Бүхы толилолгонууд

Блогууд

Все

Аша туһатай гимнастика

Бүхы бэеымнай эдэгээхэ аргатай гормональна гимнастика тухай арадай эмшэн Ольга Львовна Орлова (Калпашвини) хөөрэдэг байна

Ниигэм 21 oct

Элһэнэй эрхим багша

Очир Мухтарович Бухаев – дайнай болон багшын ажалай ветеран, Баргажан дайдын түрүүшын багшанарай нэгэн юм

Ниигэм 21 oct

Һонирхолтой

Үшөө харуулха

Медиа

Все

Манай сонин ба сэтгүүлнүүдтэ захил хэгты

Захил хэхэ