Главная / Новости /Власть / Владимир Путин Буряад Улас болон Зүүн Сибириин хүгжэлтэдэ онсо анхаралаа хандуулна

Владимир Путин Буряад Улас болон Зүүн Сибириин хүгжэлтэдэ онсо анхаралаа хандуулна

19-05-2017

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын Сибириин федеральна тойрогто бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Сергей Меняйло майн 19-дэ үнгэргэгдэһэн социальна-эдэй засагай хүгжэлтын залан хүтэлхэ зүблөөндэ Сибириин болон Алас Дурна зүгэй хүгжэлтэдэ Владимир Путин онсо анхарал хандуулна гэжэ дуулгаба. Майн 13-да Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ “О стратегии экономической безопасности РФ до 2030 года” гэһэн тогтоол абаһан байна. Энэ дансада Зүүн Сибириин хүгжэлтэ, тэрэнэй тоодо Буряад Улас онсолон тэмдэглэгдээ гэжэ Сибириин федеральна тойрогой бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ хэлэбэ.

- 2017 оной майн 13-да Владимир Путин шэнэ тогтоол абаба. Тэрэнэй ёһоор Ородой Холбоото Уласай 2030 он болотор можо нютагуудай хүгжэлтэ болон эдэй засагай талаар аюулгүй байдал тогтоолгодо Зүүн Сибириин хүгжэлтэ түрүүлэн байха юм. БАМ болон Транссиб шэнэдхэгдэхэ болоно. Можо нютагуудай, федеральна эмхи зургаануудай хүтэлбэрилэгшэдые холын бодолой түсэбүүдые табихадаа, абтаһан шэнэ тогтоол хараадаа абыт гэжэ гуйха байнаб, - гэжэ Сергей Меняйло хэлэбэ.

Тиихэдээ, энэ программада юун хараалагданаб гэжэ мүнөө дээрээ хэлэхээр бэшэ гэжэ тэрэ тэмдэглэбэ.

- Транссиб болон БАМ хэдэн арбаад жэлдэ бэелүүлэгдэжэ байһан асари томо түсэл байгаа. Мүнөө тогтоол абтажа, Зүүн Сибириин хүгжэлтэ түрүүлэн байна. Саашадаа Юрэнхылэгшын тогтоолой ёһоор ажалаа ябуулхабди, - гэжэ Сибириин федеральна тойрогой бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ хэлэбэ.

Мүнөө үедэ БАМ-ай болон Транссиб-ай шэнэдхэлгын түсэл хангалгын байгууламжын эгээл томо түсэлнүүдэй нэгэн юм. 2015 -2017 онуудта эндэ ябуулагдаха байһан ажалай сэн 562,4 миллиард түхэриг гэжэ тоологдоһон юм. 

kremlin.ru сайтһаа гэрэл зураг абтаба.


Теги: Буряад Улас Сергей Иванович Меняйло Буряад Уласай Засагай газарНаши издания