Расширенный поиск  

"Буряадай эхэнэрнүүд" гэһэн эмхи олондо хабаатай акци эмхидхэнэ

Н.А. Бестужевай нэрэмжэтэ Ород драмын театр “Буряад Уласай эхэнэрнүүд” болон “Россиин эхэнэрнүүдэй холбоон” гэһэн эмхинүүдтэй хамта олондо хабаатай акци үнгэргэнэ

Уһанда абтаһан Үбэр Байгалай хизаарай үхибүүд Байгалай эрьедэ амарха

Июль һарын тэн багта Үбэр Байгалай хизаарай хүтэлбэрилэгшэд Буряад Уласай Засагай газарта үхибүүдые зунай лагерьнуудта амаруулха талаар туһа хүргыт гэжэ хандаһан байна

“Зорька” лагерьта гоёхон даа!

Ииһээр зумнайшье үнгэрхэ тээшээ болохонь. Уданшьегүй хүүгэднай дахяад хүндэ «үргэбшэнүүдээ» үргэлэн, үглөөгүүр бүхэндэ һургуули руугаа харгылжа эхилхэ

Хүүгэд яажа амарнаб?

Ааяма зунай аятайхан хаһа эхилжэ, һургуулиин үхибүүдэй амаралтын саг тудажа ерэбэ. Үхибүүд хаана, хэзээ, ямар газарта амарха аргатайб, түлбэринь хэды байхаб гэһэн асуудалнуудаар түрэлхид ехэтэ һонирхоно

Үхибүүдэй зүрхэндэ – онсо анхарал

Буряад Уласай Н.Семашкын нэрэмжэтэ клиническэ больницын зүрхэ-һудаһанай үбшэнүүдэй таһаг Хүүгэдэй зүрхэнэй үдэр үнгэргөө.

«Найдал» шэнэ нэрэнүүдые элирүүлнэ

Эдэ үдэрнүүдтэ Улаан- Үдэ хотодо үнгэржэ байһан “Найдал” гэһэн V уласхоорондын урил¬даанда 400 шахуу хүүгэд эдэбхитэйгээр хабаадажа байна.

«Шэдитэ Сагаалган» хүүгэдые баярлуулаа

Багашуулда зорюулагдаһан найр наадан Сагаан һарын түрүүшын үдэр эмхидхэгдэбэ. Үхибүүд олоор сугларжа, Арадай уран бүтээлэй түбэй (РЦНТ) бэлдэһэн наада һонирхожо хараһан байна.