Бүхы толилолгонууд

Оюутан хаһын «алтан дунда»

Үбэлэйнгөө амаралтынгаа удаа оюутад эдэ үдэрнүүдтэ гуламтануудтаа бусажа, һуралсалаа үргэлжэлүүлхэеэ һуубад. Энэ үедэ “Алтан дунда” гэһэн һайндэрые олон оюутад тэмдэглэнэ ёһотой. Дээдэ һургуулидаа 2,5 жэл һураһанай удаа үшөө 2,5 жэл һураха саг үлөө гэһэн удхатай гэжэ Интернет соохи Википеди соо бэшэгдэнхэй.
Хүн бүхэнэй ажабайдалда оюутан наһанай хаһа онсо һуури эзэлдэг. Эгээл энэ үеын иимэ һайндэр тухай һурагшалһан байнабди.

Ниигэм 2 feb

Хүгшэд үбгэдтэ хүргэнэ туһаламжа

Холын хүдөө һууринуудта ганса нэгээрээ ажаһуудаг үбгэд хүгшэдые дали дороо абажа, энэрхы хандасаараа сэдьхэлыень дулаасуулха ажал шэлэһэн Арюна Мылзенова тухай зураглал һаяхана «Добро.Журнал» ниитэлүүлбэ. Урид гүрэнэй ажалда хүдэлжэ байһанаа тэрэнээ орхёод, олондо туһатай олзын бэшэ хэрэг эрхилһэн жэшээтэ ябадал тухайнь “Буряад үнэн” сонин уншагшадтаа дуулгаха хүсэлэнтэйбди.

Ниигэм 2 feb

Үйлэдбэриин хэмжээн дээшэлээ

Буряад ороной экономическа ургалта санкционно хорилтонуудай орёо байдалда дээшэлээ. Үйлэдбэринүүд 9,9 % ургалта харуулаа. Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов үнгэрһэн жэлэй ниигэмэй-экономическа хүгжэлтын дүнгүүдые Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо – РФ-гэй Юрэнхылэгшын ДФО-дохи бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юрий Трутневта харуулжа мэдээсээ.

Блогууд

Все

Дүтынь зон дүнгэлтэ болодог

Буряад Уласта оршодог танкова батальоной командир, гвардиин майор Равиль Тукаев, 10 гаран жэлэй туршада алба хааха үедөө арад зоной нэгэдэлэй хүсэн шанга байна даа гэжэ тэмдэглэбэ.

Ниигэм 1 feb

Урьһаламжа

Буряад Уласай фермернүүдтэ ба хүдɵɵгэй хубиин ажахын эзэдтэ банкнууд бага түрэсэтэй урьhаламжа мүнгэ үгэжэ эхилбэ. Хүнгэлэлтын тогтомол хэмжээниинь 5 хубиһаа дээшэ бэшэ юм.    

Шэдитэ хайрсаг

Буряад Уласай Үндэhэтэнэй номой санда hүүлэй үеын шэнэ оньһон хэрэгсэл – «iSandBOX Special» гэhэн элhэнэй интерактивна хайрсагай үзүүлтэ үнгэргэгдэжэ, олоной hонирхол татаhан байна.

Ниигэм 1 feb

Шубуун дэн хэрэглэһээр

Улаан-Үдын захада оршодог Талецкий һууринай ажаһуугшад зайн гал дамжуулдаг эмхиин ажалаа муугаар ябуулһанайхи ехэтэ зобонод. Үбэлэй һүниин утаханда шубуун дэн носоожо, номоо үзэхэ баатай болоһон үхибүүд ядалдана. Энэ бэрхэшээлыемнай усадхыт гэжэ ажаһуугшад абарал эрижэ байна.

Ниигэм 1 feb

Һонирхолтой

Жэлэй гол үзэсхэлэн

«Уласай баялиг»
Иимэ нэрэтэй үзэсхэлэн Матвей Хангаловай нэрэмжэтэ Түүхын музейдэ үсэгэлдэр нээгдэбэ. Тус хэмжээн Буряад Уласай байгуулагдаһаар 100 жэлэй ойдо зорюулагдана.

Ниигэм 1 feb
Үшөө харуулха

Медиа

Все

Манай сонин ба сэтгүүлнүүдтэ захил хэгты

Захил хэхэ