Манай хэблэлнүүд

Блогууд

Все

Һонирхолтой

Булагаар баян Харганаамни

Сэлэнгын аймагай Харганаа нютагhаа Буряад Улас дотор соносхогдоhон «Минии нютаг» мүрысѳѳндэ найруулга хүрэжэ ерээ. Тэрэниие багшын ажалай ветеран, нютагай эгээл эдэбхитэй хүнүүдэй нэгэн, «Магтаал» ансамблиин гэшүүн  Дари-Дулма Доржиевна Банзаракцаева – Ринчино бэшээ.  

Үшөө харуулха

Медиа

Все

Манай сонин ба сэтгүүлнүүдтэ захил хэгты

Захил хэхэ