Расширенный поиск  

Хүдөөгэй байдалай хүндүүлхы асуудалнууд

Буряад Уласай Арадай Хуралай һунгамалнууд – Зэдэ аймагта

Хэлэнэй хүгжэлтэдэ үндэһэн ажахы ехэ нүлөөтэй

«Ариг Ус» теле-субагаар гарадаг «Мүнгэн сэргэ» дамжуулга энэ жэлһээ эхилжэ, адууша малшан зоной ажабайдалые тон тодорхойгоор зураглажа харуулдаг болобо. «Минии малша Буряад» гэһэн шэнэ буландаа Хяагта аймагта ажана түбшэн түбхинэһэн хонишон Сэрэнбаатар ах...

ЦЫРЕН ЧОЙРОПОВ: ҮНДЭҺЭН МАЛ АЖАЛАА ҺЭРГЭЭХЭ ШУХАЛА

Алексей Цыденов үшөө Буряад Уласай Толгойлогшын уялга дүүргэгшэ байхадаа, энэ жэлэй февраль һарада Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинтай уулзаха үедөө Буряад орониие хүгжөөлгын гол шэглэл хадаа мал ажал гэжэ онсолоо бэлэй. Харин Толгойлогшо...

Үүлтэртэ малай үзэсхэлэн: түрүү ажахынуудта түлхисэ гү?

Мүнөө үедэ Буряад Уласта үүлтэртэ мал үсхэбэрилдэг 36 репродукторай түхэлтэй ажахы тоологдоно. Үүлтэртэ малай үни удаан хүлеэгдэһэн үзэсхэлэн-яармаг һаяхана үнгэргэгдэжэ, тэрээндэ аяар 32 ажахы хабаадаба.

Даба-Жалсан Чирипов: «Хүдөөгэй ажал хэзээдэшье хүндэтэй»

Хүдөөгэй ажалшадай гол һайндэр – Хүдөө ажахын болон буйлуулгын ажаүйлэдбэриин хүдэлмэрилэгшын үдэр үнэн ёһоороо октябриин хоёрдохи гарагай нэгэндэ тэмдэглэгдэдэг юм. Зүгөөр манай уласта баяр ёһололой хэмжээ ябуулгануудые һүүлдэшэг, ургаса таряагаа хуряажа абаһан хойноо, тэмдэглэдэг заншалтай. Энэ удаашье һайндэртэ зорюулагдаһан уласаймнай хэмжээ ябуулганууд үглөөдэр үнгэргэгдэхэнь.Тиин һайндэртэ дашарамдуулан, бидэ агропромышленна комплексын ба хүдөө дэбисхэрнүүдые хүгжөөлгын талаар Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо – хүдөө ажахын ба эдеэ хоолой сайд Даба-Жалсан Шагжиевич Чириповтай уулзажа, хүдөө нютагуудай ажабайдал, дүүрэнтэжэ байһан таряа хуряалган, һалбари хүгжөөлгын зарим тэды арга боломжонууд тухай хөөрэлдөөбди.- Даба-Жалсан Шагжиевич, нэгэдэхеэр, «Буряад үнэн» хэблэлэй байшангай хүдэлмэрилэгшэдэй зүгһөө таниие энэ үндэр тушаалда дахинаа томилогдоһон ушараартнай амаршалаад, ажал

Үндэр хэмжээндэ сэгнээ

Үндэһэн буряад үхэрэймнай мяхан үндэр дээрэ сэгнэгдэжэ, Уласхоорондын “Яаралгүй хоол” (Slow food) гэдэг эмхиин тобьёгто оруулагдаба. Уласаймнай залуушуулай хоорондо олониитын ажал эдэбхитэйгээр ябуулагша, Буряадай соёлой эблэлэй түрүүлэгшэ Ринчин Гармаев....

Хяагтын хүдөө ажахынуудай илалтанууд

Октябриин 19 - Хүдөө ажахын хүдэлмэрилэгшэдэй һайндэр

Үүлтэртэ мал хүгжөөхэ хэрэг хэсүү байдалда оронхой

Ага нютагайхид хэр угһаа үргэн тала дайдадаа үхэр малаа үсхэбэрилжэ ажаһуудаг һэн ааб даа. Нэгэ үедэ хони малынь таладаа багтахаа болижо, унаагай харгы хүндэлэн бэлшэжэ ябадаг бэлэй. Гүрэн дотор экономикын шахардуу байдал тогтожо, үйлэдбэридэ, хүдөө ажахы...

Урданайнгаа заншал алдаагүй

Буряад Уласай Хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаманай сайдай орлогшо Пётр Брыков, энэл яаманай таһагые даагша Владимир Вахрунов гэгшэд сурбалжалагшадтай хамта октябриин эхеэр Мухар- Шэбэрэй таряалангай газарнуудаар ябажа, таряа талханай болон огородой эдеэ...

