Расширенный поиск  

Хамта ажаллаха хэлсээнүүдые батална

Буряад Уласай Хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаман аймагуудай захиргаануудтай суг хамта ажаллаха тухай хэлсээнүүдые заншалта ёһоороо баталжа байнхай.

Захааминай малшад – нютагай баялиг

Захааминай малшад – нютагай баялиг гэһэн түсэл гурбадахи жэлээ үнгэргэгдэжэ байна.

Буусаяа бусаад, буузаяа мушхаад...

Улаан-Үдэһөө Хурамхаан ошоходоо, хамтын унаагай дүүеэн соо хараха янзада дунда наһанай ажалша бэрхэ эхэнэртэй эм эмээ түшэлсэн, зэргэлжэ һуубабди. Юрэ мэндэеэ хэлсэһээр, удаан харгыдаа хөөрэлдэжэ эхилбэбди.

Дааган далантай, буруун булшантай һайхан үбэлжэжэ байна

Владислав СультимовХурамхаан руу ажалай хэрэгээр ошоходоо, аймагай засаг дарга - Һунгамалнуудай зүблэлэй түрүүлэгшэ Владислав Сультимовтай уулзажа, аймаг доторхи ажаһуудал, байдал, ажал хэрэг тухай асуудалнуу­дые табиһан байнабди.- Владислав Викторо­вич!....

Үүлтэр һайжаруулха ажал – мал ажахы хүгжөөхэ үндэһэн

Мүнөөдэрэй байдалаар, Буряад Уласай дэбисхэр дээрэ үүлтэртэ 33 репродуктор, 5 завод хүдэлнэ.

Арадтаа аша габьяатай хүнүүдэй нэгэн бэлэй

Эрхим ударидагша, бэрхэ хүтэлбэрилэгшэ Костантин Андаевич Албашееввэй 80 жэлэй ойдо

Буряад Уласай хүдөө ажахы үйлэдбэрилэгшэд гүрэнэй тэдхэмжэдэ хүртэхэ

2017 ондо ган гасуур, бороо хура багатай жэл тохёолдожо, Ородой Холбоото Уласай 18 можо нютагуудай хохидолдо ороһон хүдөө ажахы эрхилэгшэд тэдхэмжэдэ хүртэхэ. Тэдэнэй тоодо Буряад Улас бүридхэлдэ ороһон байна.2017 оной декабриин 14-дэ Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай суглаанда абтаһан шиидхэбэриин ёһоор, Буряад Уласта 97,5 сая түхэриг мүнгэн тэдхэмжэ үзүүлэгдэхэ. «Ган гасуурһаа хохидоһон Буряад Уласай хүдөө ажахы эрхилэгшэдтэ 2017 оной дүүрэтэр мүнгэн тэдхэмжэ үзүүлэгдэхэ. Уласай хүдөө ажахы эрхилэгшэдһээ 91 мэдүүлгэ оронхой», - гэжэ Буряад Уласай Хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой сайдай орлогшо Юлия Дагданова хэлэбэ. Ган гасуурта хохидоһон ажахынуудай гарза тоолоһон дансануудай ёһоор, хүдөө ажахы эрхилэгшэд 195,5 сая түхэригэй гарзада ороо гэжэ бүридхэлдэ абтаа. Гараһан гарза хааха хэрэгтэ Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай тогтоолоор, Буряад Уласта 97,5 сая түхэриг һомологдоо. 2017 ондо ган гасуурай талаар Буряад Уласта онсо байдал соносхогдоо гэжэ һануулнабди. Тиихэдэ 49,3 мянган га талмайда талха

Хүдөө ажахы хүгжөөхэ асуудалаар Буряад Уласай Засагай газарта зүбшэбэ

Буряад Уласай Засагай газарта мяхан үүлтэрэй мал үсхэбэрилхэ асуудалаар зүбшэбэ.

