Бүхы толилолгонууд

Ами наһаяа хайрлаагүй

Буряад Уласта 2018 онһоо хойшо жэл бүри, сентябриин 24-дэ, Россиин Герой Алдар Цыденжаповта зорюулагдаһан дурасхаалай хэмжээ ябуулга эмхидхэгдэдэг. Нютагаймнай эдир хүбүүнэй баатаршалга гаргаһаар 13 жэл үнгэрбэ.

Ниигэм 28 sep

Үльгэрөө үргэе!

Алтан намарай түрүүшын һарын 25-да Улаан-Үдэ хотын түб газарта бодхоогдоһон Гэсэрэй хүшөөгэй дэргэдэ Буряадай олониитэ сугларбад. «Абай Гэсэр» үльгэртэ зорюулагдаһан хэмжээ ябуулгада арадай аман зохёолой бүлгэмүүд, олониитын ажал ябуулагшад болон сэхээтэд олоороо хүрэжэ ерээ. Арадай дуунай хүгжэм доро Абай Гэсэрэй туг намилзажа, энэ хэмжээ ябуулга эхилһэн байна.

Ниигэм 27 sep

Буряадайнгаа түлөө харюусалга

Буряад Уласай Арадай Хуралай 7-дохи зарлалай түрүүшын сесси болобо. Һунгамалнууд Арадай Хуралай хүтэлбэри, Оросой Холбоото Уласай сенаторые, Хуралай ажал хангадаг захиргаанай хүтэлбэрилэгшые һунгаба. Гадна эмхидхэлэй шухала шиидхэбэринүүд абтаа.

Блогууд

Все

Заншалаа залуушуулда дамжуулха

Байгал шадарай аймагта «Ёhо заншалай ульһан» гэжэ нэрэтэй яармаг-фестиваль үнгэрөө. Уласай мэдээжэ уран hайханай бүлгэмүүд, мүн уран дархашуул Нестерово hууринда сугларжа, бэлиг талаангаа харуулаа. Тус хэмжээ ябуулга Соёлой үүсхэлнүүдэй жасын Юрэнхылэгшын грантын ашаар «Арт-Байкал» гэhэн түбэй түсэлэй шугамаар бэелүүлэгдэбэ.

Өөрын хэрэг эхилхэ арга

Буряад Уласай зарим аймагуудта ондоо можо хизаарнуудһаа ерэһэн айлшадые буряад эдеэ хоол шанажа һургана, хүдөөгэй ажалтай танилсуулна, эмээлтэ морин дээрэ һуулгажа, байгаалиингаа һайхан газарнуудаар ябуулна. «Социальна хэлсээ» баталжа, хүдөө нютагаархид өөрын олзын хэрэгтэй болоно.

Хүүгэд наһандам хүтэлэн бусааһандал...

Һаяхана Ширап-Жамсо Раднаевай зурагуудай ном иран хаража байтараа, зосоомни ехэ хүлгөөтэй мэдэрэл түрөө. Аяар холын балшар бага наhанаймни үе саг гэнтэ ухаандамни тодороод, өөрын жаргалай орон руу ниидэжэ ошоhон шэнги болооб. Зурагуудыень хараад уяржа, энэ хүнэй намтартай дүтэ танилсаха хүсэл досоомни түрөө, мүн олониитэ зондо энэ хүн тухай хөөрэхэ гэжэ шиидээб.

Һонирхолтой

Нөөсэлһэн баялигынь мүнөөшье сэнтэй

Гомбожаб Цыбикович ЦЫБИКОВ - дэлхэй дүүрэн мэдээжэ эрдэмтэн, аяншалагша, зүүн зүг шэнжэлэгшэ. XX зуун жэлэй эхиндэ тэрэнэй Түбэдөөр аяншалха үедөө нюусаар буулгаһан фото-зурагуудынь дэлхэй дүүрэн суурхаһан. Һаяхана Буряадай Эрдэмэй түбтэ Гомбожаб Цыбиковтэ зорюулагдаһан эрдэм-шэнжэлэлгын хуралдаан арбадахияа үнгэрбэ. Энэ удаа тэрэ эрдэмтэнэй түрэһөөр 150 жэлэй ойдо зорюулагдаа.

Ниигэм 26 sep

Эдиршүүлэй эрхим дүнгүүд

Сентябриин 18-да, дайшалхы тамирай зүйлнүүдээр бүхэроссиин нааданууд үнгэргэгдэбэ. 10-18 наһатай тамиршад 23 зүйлнүүдээр мүрысэбэ. Буряадай эдиршүүл самбо барилдаагаар, тхэквондогоор (ИТФ), тайска боксоор, ушугаар амжалтануудые туйлаа.

Спорт 22 sep

Алас Дурнын амисхаал

Сентябриин 15-һаа октябриин 15 болотор Улаан-Үдэ хотодо «Алас Дурна» гэжэ нэрэтэй уран һайханай үзэсхэлэн ажалаа ябуулхань. Соёл урлалда, уран зурагуудта дуратайшуул Ц. Сампиловай нэрэмжэтэ Уран һайханай музей, Буряадай Уран
зураашадай байшан, «Залуу» гэһэн мүнөө сагай эрилтэдэ таарама соёл урлалай түбтэ ерэхэ аргатай.

Үшөө харуулха

Медиа

Все

Манай сонин ба сэтгүүлнүүдтэ захил хэгты

Захил хэхэ