Бүхы толилолгонууд

Хубилан хүгжэһѳѳр «хүлэгүүдэй» үлгы

Улаан-Yдын Железнодорожно хороогой засаг даргатай хѳѳрэлдѳѳ хэхынгээ урда тээ бэлэдхэл хэжэ, тэндэхи углуу булангуудые нилээд хэмжээб. Тус район одхон хүбүүн Түмэнэйм түрэhэн газар болоно тула урданайнь түхэлые hанан дурсан, сэдьхэлээ хүдэлгэн ябагдаа.

Ниигэм 19 jun

Ехэнхи түймэрнүүд – хүн зоной зэмээр

Июниин 13-да видеоконференц- холбооной гуримаар Алас Дурнын тойрогой дэбисхэр дээрэ түймэрэй аюулай хаһын ба ехэ уһанай асуудалнуудаар суглаан болобо. Россиин Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Дмитрий Патрушев суглаа хүтэлбэ.

Ниигэм 19 jun

Эхинһээ эдэбхитэй, ажалша, дууша солотой

Ага нютагаа, домогтой, түүхэтэй Догой тоонтоёо “Тоонто” гэһэн аман зохёолой арадай ансамбльдаа түүрээн, магтан дууладаг Мунко-Жаргал Аюшеевич Дармаев 75 наһанайнгаа үндэр дабаанда хүрэжэ, баян намтар, туйлаһан ажал хэрэгүүд, эльгэ нимгэнтэй эжынэр, эрэлхэг зоригтой абанар, гэр бүлэ, хүүгэд тухайгаа ехэ удхатай, урма зориг түрүүлһэн, үри һадаһадтаа зорюулһан “Аба, эжынгээ һургаалаар” гэжэ нэрлэгдэһэн ном-бэшэгээ барлан гаргаба.

Ниигэм 13 jun

Аюна Халудорова: «Һанаһандаа хүрэхэ хэрэгтэй»

Москва хотодо үнгэргэгдэһэн “Мировая модель-2024” гэһэн уласхоорондын урилдаанда Буряадай гурбан түлөөлэгшэ гол шанда хүртэбэ гэһэн мэдээсэл май һарын эхиндэ Буряадай бүхы мэдээсэлэй албанууд, сонинууд дуулгаа һэн. Үхибүүдэй наһанай бүлэгтэ Анастасия Лыгденова болон Максим Высоцкий гэгшэд шалгараа. 36-50 наһанай хатадай дунда Аюна Халудоровада урилдаанай тэтим үмдэхүүлэгдээ.

Ниигэм 13 jun

Блогууд

Все

Түрэл хэлэмнай хэрэгтэй

Агын социальна hалбариин ажалшадай мэргэжэл дээшэлүүлхэ институдай эмхидхэhэн буряад хэлэ сэсэрлигэй үхибүүдтэ заадаг багшанарай можо хоорондын семинар майн хуушаар Агада боложо үнгэрбэ. Сэсэрлигтэ ганса буряад хэлэтэй (монолингвальна) бүлэгүүдтэ үхибүүдые буряад хэлэндэ hургадаг багшанар бэе бэеынгээ хэжэ байhан ажалтай танилсаба, дүй дүршэлөөрөө хубаалдаба.

Ниигэм 13 jun

«Буряад орон – эбтэй гэр бүлэ»

Аяар холын 1923 оной майн 30-да Буряад-Монголой АССР байгуулагдаһан түүхэтэй. Энэ үдэртэ дашарамдуулан, олониитын суглаан ба тоглолто Буряадай Оперо болон баледэй театрта эмхидхэгдээ.

Ниигэм 10 jun

Амтатай жэмэс ургуулна

В.Р. Филипповэй нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй хүдөө ажахын академиин эрдэмтэд уласайнгаа дунда һургуулинуудай дэргэдэхи агроклассуудта туһа хүргэнэ. Тэдэнэй туһаламжаар жэмэстэй модохонууд һуулгагдана.

Ниигэм 10 jun

Сэдьхэлэй сэгнэшэгүй хэшэг

“Тоонто нютаг”, “Эжымни”, “Эгэшэ аха хоёрни”, “Шиниим түрэһэн үдэр”, “Энэл даа, Эгэтын-Адаг”, “Хани нүхэдни”, “Манай нютаг”, “Үнгын голой дангина”, “Инаг дураяа гамнаарай” болон бусад зүрхэ сэдьхэл хүдэлгэмэ, олоной эгээл дуратай дуунуудай үгэнүүдэй автор Гунга Чимитовэй үлгэн энэ дэлхэй дээрэ түрэһөөр байгша ондо 100 жэл гүйсэбэ.

