Бүхы толилолгонууд

Шанга тулалдаанууд

Һүүлэй хоёр жэлэй хугасаада дэлхэй дээрэ һүжэрһэн муухай үбшэнһөө боложо, олон тоото мүрысөөнүүд эмхидхэгдээгүй, зариманайнь болзор хойшологдоо. Жэшээлбэл, Олимпиин нааданууд 2020 ондо бэшэ, 2021 ондо үнгэргэгдөө. Хэды тиигэбэшье 2022 оной зарим түсэбүүдтэй хүндэтэ уншагшадаа танилсуулха һанаатайбди.

Спорт 20 jan

Үбэлэй Олимпиада-Бээжэндэ

Удангүй Бээжэн хотодо ээлжээтэ үбэлэй Олимпиин нааданууд эхиеэ абахань. Коронавирус үбшэнэй хэды шанга һүжэрөөшье һаа, наадануудые эмхидхэхэбди гэжэ Хитадай түлөөлэгшэд хэлэнэ.

Спорт 20 jan

Һэргылэмжын ажал ябуулагдаһаар

Республиканска оперативна штабай зүблөөндэ COVID-19 үбшэнэй шэнэ «омикрон» штаммые оруулхагүйн болон дэлгэрүүлхэгүйн тула һэргылэмжын хэмжээ ябуулгануудые шангадхаха шиидхэбэри абтаа. Үйлэдбэринүүдтэ болон эмхи зургаануудта, наймаанай болон хангалгын газарнуудта оролгын шалгалта- «фильтр», ариг сэбэрые сахиха гурим, түргэн хүдэлсын бүлгэмүүдэй талаһаа хиналтын ажалнууд болон бэшэшье һэргылэмжын хэмжээ ябуулгануудта онсо анхарал хандуулагдаха юм.

Блогууд

Все

Түрүүшын түлбэринүүд

Буряад Уласай онсо байдалай комиссиин шиидхэбэреэр эбэртэ бодо малаа алдаһан фермернүүдтэ түлбэринүүдые шэглүүлхэнь. Буряадай нөөсэлгын жасаһаа Хяагтын болон Бэшүүрэй аймагууд руу 19,9 сая түхэриг эльгээгдэхэ. Һаяын сагта Мухар-Шэбэрэй, Тарбагатайн болон Ивалгын аймагуудай хүтэлбэри түлбэри абаха талаар мэдүүлгэнүүдые оруулха юм.

Ниигэм 19 jan

Шэнэлэгдэһээр

Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) эмхиин захирал Евгений Дитрихтэй зүблөө үнгэргэбэ.

Харгы сүлөөлхын тулада

Улаан-Үдын харгынуудта автомашинануудай олоороо обоордог газарнуудые сүлөөлхэ гэжэ түмэр зам доогуур харгы түхеэрхэнь.

Ниигэм 19 jan

Омикрон-штамм добтолно

Коронавирусаар үбдэһэн зоной тоо дээшэлһэнһээ боложо, мүн омикрон-штаммай бүридхэгдэһэн ушарһаа Буряад Уласай ахамад санитарна врач Сергей Ханхареев арад зониие һэргылэмжын ажалаа бүри эршэдхэхыень уряалба.

Ниигэм 19 jan

Һонирхолтой

Даабари үгтэбэ

Буряад Уласай Ивалгын аймагай Поселье һууринда түргэн туһаламжын эмнэлгын пост баригдаха юм.

Ниигэм 19 jan

Олимпиин наадануудта - урилгаар

Февралиин 4-һөө 20 болотор Хитадай ниислэл Бээжэн хотодо болохо XXIV үбэлэй Олимпиин наадануудай биледүүд COVID-19 үбшэнһөө боложо, худалдаанда гарахагүй гэжэ эмхидхэгшэдынь онсолбо

Спорт 18 jan

Улаан-Үдын харгынуудта автомашинануудай олоороо обоордог газарнуудые сүлөөлхэ гэжэ түмэр зам доогуур харгы түхеэрхэнь

Горький тосхондохи түмэр замай болон авто-харгын уулзуур дээрэ үглөө үдэшэниинь амаргүй ехээр автомашинанууд суглардаг. Энэ ушарһаа боложо, хотын баруун урда зүгтэ ажаһуудаг зон һаатадаг юм.

Ниигэм 18 jan
Үшөө харуулха

Медиа

Все

Манай сонин ба сэтгүүлнүүдтэ захил хэгты

Захил хэхэ