Блогууд

Галсан Баабай

Сэхынь хэлэхэ болоо hаа, би Галсан баабайе мүртэй hананагүйб. Yндэр үбгэн лама дасанда hуудаг байгша hэн, гэхэhээ бэшэ хэлэхэ юумэн үгы.

Үнгэрhэн үбэл үдэрэй тодхор боложо, унаган нүхэр Мэргэмни бурхандаа ябашоо. Мэргэн лэ намда Галсан баабай тухай олон юумэ хөөрэжэ үгөө.