Ниигэм 7 jun

Һонирхолтой

«Алтан ойгоо угтаабди»

«Алтан ойгоо угтаабди», - гэжэ хөөрэһэн, ехэ баяраа мэдүүлһэн, “Буряад үнэндөө” гушаад гаран жэлдэ суг амжалтатай хүдэлһэн Гэсэгма Амуровна Доржиева хани басагадтаяа эдэбхи үүсхэл гаргажа, 50 жэлэй саана түрэл һургуулияа дүүргэһэн 44 нүхэд, классайнгаа хүтэлбэрилэгшэд, багшанар Дэнсэма Цырендондоковна Цырендондокова, Рыгзема Дашинимаевна Мижитова тухайгаа үнгэтэ һайхан “Хошун-Узурская средняя школа. Выпуск №8. 1964-1974, 1974-2024” гэжэ нэрэтэй ном барлажа, һуралсалайнгаа гуламтын 8-дахи выпускдэ зорюулаа. Наһа бараһан, суг һураһан нүхэдэйнгээ баян намтар, ажалай амжалта, наһан соогоо туйлаһан хэрэгүүд тухайгаа энэ ном соогоо хөөрэжэ шадаба.

Ниигэм 7 jun

«Уран зураг – наһанайм хэшэг»

Улаан-Үдэ хотын И. Калашниковай нэрэмжэтэ номой санда Буряадай оюун бэлигтэй уран зурааша, багша Борис Дамдинович Бадмажаповай дурасхаалта “Уран зураг – наһанайм хэшэг” гэһэн зохёохы үдэшэ апрель һарада үнгэргэгдэһэн байна.

Ниигэм 6 jun

Буянта һарада үйлэдэбэ

Бурхан багшын энэ замбида мүндэлһэн, гэгээрһэн, Нирваан болоһон Буянта һарада (зунай эхин шарагшан могой һара – майн 9-һөө июниин 6 болотор) буян үйлэдэхэ нигүүлэсхы хэрэгүүдтэ заха холын Захааминай аймагай сэлеэн ехэ Санага нютагай хүн зон ехэ багагүй тон эдэбхитэйгээр хабаадаа. Нэн түрүүн нютаг нугаяа, уһа голнуудаа, гудамжануудаа ариг сэбэр болгохо, нангин шүтээнэй газарнуудтахи барилга түхеэрэлгэнүүдые һэльбэн шэнэлхэ ажалнууд хэгдээ. Үдэр бүхэндэ нютагаа тойрожо, гороо хэгдэжэ, тарни маанинууд таһалгаряагүй уншагдажа байгаа. Уула обоонууд заншалта ёһоороо тахигдаа. Дасанай дэргэдэ аймагай Һунгамалнуудай зүблэлэй шангуудай түлөө шатараар уласай наадан үнгэрөө.

Ниигэм 6 jun

Гэр байрануудаар хангагдаба

Июниин 1-дэ Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов олон байратай хоёр гэрэй нээлгэдэ хабаадаба. Эдэ гэрнүүд Тарбагатайн ба Мухар- Шэбэрэй аймагуудта ажаһуудаг үншэн, аба эжын харууһагүй үлэһэн хүүгэдтэ баригдаба. Гэр бүхэн 36 байратай.

Ниигэм 5 jun

Хүдөө нютагнай һэргэһэй

Малша арадай эгээл амарха зунай эхин саг дүтэлжэ ерэбэ. Хони ямаад, адуу мал шэмэтэй ногоондо амтархан байжа бэлшэнэ. Шэрүүхэн үбэлэй ута нюрга дабаһан үхэр мал, түрүүшын ногооной шэмэдэ одоошье садана. Түлөө абажа тэнжээһэн малшад табан хушуута малаа бэлшээридэ гаргахадаа, одоошье нюргаа тэниилгэдэг, аршаанда амаржа, бэеэ заһадаг. Тиингүй яахаб даа. Уданшьегүй үбһэнэй халуун хаһа, таряа хуряалган, тэрэнэй саана үнөөхил үбэлжөөн...

Ниигэм 5 jun
Үшөө харуулха

Медиа

Все

Манай сонин ба сэтгүүлнүүдтэ захил хэгты

Захил хэхэ