Расширенный поиск  

«BAIKALMILK» - һүнэй зүйлнүүдэй эрхим шанарай тэмдэг

Буряад Уласай хүдөө ажахын ба хоол хүнэһэнэй сайд Даба-Жалсан Чирипов урда долоон хоногто Кабанскын аймагта ажаллаба

Буряад Уласай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаман хуралдаанда хабаадаба

Мүнөөдэр, июлиин 23-да, Советскэ Союзай Герой Г. Жанаевай нэрэмжэтэ паркда «Бурядай команда» гэһэн хуралдаан үнгэргэгдэбэ. Энэ хэмжээ ябуулгада Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын хүдөө ажахы хүгжөөлгын талаар орлогшо – Буряад Уласай хүдөө ажахын бо...

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Ородой Холбоото Уласай Хүдөө ажахын сайд Дмитрий Патрушевтай уулзаба

Үсэгэлдэр, июлиин 17-до, Буряад уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Ородой Холбоото Уласай Хүдөө ажахын сайд Дмитрий Патрушевтэй уулзаба

Түрэл нютагтаа түрүү нэрэтэй

Барай дабааниие гаталха¬тай сасуу Гунга Чимитовэй “Тоонто нютаг” һанагдаад, сэдьхэл жэгнэһэн мэдэрэл түрэдэг. Түрэһэн нютагаа хүрэжэ ябаһанай тэмдэг – зүрхэн шангаар сохилоод, “түг-түг” гэхэнь хажуудам һууһан Оксанадашье дуулдаһан шэнги...

Буряад уласай хүдөө ажахынуудһаа «Мираторг» холдинг бодо мал худалдажа абаха түсэбтэй

«Мираторг» компани Буряад Уласай хүдөө ажахыда мүнгэ зөөри һомолжо, улас дотор ажалаа үргэлжэлүүлһээр. Кабанск аймагай хзизаарламал харюусалгатай «Бин-Агро» бүлгэм федеральна холдингтой бод мал худалдажа абаха тухай хэлсээ баталба. Һаян сагта казах үүлт...

Буряад уласай Сэлэнгэ аймагта фермерэй үдэр үнгэрхэ

Байгша оной июниин 27-до Буряад уласай Сэлэнгэ аймагта “Фермерэй үдэр” гэһэн агро-үйлэдбэритэ семинар хэгдэхэ

Буряад Уласай хони үсхэбэрилэгшэд ажалаа амжалтатай ябуулна

Буряад Уласта мал үсхэбэрилгэ хадаа заншалта ажаябуулга болоно. Жэлһээ жэлдэ хүдөө ажахы эрхилэгшэд малай тоо олошоруулха талаар ажал ябуулна

Бэлшээриин мал үсхэбэрилэгдэнэ

Буряадтамнай ехэнхидээ симментал, герефорд болон хальмаг, улаан малаан казаах үүлтэрэй ерүүл үхэрнүүд үсхэгдэнэ.

Буряад Уласта тарилгын хаһа түгэсэхэ тээшээ

Мухар-Шэбэр аймагта бусадһаа урид тарилгаяа түгэсхэбэ. Энэ ушараар Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо, хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой сайд Даба-Жалсан Чирипов тиишэ ошожо, дүнгүүдтэйнь танилсаба.

Буряад уласай хүдөө ажахы эрхилэгшэд гүрэнэй тэдхэмжэдэ хүртэбэ

Буряад Уласай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаманда гүрэнэй тэдхэмжэдэ хүртэхэ хүдөө ажахын үмсын хэрэг эрхилэгшэдэй мүрысөөн түгэсэбэ.Байгша ондо мартын 26-һаа хойшо мүрысөөндэ хабаадаха тухай 143 мэдүүлгэ ороһон байна. Дансануудаа буруу тушааһан байжа....

Буряад Уласта үүлтэртэ малай шэнжэ элирүүлэгдэнэ

2018 оной эхилһэнһээ хойшо “Үүлтэр һайжаруулгын болон мэдээсэлэй уласай түб” хүдөө ажахынуудта адуу малай, хонидой, гахайнуудай үүлтэр һайжаруулха талаар эрдэм шэнжэлэлгын, мэдээсэлэй ажал ябуулна.

Һайн үрэһэн - баян ургасын үндэһэн

Хяагта аймагай хүдөө ажахынхид хабарай тарилгын ажалда хам оронхой.

Мал ажал яагаад хүгжэхэб?

Һаяхана Буряад Уласай Засагай газарта гүрэнэй шагналнуудые барюулалгын ёһолол үнгэрөө. Гүрэн түрын шагналнуудта хүртэгшэдэй дунда «Нэгэдэмэл фермэнүүд» бүлгэмэй захирал Владимир Жалсараев байгаа. Уласай хүдөө ажахын хүгжэлтэдэ аша габьяатай байһанайнь түл...

Буряад Уласта хабарай тарилга эхилбэ

Майн 3-һаа Буряад Уласай бүхы хүдөө ажахынуудта хабарай тарилга эхилхэ ёһотой. Харин зарим ажахынууд апрелиин һүүл багаар энэ харюусалгатай ажалаа эхилээ юм.

Буряад уласай хүдөө ажахыда – гүрэнэй туһаламжа

Буряад орондомнай хүдөө ажахынуудые болон фермернүүдые дэмжэхэ түсэл ябуулагдана гэжэ манай сонин уншагшадтаа дуулгажал байдаг.