Расширенный поиск  

Һү, мяхаяа Ахадаа наймаална

Саһагүй үбэлдэ Аха аймагай хүдөө ажахынуудта болон ажаһуугшадта баяртай

​Семён Билтуев: «Хонишодые ходо дэмжэхэ хэрэгтэй»

Һүүлэй үедэ Буряад Уласта хони үсхэбэрилхэ ажал эршэтэйгээр ябуулагдана

​Мяханай үйлэдбэри хүгжөөхэ

Малай улай, үүсэлэлгэ һайн шанартайгаар, эрилтэдэ таарамаар хэхэдэ, мяханай үйлэдбэри хүгжэхэ гээд, Зэдэ аймагта үнгэрһэн Буряад Уласай Хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаманай нүүдэл зүблөөн дээрэ хэлсэгдэбэ. Буряадай 15 хүдөө аймагһаа 60 гаран хүн энэ хэм...

Буряад Уласай Загарай аймагта “Эрхим бууса” гэһэн харалган үнгэрбэ

Загарай аймагай ниигэмэй байдалые хамгаалгын таһаг “Эрхим бууса” гэһэн харалга соносхоһон байна. Эндэ ниигэмэй талаар ябуулагдажа байһан түсэлдэ хабаадагшад мүрысөө. Олон хүүгэдтэй Козулинай гэр бүлэ гэрэйнгээ газаа хайшан гэжэ мал ажалланаб, огородой эдеэ ургуулнаб, ажаһуудалаа һайжаруулнаб гэжэ гэрэл зурагуудаа харуулба. Роза Жамсаранова энэ түсэлэй хэмжээндэ 2011 ондо үнеэ абажа үсхэбэрилһэнөө гэршэлбэ. Мүнөөдэр энэ бүлэ малай үмсын ажахытай, мяхаар ба һүнэй эдеэгээр гэр бүлэеэ гүйсэд ханганги. Тиигэжэ харалганай дүнгөөр, Загарай нютагай Ксения Жерлова, Хуушан Бэрээн тосхоной Виктория Козулина, Асагадай Екатерина Литвиенко болон Роза Жамсаранова гэгшэд шалгаржа, шангуудта хүртөө....

​«Хамбын хонид»

Бандида хамба лама Дамба Аюшеевэй социальна түсэлэй хэмжээн соо хэдэн олон нютаг һууринууд хонин һүрэгтэй болоо

​Өөрлигэй аманай ажахыда

Өөрлигэй гудамжаар һарлаг буха Афоня аалихан гэшхэлнэ. “Афоня хэнэйдэ ошогшо ааб, байза, манай үнеэн руу ошоһой даа” гэжэ нютагай зон хүлеэн харан байдаг

Буряад Уласай Зэдэ аймагта мяханай һалбариин хүгжэлтын талаар зүблөөн үнгэргэгдэхэ

​Буряад уласай Зэдэ аймагта хүдөө ажахын мяханай һалбариин хүгжэлтын талаар зүблөөн үнгэргэгдэхэ

​Угайнгаа бууса орхёогүй залуушуул

Хүдөө нютагаар ябахадаа, заатагүй малшадтай уулзадаг, ажал хэрэгээрнь һонирходог гээшэбди. Энэ удаа аглаг үндэр Аха аймаг ошоходоо, нэгэ залуухан эхэнэртэй уулзабаб

​Түгнын таряашад – түрүү зэргэдэ

Хоёр удаа зузаан саһан унажа, ургуулһан таряа унагаабашье, хуряаха гэһэн зорилгоёо урдаа баряад, Мухар-Шэбэрэй таряашад поли дээрээ хонон үнжэн ябана

​2018 оной 6 һарын туршада Буряад уласай хүдөө ажахын эмхинүүд 321 сая түхэригэй татабари бюджедтэ түлэбэ

«Бурятмяспром» болон «Бурятхлебпром» бүлгэмүүд улас дотор эгээл ехэ татабари түлэдэг эмхинүүд

​Улаан-Үдэдэ «Baikal Agro Farm» гэһэн үүлтэртэ малай үзэсхэлэн үнгэргэгдэбэ

Үзэсхэлэндэ гүйгөөшэ морид, хотошо нохойнууд олоной һонирхол татаба

​Хэжэнгын таряашад урматай

Хэжэнгээрхин нёдондонһоо эхилжэ, түрэл аймагайнгаа засагай зургаануудтай хэлсэжэ, hайн шанартай ехэ хүдэлмэри ябуулхаяа оролдонод

​Буряад Уласта ургаса хуряалгын ажал үргэлжэлһөөр

Буряад Уласай аграрна үйлэдбэриин эдэй засагай һалбарида талха таряа ургуулга хадаа шухала үйлэдбэринүүдэй нэгэн болоно.2018 оной октябриин 16-най мэдээсэлээр, 33 174 га талмайда 52 040 тонноорооһото таряан хуряагдаа. Август һарын һүүл багта хура бороон о...

​Буряад уласта үүлтэртэ малай «Baikal Agro Farm» гэһэн үзэсхэлэн уласхоорондын хэмжээндэ үнгэргэгдэхэ

Хэмжээ ябуулгада Ородой Холбоото Уласай Хүдөө ажахын яаманай, Үбэр Байгалай, Эрхүү можын, Монгол болон Япон гүрэнүүдэй түлөөлэгшэд хабаадаха

​Буряад Уласта хүдөө ажахын даадхалай түсэл үшөө табан жэлдэ үргэлжэлүүлэгдэхэ

Буряад Уласта газар үйлэдбэриин даадхал аша үрэтэй байһан ушарһаа энэ түсэл үшөө табан жэлдэ бэелүүлэгдэхэ