Хүдөө ажахы 28 feb 2024 429

«Захааминай малшад - нютагай баялиг»

гэһэн хэмжээ ябуулга заха холын Захааминай аймагта жэл бүри үнгэргэгдэдэг. Заншалта болоһон энэ хэмжээ ябуулгада аймагай олон малшад хабаададаг юм. Байгша ондо тус үйлэ хэрэг февралиин 19-һөө эхилжэ, хэдэн үдэрэй туршада эмхидхэгдээ.

© фото: авторай гэрэл зурагууд

Тус түсэлэй ёһоор малша­дай сугларһан газарта эм­шэд ерэжэ, тэдэнэй бэеын элүүр энхые шалгадаг, малай эм­шэд түлбэригүйгөөр эм домуудые тараадаг. Тиихэдэ зайн галай, ойн модоной ажахын түлөөлэгшэд малшадай hонирхоhон асуудал­нуудта эли тодоор харюу үгэдэг юм. Аймагай талаан бэлигтэй ар­тистнууд Сагаалганай hайндэртэ зорюулагдаhан уран hайханай концерт-наада табижа, суглараг­шадые баясуулдаг.

Yлэгшэн нютагай Хуhата гэжэ газарта эмхидхэгдэһэн хэмжээ ябуулгада Захааминай аймагай захиргаанай хүдөө ажахын таһагай дарга Арсалан Батуев хабаадаа. «Энэ проект яагаад бии болооб, яажа бэелүүлэгдэнэб?» гэһэн асуу­далнуудтайгаар манай штатна бэшэ сурбалжалагша Цэпэлма Санжеева Арсалан Ивановичта хандаба.

Сагаалганай hайндэртэ даша­рамдуулан, гансал манай аймагта «Захааминай малшад-нютагай баялиг» гэжэ проект бэелүүлэгдэдэг. Энэ удаа юhэдэхиеэ үнгэргэгдэнэ. Аймагай захиргаанай түлөөлэгшэд гурбан бүлэг боложо хубаара­ад, табадахи үдэрөө ябанабди. Далахайhаа эхилээд, Харсаа нютаг хүрэтэр фермернүүдтэ туhалха зорилготойгоор ябанабди. Аймаг­тамнай малшадай гурбан зуугаад ажахы бии. Бидэ Yлэгшэн ерэбэбди. Хорин хүнһөө бүридэһэн нэгэ бүлэг Санага һууринда хүдэлнэ. Манай аймагай гулваа Сергей Валерьевич Гонжитовай эдэбхи үүсхэлээр тус проект бэелүүлэгдэжэ эхилээ hэн.

Түбhөө холо байдаг, нэгэшье үдэр амарха аргагүй малшадта туhалха зорилготойгоор энэ ажал хэгдэнэ. Бидэнтэй хамта кардиолог, хирург, шүдэнэй эмшэд ябалсана. Малай эмшэд, парикмахер, артистнууд бии. Арадай Хуралай депутат Геннадий Юрьевич Доржиев энэ проект бэелүүлхэдэмнай туhална. Жэл бүри малшадта бэлэгүүдые баридаг, энээндэнь бидэ ехэ баяртай байдаг­бди. Тиихэдэ ДИАГРУППЫН захирал Валентина Бадма-Цыреновна Дори­евада мэргэжэлтэ эмшэдые жэл бүри эльгээжэ байhандань, баярые хүргэнэбди.

Автор: Цэпэлма САНЖЕЕВА

Фото: авторай гэрэл зурагууд