Бүхы толилолгонууд

Бэеынгээ энхэ элүүрые сахигты

COVID-19 үбшэнэй һүжэрөөд байха сагта хүн зоной бэеын энхэ элүүрые сахиха, һэргылэмжын хэмжээ ябуулгануудые эршэдүүлхэ, дүримүүдые шангадхаха асуудалнуудые Арадай Хуралай һунгамалнууд үнгэрһэн сессидэ хараба.

Ниигэм 10 jul

Манай хэблэлнүүд

Блогууд

Все

Ростуризмын толгойлогшо: “Байгал” – хүсэ шадал абаха газар”

Ростуризмын толгойлогшо Зарина Догузова июлиин 2-һоо 5 болотор Буряад Уласта айлшалха үедөө аяншалагшадые байрлуулха ба тэдэндэ харуулха газарнуудые, мүн баһа ерээдүйн ургалтын объектнүүдые, тэрэ тоодо “Байгалай гавань” ОЭЗ ошожо үзөө. Тэрэнэй хэлэһэнэй ёһоор, Ростуризм уласай газар дэбисхэртэ аяншалга хүгжөөхэ һанаатай.

Ниигэм 9 jul

Мүнгэн нэмэгдэжэ үгтэхэ

Буряад Уласай дэбисхэр дээрэ онсо байдалһаа һэргылэмжын, тэрэниие усадхалгын талаар комиссиин ээлжээтэ бэшэ зүблөөн мүнөөдэр болобо

Һонирхолтой

«ЮСУН ТУГ»

Үбэр Байгалай хизаарта халдабарита һэжэг үбшэн намдаха тээшээ боложо, ниигэмэй эмхинүүд ажалаа эхилхэ эрхэтэй болобо. Тиин июлиин 4-һөө Үбэр Байгалда санаторно- курортын эмхинүүд, амаралтын баазанууд хүдэлжэ эхилээ.
Агын Буряадай тойрогой Тугшан нютагай Баир Бадмаевич болон Сэсэгма Ивановна ДУЛМАЖАПОВТАН утахан Онон голойнгоо эрьедэ “Юсун туг” гэһэн амаралтын-аяншалгын баазатай юм. Тэдэ эдэ үдэрнүүдтэ амарагшадые угтан абажа эхилээ. Баазын захирал Баир Дулмажапов нютагай домог түүхэ мэдэдэг, Монголой дундада зуун жэлнүүдэй түүхэ шудалдаг юм. Тиимэһээ баазадань эрдэмтэд, түүхэшэд амарха дуратай. Манай хөөрэлдөөн – танай анхаралда.

Ниигэм 9 jul

Шэнэ шагналнууд

Арадай Хуралай 12-дохи сессидэ «Буряадай гүрэнэй шагналнууд тухай» хуулида хубилалта нэмэлтэнүүд оруулагдаа.

Ниигэм 9 jul
Үшөө харуулха

Медиа

Все

Манай сонин ба сэтгүүлнүүдтэ захил хэгты

Захил хэхэ