Расширенный поиск  

Ондоо түбиһөө ерэжэ, орооһо тариха һанаатай

Бразилиин фермер Авраам Калугин хэдэн гэр бүлэнүүдтэ 20 мянган гектар газар үгэжэ шадаха гүт гэһэн асуудал табяа

​Буряад Уласай Толгойлогшо Урда Америкын түлөөлэгшэдтэй уулзаба

Эртын алдартанай түлөөлэгшэд түүхэтэ нютагаа бусаха гэжэ Ородой Холбоото Уласай можо нютагуудаар танилсана

​Хоридо гэршүүхэ хүсэд үндэһэлбэ

Хасуурта нютагта ажаһуудаг Сергей Казазаевай үбһэшэдэй бригада оройдоол гурбан хүнһөө бүридэнэ: жаран нэгэтэй Илья Сергеевич эсэгэнь, жаран табатай Василий Сергеевич абгань, тиигээд өөрөө мүн

​Хэнэйнь хартаабха үлүү амтатайб?

Үсэгэлдэр Буряад Уласай Хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаманда хартаабхын шанар шалгаба

Эгээлэй бэшэ гахай тэжээнэ

Эрхүү можодо, Буряад Уласта болоод Үбэр Байгалай хизаарта һүүлэй жэлнүүдтэ хоморой мал үсхэбэрилдэг болонхой гээд, олондо мэдээсэлгын албанууд дуулгана

Буряад Уласта «Полиин үдэр» гэһэн хэмжээ ябуулга жэл бүри эмхидхэгдэхэ

Буряад Уласай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаман Мухар-Шэбэр аймагай захиргаантай хамта «Полиин үдэр-2018» гэһэн хэмжээ ябуулга августын 10-да үнгэргэбэ

Буряад Уласай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой сайд Даба-Жалсан Чирипов албанай хэрэгээр – Хяагта аймагта

Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын хүдөө ажахы хүгжөөлтын талаар орлогшо - Буряад Уласай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой сайд Даба-Жалсан Чирипов албанай хэрэгээр Хяагта аймаг гаража, үбһэ, тэжээл хэр бэлдэгдэнэб гэжэ хараба

«BAIKALMILK» - һүнэй зүйлнүүдэй эрхим шанарай тэмдэг

Буряад Уласай хүдөө ажахын ба хоол хүнэһэнэй сайд Даба-Жалсан Чирипов урда долоон хоногто Кабанскын аймагта ажаллаба

Буряад Уласай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаман хуралдаанда хабаадаба

Мүнөөдэр, июлиин 23-да, Советскэ Союзай Герой Г. Жанаевай нэрэмжэтэ паркда «Бурядай команда» гэһэн хуралдаан үнгэргэгдэбэ. Энэ хэмжээ ябуулгада Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын хүдөө ажахы хүгжөөлгын талаар орлогшо – Буряад Уласай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой сайд Даба-Жалсан Чирипов хабаадаба. Хуралдаанда хабаадагшад хүдөө ажахын хүгжэлтэдэ түрүүлэн бэелүүлхэ зорилгонууд тухай хэлсэбэ.Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов, Улаан-Үдэ хотын засаг дарга Александр Голков, «Улаан-Үдын авиазавод» бүлгэмэй юрэнхы захирал Леонид Белых, Инна Ивахинова гэгшэд сугларагшадые амаршалба.«Манай шухала зорилго хадаа улас дотор ажабайдал һайжаруулга болоно. Хүн бүхэн һайн салинтай, һайн ажабайдалтай байха ёһотой. Уласаа хүгжөөн, урагшаа дабшая!» - гэжэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов хэлэбэ.Хуралдаанай хэмжээндэ үйлэдбэри, эдэй засаг, бага болон дунда олзын хэрэг эрхилэлгэ, болбосорол, хүдөө ажахы болон элүүрые хамгаалгын һалбари саашадаа яажа хүгжөөхэб гэһэн асуудалнуудаар талмайнууд эмхидхэгдээ.Бур

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Ородой Холбоото Уласай Хүдөө ажахын сайд Дмитрий Патрушевтай уулзаба

Үсэгэлдэр, июлиин 17-до, Буряад уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Ородой Холбоото Уласай Хүдөө ажахын сайд Дмитрий Патрушевтэй уулзаба

Түрэл нютагтаа түрүү нэрэтэй

Барай дабааниие гаталха¬тай сасуу Гунга Чимитовэй “Тоонто нютаг” һанагдаад, сэдьхэл жэгнэһэн мэдэрэл түрэдэг. Түрэһэн нютагаа хүрэжэ ябаһанай тэмдэг – зүрхэн шангаар сохилоод, “түг-түг” гэхэнь хажуудам һууһан Оксанадашье дуулдаһан шэнги...

Буряад уласай хүдөө ажахынуудһаа «Мираторг» холдинг бодо мал худалдажа абаха түсэбтэй

«Мираторг» компани Буряад Уласай хүдөө ажахыда мүнгэ зөөри һомолжо, улас дотор ажалаа үргэлжэлүүлһээр. Кабанск аймагай хзизаарламал харюусалгатай «Бин-Агро» бүлгэм федеральна холдингтой бод мал худалдажа абаха тухай хэлсээ баталба. Һаян сагта казах үүлт...

Буряад уласай Сэлэнгэ аймагта фермерэй үдэр үнгэрхэ

Байгша оной июниин 27-до Буряад уласай Сэлэнгэ аймагта “Фермерэй үдэр” гэһэн агро-үйлэдбэритэ семинар хэгдэхэ

Буряад Уласай хони үсхэбэрилэгшэд ажалаа амжалтатай ябуулна

Буряад Уласта мал үсхэбэрилгэ хадаа заншалта ажаябуулга болоно. Жэлһээ жэлдэ хүдөө ажахы эрхилэгшэд малай тоо олошоруулха талаар ажал ябуулна

Бэлшээриин мал үсхэбэрилэгдэнэ

Буряадтамнай ехэнхидээ симментал, герефорд болон хальмаг, улаан малаан казаах үүлтэрэй ерүүл үхэрнүүд үсхэгдэнэ.