Бүхы толилолгонууд

Түүхэеэ уудалан...

Үнгэрһэн долоон хоногой эсэстэ бокс тухай шэнэ номтой танилсалга эмхидхэгдэбэ. Буряад Уласай Боксын федерациин хүтэлбэрилэгшэдэй ашаар энэ ном нара хараһан байна.

Спорт 22 sep

Үхибүүдээ баясуулан...

Хүүгэдэй дүрбэн талмай Ахын аймагай Саяан, Хужар, Сорог болон Өөрлиг һууринуудта эдэ үдэрнүүдтэ нээгдэһэн байна.

Ниигэм 22 sep

Һургуулинуудта эдеэн шанартай гү?

Мүнөө сагта һургуулинуудта багашуулые хэр зэргэ хооллуулнаб? Олон гэртэхинтэй хөөрэлдэхэдэ, эдеэниинь яһала һайн болонхой гэжэ хэлсэнэ. Буряад Уласай “Болбосорол тухай” хуулиин ёһоор, 1-дэхиһээ 4-дэхи хүрэтэр ангиин һурагшад,  мүн  тулюур байдалтай гэр бүлын багашуул үдэрэй нэгэ дахин халуун эдеэгээр хангагдаха ёһотой, харин һургуулида ябадаг муу бэетэй үхибүүд  үдэрэй хоёр дахин. Гэртээ һурадаг эрэмдэг бэетэй хүүгэд мүнгэн тэдхэмжэ абадаг юм. Минии һайн танил һургуулиингаа, ангиин бүлэг соо ороод,  һургуулиин эдеэ хоол тухай асуудал табиһан байна.

Дуратай зүйл шэлээ

Аймагай түб Нарһата һууринай үхибүүд хүүгэдэй спортын һургуулиин ажабайдалтай танилсажа, дуратай спортын зүйл шэлэн абаба. Иимэ хэмжээ ябуулга һуралсалай жэлэй эхиндэ үнгэргэгдэдэг заншалтай.

Спорт 22 sep

Барилга тогтоогүй

Буряад Уласта гэрнүүдые барилга урагшатай ябуулагдажа байна. Тиин Буряадай тоо бүридхэлгын албанай мэдээсэһээр,  2022 оной январь-август һарануудта уласай дэбисхэртэ 1970 үмсын болон олон квартиратай гэрнүүд баригдажа тушаагдаа.

Ниигэм 22 sep

Блогууд

Все

Тобшо һонинууд

Барилдаан
Минск (Беларусь Улас). Советскэ Союзай суута барилдаашан Александр Медведиин шангуудта хүртэхын түлөө уласхоорондын мүрысөөндэ Буряадай тамиршан Ирина Ологонова чемпион боложо тодороо.

Спорт 21 sep

Ээлжэтэ сессидэ

Арадай Хуралай бюджетнэ хороонойхид уласай хог болбосоруулдаг заводто гүрэнэй талаһаа найдал үгтэхэ тухай асуудал хараба.

Онсо хараа доро

Арадай Хуралай һунгамалнууд сентябрь һарын ерэхэ сессидээ бэлдэжэ байна. Тиин  Хуралай хороонууд хурсаар гаража ерэһэн асуудалнуудаар дүхэриг шэрээнүүдые эмхидхэнэ.

Зошод буудалнууд баригдаха

Республикын Аяншалгын яаман нэгэ түхэлэй зошод буудалнуудые бариха талаар  түлэбүүдые шэлэн абана. Хоёр шатын дүнгүүдээр 18 олзын хэрэг эрхилэгшэд 15-һаа 30 сая хүрэтэр түхэриг абаа. Сентябриин 14 болотор түгэсхэлэй шатада хабаадаха мэдүүлгэнүүд абтагдаха.

«Айтикуб» Хориин аймагта

Хориин аймагай үхибүүдтэ мүнөө үеын мэдээсэлэй, тоо оньhоной онол аргануудые шудалалгын үргэн арга боломжо бии болобо. Федеральна хоёр түсэлэй гаршаг доро "Айтикуб" тэндэ нээгдэбэ. Энэ хадаа уласай аймагуудай дунда түрүүшын иимэ шэнэ технологинуудтай  түб хүдэлжэ эхилбэ гээд тэмдэглэлтэй. Тиигэжэ ганса Хори тосхоной бэшэ, зүгөөр бүхы аймагай үхибүүд эндэ ерэжэ,  hуралсал гараха аргатай болобо.  

Ниигэм 21 sep

Һонирхолтой

Үшөө харуулха

Медиа

Все

Манай сонин ба сэтгүүлнүүдтэ захил хэгты

Захил хэхэ