Хүдөө ажахы 20 mar 2024 1596

Хабарай ажалда бэлэдхэл

2023 оной дүнгүүдээр ба 2024 оной хабарай хүдэлмэринүүдэй түсэбүүдээр суглаан Улаан-Үдэдэ үнгэргэгдэбэ. Уласай хүдөө ажахын һалбаринуудай түлөөлэгшэд энэ суглаанда хабаадаба. Тэдэниие Буряадай Толгойлогшо мэндэшэлэн амаршалба.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

- 2023 ондо Буряад ороной хүдөө ажахын хүдэлмэрилэгшэд эрхим дүнгүүдые туйлаа. 3 шэглэлээр таанад дээдэ зэргын амжалта туйлаат. Таряа хуряалгын дүн нёдондонойхиһоо 20,5% дээшэлээ. 140,6 мянган тонно таряан абтаа, энэ хадаа һүүлэй 23 жэлэй эгээ эрхим дүн болоно. 1 гек­тар талмайһаа 20,7 центнер орооһон, 150 центнер хартаабха, 314,1 центнер огородой эдеэн хуряагдаа. Манай шэрүүн уларилда иимэ дүнгүүдые харуулха гээшэ тон ехэ туйлалта, - гэжэ Алексей Цыденов хэлэбэ. Буряад ороной дэбисхэр дээрэ хаба­рай хээрын ажалнууд май һарада эхилхэ. Тарилгын талмай 139,9 мянган гектар болоно, энэ нёдондонойхиһоо 17,8 хубяар ехэ. Мүнөө жэл тоһото ургамалнуудай (рапс, лён) талмай 20 дахин үргэдхэхөөр хараалагдана.

- Рапс тарихадаа, тэрээндэ онсо анхарал хандуулха хэрэгтэй. Һаяын үдэрнүүдтэ тоһото ургамал­нуудые буйлуулдаг завод Буряад орондо нээгдэхэ. Завод хүршэ можо хизаарнуудһаа түүхэй эд эдэбхитэйгээр худалдан абажа эхилээ. Буряадай хүдөө ажахын ургамал ургуулагшадһаа 2024 оной ургаса абахаяа бэлэн. Ула­сай 4 аймагай 8 ажахы мүнөө жэл рапс, лён тариха түсэбтэй. Һайн ургаса абахын тула хамгаалал­гын ба хоолой системэ, нэмэлтэ түхеэрэлгэнүүд хэрэгтэй. Буряадай фермернүүдтэ түхеэрэлгэнүүдые худалдан абаһан гаршын 50 хубинь гүрэнэй талаһаа бусаагдаха юм. Гадна үрэһэ худалдажа абахадаа, 35 хубииень бусааха аргатай, - гэжэ Буряад Уласай хүдөө ажахын ба эдеэ хоолой сайд Галсан Дареев хэлэбэ. Байгша 2024 ондо ургамал ургуу­лагшадта гүрэнэй талаһаа 482,4 сая түхэригэй дэмжэлтэ үзүүлэгдэхэ юм. Һүүлэй 2 жэлэй туршада гүрэнэй туһа саг соогоо үзүүлэгдэнэ.

Мүнгэн зөөреэр үрэһэн, мине­ральна үтэгжүүлгэ, ургамал хамга­алгын бодосууд абтаха. Дэмжэлтын ехэнхи хубинь техникын түлишэдэ гаргашалагдаха. Газарай хүрьһэнэй шанар дээшэлүүлхэ хэрэгтэ мүн лэ мүнгэн шэглүүлэгдэхэ.

Тоһото культурануудые ургуулха дуратай фермернүүд саашанхи түсэбүүдээрээ, лён, рапс ургуулжа үзэһэн дүршэлөөрөө суглаан дээрэ хубаалдаба. «Куйтунское» бүлгэмэй агроном Виктор Мясников эдэ урга­малнуудые тарилгын нарин илгаа, газарай хүрьһэ бэлдэлгэ, үрэһыень ба тарималнуудые хорлогшодһоо хамгаалга тухай хөөрэбэ. «Шанага» гэһэн ажахын толгойлогшо Амгалан Ринчинов рапс хуряаха түхеэрэлгэ таряа хуряалгын комбайнда тодхохо дүршэлөөрөө хубаалдаба.

Суглаанай түгэсхэлдэ Буряадай Толгойлогшо 2023 ондо ургаса хуря­алгаар дээдын амжалта туйлаһан фермернүүдтэ, агрономуудта, ком­байнернуудта, механизаторнуудта болон ажахынуудай бэшэ мэргэжэл­тэдтэ шагналнуудые барюулаа.

Автор: Янжима ДАРМАЕВА

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа