Главная / Новости /Власть / Владимир Путин Буряад Улас болон Зүүн Сибириин хүгжэлтэдэ онсо анхаралаа хандуулна

Владимир Путин Буряад Улас болон Зүүн Сибириин хүгжэлтэдэ онсо анхаралаа хандуулна

19-05-2017

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын Сибириин федеральна тойрогто бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Сергей Меняйло майн 19-дэ үнгэргэгдэһэн социальна-эдэй засагай хүгжэлтын залан хүтэлхэ зүблөөндэ Сибириин болон Алас Дурна зүгэй хүгжэлтэдэ Владимир Путин онсо анхарал хандуулна гэжэ дуулгаба. Майн 13-да Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ “О стратегии экономической безопасности РФ до 2030 года” гэһэн тогтоол абаһан байна. Энэ дансада Зүүн Сибириин хүгжэлтэ, тэрэнэй тоодо Буряад Улас онсолон тэмдэглэгдээ гэжэ Сибириин федеральна тойрогой бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ хэлэбэ.

- 2017 оной майн 13-да Владимир Путин шэнэ тогтоол абаба. Тэрэнэй ёһоор Ородой Холбоото Уласай 2030 он болотор можо нютагуудай хүгжэлтэ болон эдэй засагай талаар аюулгүй байдал тогтоолгодо Зүүн Сибириин хүгжэлтэ түрүүлэн байха юм. БАМ болон Транссиб шэнэдхэгдэхэ болоно. Можо нютагуудай, федеральна эмхи зургаануудай хүтэлбэрилэгшэдые холын бодолой түсэбүүдые табихадаа, абтаһан шэнэ тогтоол хараадаа абыт гэжэ гуйха байнаб, - гэжэ Сергей Меняйло хэлэбэ.

Тиихэдээ, энэ программада юун хараалагданаб гэжэ мүнөө дээрээ хэлэхээр бэшэ гэжэ тэрэ тэмдэглэбэ.

- Транссиб болон БАМ хэдэн арбаад жэлдэ бэелүүлэгдэжэ байһан асари томо түсэл байгаа. Мүнөө тогтоол абтажа, Зүүн Сибириин хүгжэлтэ түрүүлэн байна. Саашадаа Юрэнхылэгшын тогтоолой ёһоор ажалаа ябуулхабди, - гэжэ Сибириин федеральна тойрогой бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ хэлэбэ.

Мүнөө үедэ БАМ-ай болон Транссиб-ай шэнэдхэлгын түсэл хангалгын байгууламжын эгээл томо түсэлнүүдэй нэгэн юм. 2015 -2017 онуудта эндэ ябуулагдаха байһан ажалай сэн 562,4 миллиард түхэриг гэжэ тоологдоһон юм. 

kremlin.ru сайтһаа гэрэл зураг абтаба.


Теги: Буряад Улас Сергей Иванович Меняйло Буряад Уласай Засагай газар16:20

Буряад Уласай Үндэһэтэнэй номой санда Даша Дамбаевай шэнэ дуунууд зэдэлбэ 

15:55

ДҮШЭН МЯНГАН АЛЕКСАНДР, ДҮРБЭН МЯНГАН ДАРИМА 

15:07

«Буряад үнэн” Хэблэлэй байшанай шанда хүртэхын түлөө хүнгэн атлетикээр эстафетын дүрим 

14:50

В Тункинском районе Бурятии отметили 70-летие знаменитого писателя Элбэка Манзарова 

13:29

Буряад уласай хүдөө ажахыда – гүрэнэй туһаламжа 

12:45

​Депутаты Народного Хурала Бурятии посетили Российский центр науки и культуры в Улан-Баторе 

12:31

​Сельским фельдшерам будут платить по 500 тысяч рублей в Бурятии 

11:44

​Совет Народного Хурала Бурятии принял повестку 29-й сессии 

11:21

​Около 4 тысяч альпинистов совершат восхождение на Мунко-Сардык в Бурятии 

09:44

Буряад Уласай Толгойлогшо: Түнхэн аймагта хубилалтанууд болохо 

09:05

Буряад Уласай Толгойлогшо Түнхэнэй Аршаан һууринда һургуули барихэ хэрэгтэй гэжэ хэлэбэ 

08:40

Зурхай на ​20 апреля, 5 лунный день 

08:15

В Бурятии преимущественно без осадков, днём ожидается до +14 градусов 

Наши издания