Расширенный поиск  

Буряад Уласай Хяагта аймагта хүдөө ажахын яаманай үдэрнүүд үнгэргэгдэбэ

Байгша оной апрелиин 9-10-ай үдэрнүүдтэ Хяагта аймагта Буряад уласай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаманай үдэрнүүд Хяагта аймагта үнгэрөө. Энэ хэмжээ ябуулгада уласай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой сайд Даба-Жалсан Чирипов, мал эмнэлгын хүтэлбэриин, «Ро...

​Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын дэргэдэхи Гүрэнэй зүблэлдэ Буряад Уласай хүдөө ажахын сайд хабаадана

Буряад уласай Засагай газарай Түүүлэгшын хүдөө ажахы хүгжөөлгын талаар орлогшо – хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой сайд Даба-Жалсан Чирипов мүнөөдэр, апрелиин 4-дэ, Москва хотодо Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын дэргэдэхи Гүрэнэй зүблэлэй «хүдөө ажахы» гэ...

​«Лимузин» үүлтэрэй мал Буряад уласай Бэшүүр аймагта асарба

Буряад уласта анха түрүүшынхиеэ «Лимузин» үүлтэрэй мал Бэшүүр аймагай «Победа» ажахыда асаржа, шэнжэлгын, туршалгын ажал ябуулагдаха

Буряад Уласта хабарай тарилгын ажалнуудта бэлэдхэл түлэг дундаа

Буряад уласай хүдөө ажахы эрхилэгшэд тарилгын ажал апрель һарын тэн багта эхилхэ, тиимэһээ бэлэдхэлэй ажал эршэтэй ябуулагдана

​Хубиин ажахынуудта – гүрэнэй туһаламжа

Буряад Уласай Хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаман фермернүүдые дэмжэһэн урилдаагаа заншалта ёһоороо соносхобо

​Тонтоевтоной ажахыда

Түнхэн аймагта малай үбэлжэлгэ яһала үрэ дүнтэйгөөр үргэлжэлнэ

Һү, мяхаяа Ахадаа наймаална

Саһагүй үбэлдэ Аха аймагай хүдөө ажахынуудта болон ажаһуугшадта баяртай

​Семён Билтуев: «Хонишодые ходо дэмжэхэ хэрэгтэй»

Һүүлэй үедэ Буряад Уласта хони үсхэбэрилхэ ажал эршэтэйгээр ябуулагдана

​Мяханай үйлэдбэри хүгжөөхэ

Малай улай, үүсэлэлгэ һайн шанартайгаар, эрилтэдэ таарамаар хэхэдэ, мяханай үйлэдбэри хүгжэхэ гээд, Зэдэ аймагта үнгэрһэн Буряад Уласай Хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаманай нүүдэл зүблөөн дээрэ хэлсэгдэбэ. Буряадай 15 хүдөө аймагһаа 60 гаран хүн энэ хэм...

Буряад Уласай Загарай аймагта “Эрхим бууса” гэһэн харалган үнгэрбэ

Загарай аймагай ниигэмэй байдалые хамгаалгын таһаг “Эрхим бууса” гэһэн харалга соносхоһон байна. Эндэ ниигэмэй талаар ябуулагдажа байһан түсэлдэ хабаадагшад мүрысөө. Олон хүүгэдтэй Козулинай гэр бүлэ гэрэйнгээ газаа хайшан гэжэ мал ажалланаб, огородой эдеэ ургуулнаб, ажаһуудалаа һайжаруулнаб гэжэ гэрэл зурагуудаа харуулба. Роза Жамсаранова энэ түсэлэй хэмжээндэ 2011 ондо үнеэ абажа үсхэбэрилһэнөө гэршэлбэ. Мүнөөдэр энэ бүлэ малай үмсын ажахытай, мяхаар ба һүнэй эдеэгээр гэр бүлэеэ гүйсэд ханганги. Тиигэжэ харалганай дүнгөөр, Загарай нютагай Ксения Жерлова, Хуушан Бэрээн тосхоной Виктория Козулина, Асагадай Екатерина Литвиенко болон Роза Жамсаранова гэгшэд шалгаржа, шангуудта хүртөө....

​«Хамбын хонид»

Бандида хамба лама Дамба Аюшеевэй социальна түсэлэй хэмжээн соо хэдэн олон нютаг һууринууд хонин һүрэгтэй болоо

​Өөрлигэй аманай ажахыда

Өөрлигэй гудамжаар һарлаг буха Афоня аалихан гэшхэлнэ. “Афоня хэнэйдэ ошогшо ааб, байза, манай үнеэн руу ошоһой даа” гэжэ нютагай зон хүлеэн харан байдаг

Буряад Уласай Зэдэ аймагта мяханай һалбариин хүгжэлтын талаар зүблөөн үнгэргэгдэхэ

​Буряад уласай Зэдэ аймагта хүдөө ажахын мяханай һалбариин хүгжэлтын талаар зүблөөн үнгэргэгдэхэ

​Угайнгаа бууса орхёогүй залуушуул

Хүдөө нютагаар ябахадаа, заатагүй малшадтай уулзадаг, ажал хэрэгээрнь һонирходог гээшэбди. Энэ удаа аглаг үндэр Аха аймаг ошоходоо, нэгэ залуухан эхэнэртэй уулзабаб

​Түгнын таряашад – түрүү зэргэдэ

Хоёр удаа зузаан саһан унажа, ургуулһан таряа унагаабашье, хуряаха гэһэн зорилгоёо урдаа баряад, Мухар-Шэбэрэй таряашад поли дээрээ хонон үнжэн ябана