Расширенный поиск  

​2018 оной 6 һарын туршада Буряад уласай хүдөө ажахын эмхинүүд 321 сая түхэригэй татабари бюджедтэ түлэбэ

«Бурятмяспром» болон «Бурятхлебпром» бүлгэмүүд улас дотор эгээл ехэ татабари түлэдэг эмхинүүд

​Улаан-Үдэдэ «Baikal Agro Farm» гэһэн үүлтэртэ малай үзэсхэлэн үнгэргэгдэбэ

Үзэсхэлэндэ гүйгөөшэ морид, хотошо нохойнууд олоной һонирхол татаба

​Хэжэнгын таряашад урматай

Хэжэнгээрхин нёдондонһоо эхилжэ, түрэл аймагайнгаа засагай зургаануудтай хэлсэжэ, hайн шанартай ехэ хүдэлмэри ябуулхаяа оролдонод

​Буряад Уласта ургаса хуряалгын ажал үргэлжэлһөөр

Буряад Уласай аграрна үйлэдбэриин эдэй засагай һалбарида талха таряа ургуулга хадаа шухала үйлэдбэринүүдэй нэгэн болоно.2018 оной октябриин 16-най мэдээсэлээр, 33 174 га талмайда 52 040 тонноорооһото таряан хуряагдаа. Август һарын һүүл багта хура бороон о...

​Буряад уласта үүлтэртэ малай «Baikal Agro Farm» гэһэн үзэсхэлэн уласхоорондын хэмжээндэ үнгэргэгдэхэ

Хэмжээ ябуулгада Ородой Холбоото Уласай Хүдөө ажахын яаманай, Үбэр Байгалай, Эрхүү можын, Монгол болон Япон гүрэнүүдэй түлөөлэгшэд хабаадаха

​Буряад Уласта хүдөө ажахын даадхалай түсэл үшөө табан жэлдэ үргэлжэлүүлэгдэхэ

Буряад Уласта газар үйлэдбэриин даадхал аша үрэтэй байһан ушарһаа энэ түсэл үшөө табан жэлдэ бэелүүлэгдэхэ

Хүдөө һууринууд хубилалта хүлеэнэ

Буряад Уласай Арадай Хуралай зургаадахи зарлалай бүридэлдэ Мухар-Шэбэр аймагһаа Пётр Лукич Носков ороһон байна. Түрүүшын сессиин шиидхэбэреэр Газарай асуудалнуудай, аграрна бодолгын болон эд хэрэглэлгын дэлгүүрэй талаар хороониие тэрэ ударидажа эхилээ

​Малшадай реалити-шоу - Буряад орондо

Хүдөөдэ мал баридаг айлнууд мүнөө «Ариг Ус» телекомпаниин ашаар камерануудай хёрхо анхарал доро оробо

Ондоо түбиһөө ерэжэ, орооһо тариха һанаатай

Бразилиин фермер Авраам Калугин хэдэн гэр бүлэнүүдтэ 20 мянган гектар газар үгэжэ шадаха гүт гэһэн асуудал табяа

​Буряад Уласай Толгойлогшо Урда Америкын түлөөлэгшэдтэй уулзаба

Эртын алдартанай түлөөлэгшэд түүхэтэ нютагаа бусаха гэжэ Ородой Холбоото Уласай можо нютагуудаар танилсана

​Хоридо гэршүүхэ хүсэд үндэһэлбэ

Хасуурта нютагта ажаһуудаг Сергей Казазаевай үбһэшэдэй бригада оройдоол гурбан хүнһөө бүридэнэ: жаран нэгэтэй Илья Сергеевич эсэгэнь, жаран табатай Василий Сергеевич абгань, тиигээд өөрөө мүн

​Хэнэйнь хартаабха үлүү амтатайб?

Үсэгэлдэр Буряад Уласай Хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаманда хартаабхын шанар шалгаба

Эгээлэй бэшэ гахай тэжээнэ

Эрхүү можодо, Буряад Уласта болоод Үбэр Байгалай хизаарта һүүлэй жэлнүүдтэ хоморой мал үсхэбэрилдэг болонхой гээд, олондо мэдээсэлгын албанууд дуулгана

Буряад Уласта «Полиин үдэр» гэһэн хэмжээ ябуулга жэл бүри эмхидхэгдэхэ

Буряад Уласай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаман Мухар-Шэбэр аймагай захиргаантай хамта «Полиин үдэр-2018» гэһэн хэмжээ ябуулга августын 10-да үнгэргэбэ

Буряад Уласай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой сайд Даба-Жалсан Чирипов албанай хэрэгээр – Хяагта аймагта

Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын хүдөө ажахы хүгжөөлтын талаар орлогшо - Буряад Уласай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой сайд Даба-Жалсан Чирипов албанай хэрэгээр Хяагта аймаг гаража, үбһэ, тэжээл хэр бэлдэгдэнэб гэжэ хараба