Главная / Новости /Общество / Мэргэшүүлэй бүлэ сагаан мүнгөөр толорбо

Мэргэшүүлэй бүлэ сагаан мүнгөөр толорбо

27-10-2016

Мүнөө жэлдэ үнгэрһэн Олимпиин наадануудта һур харбалгаар мүнгэн медаль абаһан Инна Степановагай амжалтанууд тухай олон мэдээсэлнүүдые үдэрһөө үдэртэ уншанабди. Энэ басаганай эхэнь үльгэр домогто Бархан Үндэрэй үбэртэ түрэһэн Сыбхымова Валентина Цыремпиловна болоно. Иннын эсэгэнь Яков Степанов Алайрай аймагһаа уг гарбалтай байһан юм. Тиимэһээ Инна эдир бага наһанһаа элинсэг хулинсагуудайнгаа эртэ урданһаа абажа ябаһан һур харбалгада дуратайгаар хүмүүжүүлэгдэжэ, Олимпиин наадануудай мүнгэн шагналда хүртэһэниинь гайхалгүй.

Монгол угсаатан хэр угһаа хойшо номо һаадагуудые ажабайдалдаа хэрэглэдэг байгаа гэжэ мэдэнэбди. Эртэ урдын сагта хүн түрэлтэнэй ажамидаралай шухала зэр зэбсэг болоһон номо һаадагуудые үндэһэ яһатан бүхэн өөр өөрынхеэрээ бүтээжэ, олон тоото найруулгануудые, дуунуудые зохёожо, тон ехэ үүргэтэй эдэ зэбсэгүүдэй нэрэ хүндые дэлхэй дүүрэн түүрээжэ, энэ хүрөөл даа.

Манай буряад-монгол тамирай зүйлнүүдэй нэгэн болохо һур харбалга Эрын гурбан нааданай бүридэлдэ ородог. Нүүдэлшэ арадай эхэнэрнүүд номо годлиие тон наринаар сахихаһаа гадна, хэрэгтэй сагта өөһэдөөшье харбадаг байһан юм гээд мэдээжэ.

Инна Улаан-Үдын 18-дахи һургуулида һуража байхадаа, нүхэр басаган Анна Фёдороватай һур харбалгада ябажа эхилһэн. Эдэ хоёр басагад мүнөөшье хоорондоо харилсаатай зандаа.

Намарай үдэрнүүд түргэн үнгэржэ, үбэлдөө Иннын һорилгонуудта ябахань хүндэ байгаа. Гэбэшье эхилһэнээ орхихо дурагүй байжа, тэрэл хабартаа оролдосотой басаган нилээд дүй дүршэлтэй болоод байгаа. Һур харбалгаар СССР-эй, Ородой Холбооной габьяата тренер Константин Дашинимаевич Эрдыниев Инные эгээ түрүүшынхеэ 18 метрэй зайда харбахаар табиһан юм. Тэрэ гэһээр хэды олон, дэлхэйе тойрожо гарахаар сагаалсануудые Инна оноо гээшэб!

Олон суута харбагшадые хүмүүжүүлһэн Ородой Холбооной габьяата тренернүүд, һур харбагшадай уг гарбал үргэлжэлүүлэгшэд Константин, Гэрэлма Эрдыниевтэнэй шаби ябахань, үйлэ хубиин табисуур гэжэ һанахаар.

Бага наһандаа ажабайдалдаа, һуралсалдаа харюусалга ехэтэйгээр хандажа һураһан Инна Ород Уласай эдир һур харбагшадай командын бүридэлдэ орожо, дэлхэйн олон гүрэнүүдээр ябажа мүрысэхэдөө, ходол амжалтануудые туйладаг гэжэ мэдээжэ. 2006 ондо Орёл хотодо 16 наһатайдаа Уласхоорондын чемпионадта хабаадахадаа, 70 метртэ харбажа, амжалта туйлаһан. Гурба удаа Европын Кубогта хүртэһэн.

