Хүдөө ажахы 8 feb 2024 888

Янгинама хүйтэниие ядамаггүй...

Булган талата Буряад ороноймнай хүдөө ажахынуудта, үмсэдэ табан хушуу мал бараг, һайн ондо орожо байна. Хада уулануудаараа бүрхөөгдэһэн Баргажанай аймагай ажахынууд үбэлэй ута нюргые гээлтэ хороолтогүй, гэмгүй дабана.

© фото: Зорикто Сундаровай дурадхаһан гэрэл зурагууд

Үнгэрһэн намар хүдөөгэйхид үбһэ хулһаа яһала һайнаар нөөсэлөө. Гэбэшье үргэлжэ ороһон хура бороон намарай шухала ажалда һаад ушаруулаа һэн. Тиигэжэ хамта дээрээ гушан таба мянга гаран центнер талха таряан хуряагдаа һэн. Гурбан зуун хоёр мянган центнер үбһэн бэлдэгдээ. «Бүхыдөө аймаг дотор арбан гурба мянга гаран тол­гой үхэр, дүрбэ хахад мянган хонин, мянга найман зуу гаран адуун ондо ороно», - гээд, энэ аймагай Депута­дуудай соведэй түрүүлэгшэ Зорикто Сундаров дуулгаба.

«Һүүлэй үедэ аймагта урагшаа һанаатай хүбүүд нютаг дээрээ талха таряагаа һуулгажа, урматай ажаллана. Эдэ хэд бэ гэхэдэ, Михаил Лубсанов, Баир Базаров, Эдуард Дамбиев болон бусад. Тэдэ «Агростартап» гэһэн грантын аргаар гүрэнэй туһаламжада хүртэжэ, ажахынуудые байгуулаа. Бидэн аймаг соогоо залуушуулаа шадаха зэргээрээ дэмжэнэбди. Газар дээрээ хүдэлхэ һэдэлгэтэй хүдэр хүбүүд олон», - гээд, Зорикто Бато-Мунхоевич хөөрэнэ. Энэ аймагта хамта дээрээ таряаша- фермерскэ 27 ажахы ажаябуулгаяа эрхилнэ.

Унаһан малгайгаа абаха сүлөөгүй ажалша бэрхэ малшадай оролдолгоор дал, хашаа хорёон хуу заһагдаа. Гэбэшье һаяхана үргэлжэ хэдэн үдэрэй хугасаада 40 градус хүрэтэр жабарлахадань, үбһэ хулһан түсэбһөө ехээр үхэр малда үгтөө. Иигээд янгинама хүйтэнэй нэгэ бага буурахада, бараг болохо бэзэ гээд малшад найдана.

Тэрэшэлэн аймагай захиргаан, Һунгамалнуудай совет хүдөө газар­таа ажаллажа байһан зоноо али болохоор дэмжэжэ, туһалжа байдаг. Жэшээнь, нёдондо талха таряа һуулгагшадай тоһо түлишын гарга­шануудай зарим хуби бусааха хэрэг­тэ нэгэ миллион хоёр зуун түхэриг аймагай һан жасаһаа һомологдоо. Шоно арьяатан гээшэ хүдөө ажахы­да горитой хохидол үзүүлдэг гээд мэдээжэ. Шоно бариха гээшэ тиимэ бэлэн хэрэг бэшэ гээд, булта ойл­гонобди. Дүрбэн хүлтэ энэ арьяата­ниие бариһан ангуушадта аймагай һан жасаһаа мүнгэн түлэгдэнэ. Нэгэ шоно бариһанай түлөө арба мян­ган түхэриг үгтэнэ. Тиихэдэ Буряад Уласай бюджедһээ найма мянган түхэриг үгтэдэг юм.

«Мал хараха – ама тоһодохо» гэһэн арадаймнай сэсэн мэргэн үгэнүүдэй ёһоор түрэл нютаг дээрээ буусаяа түхеэрээд, табан хушуу малаа үсхэбэрилжэ байхадаа, хүдөөгэйхид урматай. Үбэл зунгүй ямаршье сагта үүрээр бодожо, үдэшэ орой болотор ажаллажа ябаһан ажалша бүхэриг зон урагшаа дабшаһаар. Мүнөөнэй сагта ажалайнгаа жолоо шангаар бариһан эдэл зоной ашаар хүдөө нютагууд, сэлеэн һууринууднай хүгжэнэ, ажабайдал һайн тээшээ хубилна.

Автор: Дарья ЦЫДЫПОВА

Фото: Зорикто Сундаровай дурадхаһан гэрэл зурагууд