Расширенный поиск  

«Омогорхолынь болохоёо оролдодогби»

Хоца Намсараевай нэрэмжэтэ Хэжэнгын дунда һургуулиин эрхим һурагша Содном Найданов мүнөө 9-дэхи ангияа амжалтатай дүүргэбэ. Һуралсалай отличник, бэлигтэй тамиршан, эдэбхитэн, сасуутан нүхэдэйнгөө түрүү, хүдөөгэй ажалша хүдэр, дүрбэн тэгшэ бэрхэ энэ хүбүүнтэй хөөрэлдэбэбди

​Унаһан шорой – алтан

Эдэ үгэнүүдтэ этигэдэг ушарһаа түрэл тоонто Баян Гол нютагаа, хонгор һайхан Хориин аймагаа үргэжэ, мүн буряад арадайнгаа хуби заяанда ходол һанаата боложо ябадаг хүбүүдэй нэгэн Баир Намдакович Долгоровтой уулзажа хөөрэлдэһэн байнабди

Честное служение: педагог, лектор, общественница - это всё о Юлии Егоровой

​2 июня исполнилось 90 лет ветерану педагогического труда, заслуженному учителю Бурятской АССР Юлии Алагуевне Егоровой. Она – одна из старших дочерей участника Великой Отечественной войны Алагуя Ербахаевича (кстати, тоже родившегося в этот день) и матери-героини Василисы Бадлуевны Егоровых

​Европын чемпионат - онлайн аргаар

Ородой суглуулагдамал командын бүридэлдэ оруулагдаһан Буряадай тамиршад мүрысөөнэй түрүүшын үдэрнүүдһээ 8 медаль абажа, спортдо дуратайшуулые баярлуулаа

Молочный комплекс «Рубин» занял 1‑е место в Бурятии среди сельхозпредприятий Бурятии

Это рекордные показатели по республике и в целом по Дальневосточному федеральному округу

​Ахаһаа – аяар холын далай руу

Дуулгата Саяан хадын хоорондо оршоһон аглаг үндэр Аха нютагай байгуулагдаһаар аяар 80 жэл гүйсэбэ. Эды хугасаа соо түүхын хуудаһан болоһон хэды олон үйлэ ябадалнууд үнгэрөө гээшэб? Энэл нютагта хүн боложо түрөөд, хүдэржөөд, бүхы наһаараа түрэл нютагайнгаа хүгжэлтын түлөө шармайһан Эсэгын дайнай ветеран Сэбэг Манзаракшеевич ТАБИТУЕВ тухай зураглал бэлдэбэбди

​В Бурятии лесники устроили засаду на «чёрного» лесоруба

Во время рейдового патрулирования лесов Тарбагатайского района, лесники увидели спиленную древесину

​ВТБ оказал благотворительную помощь больницам Бурятии

Для медицинских организаций региона приобретено оборудование, необходимое для проведения мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции

​Хоорондоо эбсэшэгүй хоёр хүсэн

Ага тойрогой Догой нютагай Цыден Цырендоржиевай нэрэмжэтэ музейн жасада олон һонирхол татама үнэтэй сэнтэй экспонадууд: үнэмшэлгэнүүд, фотографинууд, фронтһоо ерэһэн гурбалжан бэшэгүүд бии юм

"У нас открыто!": с 10 июня в Бурятии снова заработают кафе и рестораны

Предприятиям в сфере обще­ственного питания разрешили ра­ботать при соблюдении несколь­ких обязательных условий. Тем временем, в торговых центрах открываются магазины, бутики и торговые точки

​Транспортное дело: в Бурятии пандемия бьёт по перевозкам

Больше всего масштабная эпидемия сказалась на пассажирских перевозках

​Туризм и COVID-19: в Бурятии турпоток сократился более чем наполовину

На отрасль туризма мак­симально распространяются все меры федеральной под­держки, в том числе нало­говые и кредитные льготы, субсидирование зарплаты

92 молодые мамы Бурятии проходят бесплатное профессиональное обучение

​В рамках национального проекта «Демография» молодые мамы Бурятии проходят профессиональное обучение по профессиям, востребованным на рынке труда - от менеджера по персоналу и бухгалтера до воспитателя детского сада

​В Бурятии увеличилось производство средств индивидуальной защиты для медицинских организаций

Глава Бурятии Алексей Цыденов 5 июня посетил предприятия, занимающиеся производством медицинских многоразовых средств индивидуальной защиты