августын 2-до үнгэргэгдэхэ гэжэ үшөө дахин дуулганабди. Энэ ехэ зүб: юундэб гэхэдэ, энэ аймаг үрэжүүлгын, үрэһэ хүрэнгэ бэлэдхэлгын талаар Буряадтаа түрүү зэргэдэ ябана ха юм. Эндэ аяар гурбан ажахынууд үрэжү...

Буряад уласай Хурамхаан аймагта Александр Аюшиев гүрэнэй туһагүйгөөр хүдөө ажахы эрхилбэ

Түхэреэн жэл соохоно Хурамхаанай Александр Аюшиев малайнгаа байра баряа, үхэр мал худалдажа абаа, зайн гал оруулаа. Тиигээд лэ, өөрын шадалаар наймаанда гаража шадаа.Хара багаһаан хүдөөгэй ажал мэдэхэ Александр Аюшиев эхилхэһээн яахаб, сашань яажа хүгжөөх...

​Буряад уласай Мухар-Шэбэр аймагта үхэр малаа шэнэ аргаар үрэжүүлнэ

Мухар-Шэбэр аймагта хони малаа шэнэ аргаар үрэжүүлхэ түб нээгдэбэ