Мексикэдэ, Турцида үнгэргэгдэһэн Бүхэдэлхэйн залуушуулай дунда түрүү һуури эзэлхын түлөө мүрысөөнүүдтэ гурбадахи һууринуудые эзэлээ. Мүн лэ энэ гүрэндэ Бүхэдэлхэйн түрүү һуури эзэлхын түлөө 20 командануудай дунда шагналай һуурида хүртөө. 2010 ондо Инна Степанова, Наталья Эрдыниева, Ксения Перова гэгшэд нэгэдэхи һуурида гараа. 2011-2013 онуудта Шанхайда болон Колумбида бүхэдэлхэйн Кубогай түлөө мүрысөө.

2012 ондо Лондондо үнгэргэгдэһэн Олимпиадада басагадаймнай команда 4-дэхи һуурида гаража, гол шагналнуудта хүртөөгүйдөө тон ехээр голхоржо, дахинаа ехэ амжалтануудай түлөө үсэдөөр һорилгонуудые хэхэбди гэжэ тангариглаа һэн. Энэнь тэдэнэртэ зориг нэмээжэ, 2015 ондо Данида болоһон Бүхэдэлхэйн чемпионадта Кристина Тимофеева, Ксения Перова, Инна Степанова гэгшэд 1-дэхи һуури эзэлжэ бусаһан юм.

2016 ондо Инна Степановагай үбсүүндэ мүнгэн медаль толорбо. Энэ амжалта манай гүрэнэй, Буряад Уласай, бүгэдэ арадаймнай ехэ амжалта болоно. Манай Хамба лама Дамба Аюшеев Инные хүндэтэйгөөр дасандаа угтан абажа, сагаан мүнгэн годли бэлэг баряа.

Уданшьегүй Инна үнинэй нүхэсэдэг хүбүүнтэеэ айл бүлэ болобо. Энэ золтой хүбүүн хэн бэ гэбэл, Агын тойрогой мэдээжэ һур харбагшад Баир, Балма Баторовтанай хүбүүн, мэдээжэ барилдаашан Тимур. Энэ тамирша бүлын Ирина басаганиинь һур харбалгаар спортын мастер юм.

Иигэжэ буряад-монголнуудай хуби заяанай харгы замууд эрхим хүбүүд, басагадайнгаа дулаан сэдьхэлэй, эршэ зоригой, сэсэн ухаанай ашаар нэгэдээ гэбэл, алдуу болохогүй.

Инна Степановада зорюулагдана:

Амжалтанууд өөһэдөө ерэдэггүй,

Ажаллаха хэрэгтэй гэжэ ойлгонолши.

Алдар соло миинтэ ерэдэггүй,

Алхам бүхэндэ зориг хэрэгтэй

                              гэжэ мэдэнэлши.

Алхамһаа алхамда хүрэхэнь,

Эсэхэеэ мэдэхэгүй аян лэ.

Ажабайдалдаа баясахань,

Эртын сагай,

эхэ эсэгын буян лэ.

Элинсэгүүдэйнгээ наһанайнь

залинуудые

Хүндэлжэ ябаһанайшни

дүнгүүд лэ.

Эдир залуу үетэндөө,

ерээдүйдөө

Этигэжэ ябаһанайшни

хүсэлнүүд лэ.

Буряад-монгол арадайнгаа

Буурал түүхэһээ эхитэй

харгынуудшни,

Бүмбэрсэг дэлхэйдээ

баясаһандашни,

Бүхэли юртэмсэ бэлэглээл

шагналнуудышни.

Бархан үндэр Баабайнгаа

Баяр, найдалые тогтоожо ябаналши.

Баргуужан-гуа Эхынгээ

Байдалайнь найдалые харюулналши.

Дулгар ДОРЖИЕВА

Теги: Инна Степанова Буряад Улас Мексикэ Турци Хитад Колумби Англи Дани конкурс тамир һур харбалга17:59

Ошоһон жэлнүүдтээ баясан 

16:23

На дороги и мосты в Бурятии потратят 2,9 млрд рублей 

16:17

Под угрозой ареста автомобиля черный лесоруб возместил ущерб природе Бурятии 

16:03

Банзарай Доржын нэрэ бусаагдаха гү?.. 

