Расширенный поиск  

​«Хүдөө ажахы хүгжөөхэ арга боломжо бии»

Цыренжаповтанай ажахын эхин 2011 ондо табигдаһан юм

​Буряад Уласай Яруунын малшад зуһаландаа - зүлгэтэйгөөр

Урдандаа Яруунын адуушад, малшад бүхы аймагһаа тунга ногоотой Түрхэл гэжэ бага сага хужартай, түхэреэн нууртай нугада зуһадаг байһан

Буряад Уласай Хори аймагта таряалангаа зайн галаар хамгаална

Нуга сабшалангаа, таряа талхаяа бэлшээриин адуу малһаа, хони ямаанһаа яагаад хамгаалха тухай олониитэ үнинэй бодолгото болодог

​Буряад уласай Мухар-Шэбэр аймагта холисогүй хоол дурадхаһан яармаг эмхидхэгдэхэ

Эгээл олон зоной ябадаг газарта “Мухар-Шэбэртэ үйлэдбэрилэгдэһэн” гэһэн яармаг июлиин 26-да үнгэрхэ

​Буряад Уласта «Полиин үдэр» гэһэн хэмжээ ябуулга Тарбагатай аймагта эмхидхэгдэхэ

Буряад Уласай Хүдөө ажахын яаман, уласай мэдээсэлэй-методологическа түб болон Тарбагатай аймагай захиргаантай хамта «Куналей-Агро» бүлгэмдэ августын 2-то можо хоорондын «Полиин үдэр» гэһэн хэмжээ ябуулга үнгэргэхэ.«Полиин үдэр» хадаа уласаймнай хүдөө ажа...

​Эбтэй бүлын ажал урагшатай

Баргажан аймагай Бага Үрөө нютагай Разуваевтан ажалша бэрхээрээ зондоо суутай юм

​Ашаг ехэтэй ажахы

Буряад Уласай бүхы ажахынуудта болон фермернүүдтэ гүрэнэй тэдхэмжэ үзүүлэгдэнэгүй

​Буряад уласай Мухар-Шэбэр аймагта хүдөө ажахын техникэ шэнэлэгдэбэ

Мухар-Шэбэр аймагай “Искра” ажахы хүдөө ажахын техникэеэ шэнэлгэдэ 30 сая түхэриг гаргашалаа. Эндэ һаяшаг шэнэ оньһото 4 хэрэгсэл болон 2 трактор худалдажа абаад, мүнөө жэлэй хабарай тарилгада хэрэглэжэ эхилбэ. Гүрэнэй түсэлөөр абтагдаһан техникын үнэ сэн...

Федеральна һанһаа Буряад уласай хүдөө ажахы эрхилэгшэдые дэмжэлгэдэ 150 саяһаа дээшэ түхэриг шэглүүлэгдэхэ​

«Бага болон дунда олзын хэрэг эрхилэлгэ болон олзын хэрэг эрхилхэ үүсхэл дэмжэлгэ» гэһэн үндэһэтэнэй түсэлэй хэмжээндэ Буряад уласта гурбан жэлэй туршада 157,7 сая түхэриг федеральна һанһаа дамжуулагдаха. Тиихэдэ Алас Дурнын федеральна тойрогой 11 можо ню...

​Буряад уласай хүдөө ажахы эрхилэгшэд федеральна урилдаанда хабаадаха

Григорий Корытовэй гэр бүлэ федеральна хэмжээндэ уласаа түлөөлхэ

Һүнэй һайндэр Буряад уласай Баргажан аймагта үнгэрхэ

Хилгана нютагта Сагаан эдеэнэй найр үнгэргэгдэхөөр хараалагдана

​Һүнэй үйлэдбэри хүгжэнэ гү?

Буряад Уласай Хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаман һүнэй үйлэдбэри тухай зүблөө үнгэргөө

​Буряад уласта хүдөө ажахынуудые дэмжэхэ талаар грантда хүртэхэ мүрысөөнэй дүнгүүд согсологдобо

Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай дэмжэлгээр тус хэмжээ ябуулга эмхидхэгдэнэ

​Хонин һүрэгөө магтажа

Буряад ФМ радиодо ууса дүүрэн хэшэгтэй, урдаа хараха хушуута мал, хонгор дайдын баялиг – хун сагаан хонин эрдэни!» - гээд, хониной соло зэдэлжэ, агаар бааяма халуун, «шүлhэ гоожомо амтатай» мүрысөөн үнгэргэгдөө һэн