Расширенный поиск  

Буряад Уласта тарилгын хаһа түгэсэхэ тээшээ

Мухар-Шэбэр аймагта бусадһаа урид тарилгаяа түгэсхэбэ. Энэ ушараар Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо, хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой сайд Даба-Жалсан Чирипов тиишэ ошожо, дүнгүүдтэйнь танилсаба.

Буряад уласай хүдөө ажахы эрхилэгшэд гүрэнэй тэдхэмжэдэ хүртэбэ

Буряад Уласай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаманда гүрэнэй тэдхэмжэдэ хүртэхэ хүдөө ажахын үмсын хэрэг эрхилэгшэдэй мүрысөөн түгэсэбэ.Байгша ондо мартын 26-һаа хойшо мүрысөөндэ хабаадаха тухай 143 мэдүүлгэ ороһон байна. Дансануудаа буруу тушааһан байжа....

Буряад Уласта үүлтэртэ малай шэнжэ элирүүлэгдэнэ

2018 оной эхилһэнһээ хойшо “Үүлтэр һайжаруулгын болон мэдээсэлэй уласай түб” хүдөө ажахынуудта адуу малай, хонидой, гахайнуудай үүлтэр һайжаруулха талаар эрдэм шэнжэлэлгын, мэдээсэлэй ажал ябуулна.

Һайн үрэһэн - баян ургасын үндэһэн

Хяагта аймагай хүдөө ажахынхид хабарай тарилгын ажалда хам оронхой.

Мал ажал яагаад хүгжэхэб?

Һаяхана Буряад Уласай Засагай газарта гүрэнэй шагналнуудые барюулалгын ёһолол үнгэрөө. Гүрэн түрын шагналнуудта хүртэгшэдэй дунда «Нэгэдэмэл фермэнүүд» бүлгэмэй захирал Владимир Жалсараев байгаа. Уласай хүдөө ажахын хүгжэлтэдэ аша габьяатай байһанайнь түл...

Буряад Уласта хабарай тарилга эхилбэ

Майн 3-һаа Буряад Уласай бүхы хүдөө ажахынуудта хабарай тарилга эхилхэ ёһотой. Харин зарим ажахынууд апрелиин һүүл багаар энэ харюусалгатай ажалаа эхилээ юм.

Буряад уласай хүдөө ажахыда – гүрэнэй туһаламжа

Буряад орондомнай хүдөө ажахынуудые болон фермернүүдые дэмжэхэ түсэл ябуулагдана гэжэ манай сонин уншагшадтаа дуулгажал байдаг.

Хамта ажаллаха хэлсээнүүдые батална

Буряад Уласай Хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаман аймагуудай захиргаануудтай суг хамта ажаллаха тухай хэлсээнүүдые заншалта ёһоороо баталжа байнхай.

Захааминай малшад – нютагай баялиг

Захааминай малшад – нютагай баялиг гэһэн түсэл гурбадахи жэлээ үнгэргэгдэжэ байна.

Буусаяа бусаад, буузаяа мушхаад...

Улаан-Үдэһөө Хурамхаан ошоходоо, хамтын унаагай дүүеэн соо хараха янзада дунда наһанай ажалша бэрхэ эхэнэртэй эм эмээ түшэлсэн, зэргэлжэ һуубабди. Юрэ мэндэеэ хэлсэһээр, удаан харгыдаа хөөрэлдэжэ эхилбэбди.

Дааган далантай, буруун булшантай һайхан үбэлжэжэ байна

Владислав СультимовХурамхаан руу ажалай хэрэгээр ошоходоо, аймагай засаг дарга - Һунгамалнуудай зүблэлэй түрүүлэгшэ Владислав Сультимовтай уулзажа, аймаг доторхи ажаһуудал, байдал, ажал хэрэг тухай асуудалнуу­дые табиһан байнабди.- Владислав Викторо­вич! Хоёрхон лэ үдэрэй туршада танай аймагаар ябаад, яһала олон хэмжээ ябуулгануудые харабаб. Минии һанахада, аймаг­татнай ехэ эршэтэй ажал ябуулагдажа байна, хүн зоншье эдэбхитэй... - Тиимэ даа, манай ай­магай эрдэм һуралсалай, элүүрые хамгаалгын, соёлой болон бусад һалбаринуудай хабаадалгатай хэмжээ ябу­улганууд үнгэргэгдэжэл бай­даг. Хүн зоной, тэрэ тоодо аймагайнгаа, уласай болон можо нютагай хэмжээндэ үхибүүдэй эдэбхитэй хаба­адажа, бэлиг шадабарияа дээшэлүүлхынь, эрдэм мэ­дэсэеэ үргэдхэхынь тулада иимэ ажал ябуулагдана. Жэ­шээнь, энэ “Эрхим һурагша” гэһэн харалганда аймагайн­гаа бүхы бэрхэ үхибүүдые хабаадуулжа, тэдэндэ ула­сай хэмжээндэ бэеэ харуул­жа, аймагаа түлөөлхэ арга боломжо олгогдоно гээшэ. Бэелүүлэгдэхэ ажалай түсэб жэлэй эхиндэ баталагдажа, тэ­рэ

Үүлтэр һайжаруулха ажал – мал ажахы хүгжөөхэ үндэһэн

Мүнөөдэрэй байдалаар, Буряад Уласай дэбисхэр дээрэ үүлтэртэ 33 репродуктор, 5 завод хүдэлнэ.

Арадтаа аша габьяатай хүнүүдэй нэгэн бэлэй

Эрхим ударидагша, бэрхэ хүтэлбэрилэгшэ Костантин Андаевич Албашееввэй 80 жэлэй ойдо

Буряад Уласай хүдөө ажахы үйлэдбэрилэгшэд гүрэнэй тэдхэмжэдэ хүртэхэ

2017 ондо ган гасуур, бороо хура багатай жэл тохёолдожо, Ородой Холбоото Уласай 18 можо нютагуудай хохидолдо ороһон хүдөө ажахы эрхилэгшэд тэдхэмжэдэ хүртэхэ. Тэдэнэй тоодо Буряад Улас бүридхэлдэ ороһон байна.2017 оной декабриин 14-дэ Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай суглаанда абтаһан шиидхэбэриин ёһоор, Буряад Уласта 97,5 сая түхэриг мүнгэн тэдхэмжэ үзүүлэгдэхэ. «Ган гасуурһаа хохидоһон Буряад Уласай хүдөө ажахы эрхилэгшэдтэ 2017 оной дүүрэтэр мүнгэн тэдхэмжэ үзүүлэгдэхэ. Уласай хүдөө ажахы эрхилэгшэдһээ 91 мэдүүлгэ оронхой», - гэжэ Буряад Уласай Хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой сайдай орлогшо Юлия Дагданова хэлэбэ. Ган гасуурта хохидоһон ажахынуудай гарза тоолоһон дансануудай ёһоор, хүдөө ажахы эрхилэгшэд 195,5 сая түхэригэй гарзада ороо гэжэ бүридхэлдэ абтаа. Гараһан гарза хааха хэрэгтэ Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай тогтоолоор, Буряад Уласта 97,5 сая түхэриг һомологдоо. 2017 ондо ган гасуурай талаар Буряад Уласта онсо байдал соносхогдоо гэжэ һануулнабди. Тиихэдэ 49,3 мянган га талмайда талха

Хүдөө ажахы хүгжөөхэ асуудалаар Буряад Уласай Засагай газарта зүбшэбэ

Буряад Уласай Засагай газарта мяхан үүлтэрэй мал үсхэбэрилхэ асуудалаар зүбшэбэ.