15:57

В прошлом году за помощью в социальной адаптации обратились свыше 400 бомжей Бурятии 

15:43

Пострадавшая в ДТП жительница Бурятии взыскала с виновного 115 тысяч рублей 

15:38

Шэбэртэдэ шэнэ һургуули бариха хэрэгтэй 

15:03

Улан-удэнку обвиняют в расправе над семьей соседей 

14:57

В Бурятии сократят отчетность учителей 

14:56

Эрдэмтэ багшын энэрхы сэдьхэл 

14:30

Хүгжэмэй һургуулиин амжалта 

14:27

Улан-удэнцы могут отследить движение всего городского транспорта 

14:20

Баян түүхын хуудаһа иран... 

14:10

Для пишущих на бурятском языке юных поэтов может появиться премия им. Николая Дамдинова 

14:02

Зүжэгүүд - ажабайдалай зүнтэйхэн толинууд 

13:55

Реализация «энергосервисного контракта» при модернизации освещения в Улан-Удэ - отличный пример – Вячеслав Наговицын 

13:12

Ёһо заншалаа һэргээхэ үндэһэнэй һур харбаан 

12:56

Буряад хэлээрээ эрхимүүд 

12:19

Первый электронный аукцион на капитальный ремонт дома провели в Бурятии 

11:43

В Бурятии построят девять фельдшерско-акушерских пунктов в 2017 году 

11:25

Четверых уроженцев Забайкальского края задержали с 26 кг марихуаны в Бурятии 

10:59

Байгал шадарай байгаали хайратай 

10:47

Льготы на авиабилеты Улан-Удэ – Москва сохранят в 2017 году 

10:17

В Кабанском районе Бурятии прошли выборы в Совет депутатов МО «Клюевское» 

09:32

Житель Улан-Удэ погиб при пожаре из-за неосторожности при курении 

09:13

Улан-удэнку осудили за работу оператором игорного клуба 

08:30

Сегодня в Бурятии: анонс событий на 19 января 2017 года, четверг 

08:25

Зурхай на ​19 января, 21 лунный день 

08:00

В Бурятии ожидается ветреная погода, температура ночью до -45 градусов 

16:53

Табитай болобол даа, "Үльгэрнай"! 

15:00

Республиканские и городские власти разработают положение об оказании помощи малообеспеченным жителям Бурятии 

14:10

День в истории Бурятии: 18 января 1924 года родился один из самых ярких министров МВД республики Николай Бутуханов 

14:07

Дети раскручивают бренды Бурятии 

13:30

Бурятские водолазы готовят проруби для крещенских купаний  

11:55

Дарья Сафронова из Улан-Удэ стала лауреатом межрегионального конкурса «Юный композитор» 

11:46

"Боярышник" мэтэ спиртын зүйлнүүд үгы хэгдэнэ 

11:44

Художественная гимнастика Бурятии: красиво, но проблемно? 

11:25

Старейшей жительнице Улан-Удэ исполнилось 106 лет  

11:15

Бурятские спортсмены готовятся к Сурдлимпийским играм 

11:05

Путь в Индию бурятских паломников 

10:50

Как на 60-летие республики «Мать-Бурятия» приехала 

10:40

Богослужение на сцене Бурятской филармонии 

10:30

Очередной триумф бурятской примы Ольги Жигмитовой 

10:29

Количество зарегистрированных преступлений в Бурятии сократилось на 15,5% 

10:20

Харгыда һаатабал, яахаб? 

10:20

Иволга «завоевала» Буряад FM 

10:10

«Тайны Селенгинского острога» откроет Бурятия 

10:01

Пенсионный возраст госслужащих в Бурятии начал постепенно увеличиваться 

09:50

Афганский дневник бурятского солдата 

09:41

Абаргануудай амжалта алтан, хүрэл шагналтай 

09:33

Улан-Удэнский авиазавод предложил правительству Бурятии создать региональный стандарт кадрового обеспечения 

08:30

​Сегодня в Бурятии: анонс событий на 18 января 2017 года, среду 

08:15

Бурят-монгольский зурхай с 18 по 24 января 

08:00

В Бурятии местами пройдёт умеренный снег, днём до -31 градуса 

Наши издания