Блогууд

Кровь, пот и слёзы Унэгэтэя

Власть 2 jun

Буряад Уласта тагнуулшанай нэрэ мүнхэлэгдэбэ

Үнгэрһэн долоон хоногой эсэстэ Бэшүүрэй аймагай Дунда Харлан нютагта гвардиин полковник Содном Цыбикжапович Дамбаевай гэрэлтэ дурасхаалда зорюулһан ханын самбар нютагаархидынь бүтээжэ, нэрыень мүнхэлбэ

Ниигэм 27 may

Общаги Улан-Удэ - 2

Студенческие общаги - не только символ весёлой и беззаботной жизни, но и «плавильный котёл», «вертеп» и ринг для массовых драк…

Ойхон баабайн үршөөлөөр

Ниигэм 20 may

Общаги Улан-Удэ

Ниигэм 19 may

Улаан-Үдын шэнэ гудамжада – генарал-майор Антон Бадмаевич Зандановай нэрэ

Баргажан голдоо мэдээжэ хизаар ороноо шэнжэлэгшэ, Буряадай Уран зохёолшодой холбооной гэшүүн Жорж Мангутович Абзаев сэрэгэй эмнэлгын албанай полковник Андрей Дашиевич Дармаев хоёр Буряад Уласай Толгойлогшын Захиргаанай хүтэлбэрилэгшэ Баир Цыреновтэ хандалга-бэшэг эльгээбэ

Ниигэм 7 apr

Хада шэнги үндэр, тала мэтэ үргэн сэдьхэлтэй

Байгша ондо суута уран зохёолшо, Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай ветеран, буряад арадай бэлигтэй хүбүүдэй нэгэн, «Төөригдэһэн хуби заяан» гэжэ суута гурбалжан боти роман бэшэһэн Дашарабдан БАТОЖАБАЙН түрэһөөр 100 жэл гүйсэхэнь

«Дуулан магтанаб Гааргаяа»

Буряадтаа мэдээжэ сэдхүүлшэн Владимир Шираповай «Үндэр» гэһэн видеостуди зохёохы нүхэдтэеэ хамта «Нютагаа суурхуулан дууланаб» («Пою мою Гаргу») кино бэлдэжэ, «нара харуулба» гээшэ

Үшөө харуулха