Бүхы толилолгонууд

Улаан-Үдэдэ сэбэр агаартай болохо талаар алхам хэгдээ

Һүүлэй үедэ олониитые хүлгөөһэн сэбэр агаарай бэрхэшээл одоошье шиидхэгдэжэ эхилхэнь хаш. Байгаалиин нөөсэнүүдэй яаманай уласай Хуулида бэлдэһэн хубилалтанууд Арадай Хуралай ээлжээтэ сессидэ баталагдаба

Ниигэм 30 nov

Хүдөөгэй аяншалга Буряадта хүгжэнэ

«Точка кипения – РГУТИС @rgutis» гэһэн Интернет-бүлгэмэй эмхидхэһэн хүдөөгэй аяншалгада зорюулагдаһан дүхэриг шэрээдэ Буряад Уласай аяншалгын яаманай сайд Мария Бадмацыренова хабаадаһан байна

Ниигэм 30 nov

Блогууд

Все

Анаа нютагаа hанан-hанан...

"Ашангада би түрэhэн хүм. Дүрбэ наhа хүрэжэ байхадам, гэр бүлэмнай Анаа нютаг зөөhэн юм. Тиимэhээ Анаа дасанай хажууда ажаhууhанаа hайн hанадагби", гээд "Минии нютаг" мүрысөөндэ эльгээгдэһэн найруулга эхилнэ. Тэрэниие Хотогор баян Хориин аймагай Анаа дасан тоонтотой, багшын ажалай ветеран Светлана Чимитовна Батуева-Шойжонова бэшээ.

Һонирхолтой

Бишыхан наhaнайм нажар

«Минии нютаг» мүрысөөндэ ород хэлэнэй багша, Баргажанай аймагай Хилгана нютагта ажаhyyдаг, Элhэн тоонтотой Сэрэгма Рабжиновна Ринчинова хабаадана.

Түхэреэн сагаан Табтаанайм

    «Минии нютаг» мүрысөөндэ хэдэн олон нютагуудһаа найруулганууд ерэжэ, уншагшад ехэ һонин мэдээсэл абана. Танай анхаралда бодонгууд омогой, Табтаанай нютагай эрхэтэн
Дулма Эрдынеевна Шагаевагай сэдьхэлэй уянга дурадханабди.
Үшөө харуулха

Медиа

Все

Манай сонин ба сэтгүүлнүүдтэ захил хэгты

Захил хэхэ