Хүдөөгэй байдалай хүндүүлхы асуудалнууд

Буряад Уласай Арадай Хуралай һунгамалнууд – Зэдэ аймагта

Хэлэнэй хүгжэлтэдэ үндэһэн ажахы ехэ нүлөөтэй

«Ариг Ус» теле-субагаар гарадаг «Мүнгэн сэргэ» дамжуулга энэ жэлһээ эхилжэ, адууша малшан зоной ажабайдалые тон тодорхойгоор зураглажа харуулдаг болобо. «Минии малша Буряад» гэһэн шэнэ буландаа Хяагта аймагта ажана түбшэн түбхинэһэн хонишон Сэрэнбаатар ах...

ЦЫРЕН ЧОЙРОПОВ: ҮНДЭҺЭН МАЛ АЖАЛАА ҺЭРГЭЭХЭ ШУХАЛА

Алексей Цыденов үшөө Буряад Уласай Толгойлогшын уялга дүүргэгшэ байхадаа, энэ жэлэй февраль һарада Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинтай уулзаха үедөө Буряад орониие хүгжөөлгын гол шэглэл хадаа мал ажал гэжэ онсолоо бэлэй. Харин Толгойлогшо...

Үүлтэртэ малай үзэсхэлэн: түрүү ажахынуудта түлхисэ гү?

Мүнөө үедэ Буряад Уласта үүлтэртэ мал үсхэбэрилдэг 36 репродукторай түхэлтэй ажахы тоологдоно. Үүлтэртэ малай үни удаан хүлеэгдэһэн үзэсхэлэн-яармаг һаяхана үнгэргэгдэжэ, тэрээндэ аяар 32 ажахы хабаадаба.

Даба-Жалсан Чирипов: «Хүдөөгэй ажал хэзээдэшье хүндэтэй»

Хүдөөгэй ажалшадай гол һайндэр – Хүдөө ажахын болон буйлуулгын ажаүйлэдбэриин хүдэлмэрилэгшын үдэр үнэн ёһоороо октябриин хоёрдохи гарагай нэгэндэ тэмдэглэгдэдэг юм. Зүгөөр манай уласта баяр ёһололой хэмжээ ябуулгануудые һүүлдэшэг, ургаса таряагаа хуряажа абаһан хойноо, тэмдэглэдэг заншалтай. Энэ удаашье һайндэртэ зорюулагдаһан уласаймнай хэмжээ ябуулганууд үглөөдэр үнгэргэгдэхэнь.Тиин һайндэртэ дашарамдуулан, бидэ агропромышленна комплексын ба хүдөө дэбисхэрнүүдые хүгжөөлгын талаар Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо – хүдөө ажахын ба эдеэ хоолой сайд Даба-Жалсан Шагжиевич Чириповтай уулзажа, хүдөө нютагуудай ажабайдал, дүүрэнтэжэ байһан таряа хуряалган, һалбари хүгжөөлгын зарим тэды арга боломжонууд тухай хөөрэлдөөбди.- Даба-Жалсан Шагжиевич, нэгэдэхеэр, «Буряад үнэн» хэблэлэй байшангай хүдэлмэрилэгшэдэй зүгһөө таниие энэ үндэр тушаалда дахинаа томилогдоһон ушараартнай амаршалаад, ажал

Үндэр хэмжээндэ сэгнээ

Үндэһэн буряад үхэрэймнай мяхан үндэр дээрэ сэгнэгдэжэ, Уласхоорондын “Яаралгүй хоол” (Slow food) гэдэг эмхиин тобьёгто оруулагдаба. Уласаймнай залуушуулай хоорондо олониитын ажал эдэбхитэйгээр ябуулагша, Буряадай соёлой эблэлэй түрүүлэгшэ Ринчин Гармаев....

Хяагтын хүдөө ажахынуудай илалтанууд

Октябриин 19 - Хүдөө ажахын хүдэлмэрилэгшэдэй һайндэр