Ага-Хангилай "Победа" ажахыда

Ага, Могойто hуурингуудай тэг дунда оршодог Ага-Хангил нютагай “Победа” гэһэн ажахы ганса Ага тойрогто, Үбэр Байгалай хизаарташье бэшэ, Ородой Холбоото Уласай эгээл эрхим ажахынуудай нэгэн гээшэ. 1930 ондо хамтын ажахынуудай эмхидхэгдэжэ эхилхэдэ, “Победа” колхоз байгуулагдаһан юм. Энэ ажахын түрүүлэгшээр Лодон Линховоин томилогдоһон түүхэтэй. Мүнөө ажахы сагай эрилтээр ондоо түхэлтэй болобошье, анханайхияа алдаагүй, урагшаал дабшаhаар. Тус ажахын гол шэглэл – таряан ажал. Шэниисэ, обёос, ешмээн ургуулжа, ганса нютаг дээрээ бэшэ, холо ойгуур худалдажа байдаг юм. Уларилай орёошогшье һаа, ажахы жэл бүри газарайнгаа хүрьһэ үтэгжүүлжэ, тэрэниие һайжаруулха талаар ехэ ажал ябуулдаг юм. Энэ ажахын бэрхэ ажалшад гэбэл, Эрдэни Намдаков, Болот Удбылов, Батомүнхэ Намдаков, Цыденжаб Санжимитупов болон бусад. Ахамад инженер Цыбендоржо Удбылов 37 жэлэй туршада түрэл ажахыдаа ажаллана. Мүнөөдэрэй байдалаар, энэ ажахы 700-гаад бодо малтай, 4 мянгаад хонидтой, 400-гаад адуутай юм. Казах үүлтэрэй үхэр болон будденовско

Гушан үнеэнһээ наян тугал

Тодорхой болзорой туршада иимэ түл шадалтай малшадта гүрэн нэгэ толгой үнеэнэйнь түлөө 2300 түхэриг түлэхэ. Энээн тухай Буряад Уласай Хүдөө ажахын яаман мэдээсэбэ.

Ажахыгаа һайнаар эрхилхэ

Энэ жэлдэ Буряад Уласай хүдөө нютагуудта таряан болон мал ажахы эрхилдэг 27 ажалшад грантнуудые шүүгээ. Хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаман тэдээндэ тус тустань 3 сая түхэриг баярай оршондо дамжуулһан байна.

Тэмээшэн хүн тэнээшэ

Монгол туургата арад, тэрэ тоодо буряадууд, эртэ урда сагһаа эхэ газартаа табан хушуун малаа үсхэбэрилжэ ябаа гээд мэдэнэбди. Урданай буряадууд жэмэс гү, али огородой эдеэ ургуулжа байгаагүй. Бэедээ хэрэгтэй бүхы бодосуудые табан хушуун малһаа абадаг байг...

Нүүдэл заншалаа алдаагүй

Залуу түлэг наһандаа харюусалга даагаад, амжалтатайгаар хүдэлжэ байһан «Үльдэргэ» ажахын захирал Б.Ц.Будажанаевтай хөөрэлдөө эмхидхэбэбди:

Эхэ нютагтаа эжы абын ажал үргэлжэлүүлнэ

Хори аймагай Амгаланта нютагта ажалша бүхэригөөрөө, түргэн мэргэнээрээ, солбон габшагайгаараа холо ойгуур суурхаһан Баяр Жамбалдоржиевай бүлэ ажана түбшэн ажаһууна. Мария хани нүхэртэеэ гэрлэһэнһээнь хойшо арба гаран жэл болобо. Энэ хугасаада Баяр хотын баяшуулай атаархама болбосон түхэлтэй гэр нютаг дээрээ барижа, бүлөөрөө тэндээ түбхинэбэ. - Ажал хэхэеэ эрмэлзэһэн хүндэ ажал үгы гэжэ байдаггүйл даа, - гэжэ Баяр хөөрэнэ. - Жэжэ болон бодо мал баридаг айлайда бүришье ехэ. Үглөөнэй наранай түрүүшын туяагаа сасахаһаа эхилээд, һүни болотор хэхэ юумэн жэлэй дүрбэн сагта олдоод лэ байха. Нютаг дээрээ түбхинөөд, эжы абынгаа нэгэ наһаараа хэжэ ябаһан ажал үргэлжэлүүлжэ ябахада һайн юм ааб даа. Үхэр мал барииш. Тайгада гаража, модо бэлдыш. Юумэ хэхэеэ һанаһан хүн өөрөө өөртөө ажал олохо..  Сагай ябаса ондоо болоо  Мүнөө сагта хүдөөгэй ажабайдал урданайхида орходоо, тад ондоо болоо. Саг хайшаашьеб яараһан шэнги. Үдэрнүүд түргөөр үнгэрнэ. Ушар иимэһээ шабааһаяашье түүхэдээ, урданайхида орходоо, ш