Блогууд

Театрай эрдэмэй нангин гуламта

Блогууд 23 nov

Полковник бэшэнэ…

Хоца Намсараевай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй академическэ драмын театр Агууехэ Илалтын 75 жэлэй ойн баярта зорюулагдаһан хоёр зүжэг бэлдэбэ

Соел урлалай гуламта – уран дархашуулай бүтээл

  Театрай ордон хадаа онсо шэнжэтэй гэр гээшэ, тойроод байһан хотын байшангууд сооһоо энэ ордон тобойсо харагдажа, гоё һайханаараа илгардаг гэжэ бултанда мэдээжэ. Энэ нангин газарта олон зон соёл уралигай гэгээн элшэ хүсэнтэйнь уулзажа, элдэб һайхан мэдэрэлдэ абтажа, сэдьхэлээ баяжуулна ха юм. Тиимэһээ үни урдан сагһаа хойшо мүнөө болотор барилгашад театрай байшангые тад ондоогоор шэмэглэдэг заншалтай юм.

Пилотный выпуск программы "ЗYБ ЗYГ" Владимира Ширапова

Блогууд 8 jul

Галсан Баабай

Сэхынь хэлэхэ болоо hаа, би Галсан баабайе мүртэй hананагүйб. Yндэр үбгэн лама дасанда hуудаг байгша hэн, гэхэhээ бэшэ хэлэхэ юумэн үгы.

Үнгэрhэн үбэл үдэрэй тодхор боложо, унаган нүхэр Мэргэмни бурхандаа ябашоо. Мэргэн лэ намда Галсан баабай тухай олон юумэ хөөрэжэ үгөө.

Үшөө харуулха