Расширенный поиск  

​Байгалай форум ажалаа эхилээ

Д. Банзаровай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй ехэ һургуулида эрэмдэг бэеэтэйшүүлэй бэрхэшээлнүүдые хараалһан Байгалай форум ажалаа ябуулжа захалаа. Хойто-Сахалинскһаа, Красноярскһаа, Томскһоо, Шэтэһээ 200 гаран хабаадагшад энэ хуралдаанда оролсожо байна. Бүхы...

​Буряад Уласта эрэмдэг бэетэй зоной үдэр тэмдэглэхэ

2018 оной ноябриин 1-нэй мэдээгээр, Буряад Уласта ажаһуугшадай 8 хубинь гү, али 8 мянганһаа дээшэ эрэмдэг бэетэй зон ажаһууна. Тэдэнэй 5680-нь 18 наһа хүрөөгүй үхибүүд болоно.Буряад Уласта эрэмдэг бэетэй зоной асуудалнуудта олониитын анхарал хандуулха зор...