Блогууд

Улаан-Үдын шэнэ гудамжада – генарал-майор Антон Бадмаевич Зандановай нэрэ

Баргажан голдоо мэдээжэ хизаар ороноо шэнжэлэгшэ, Буряадай Уран зохёолшодой холбооной гэшүүн Жорж Мангутович Абзаев сэрэгэй эмнэлгын албанай полковник Андрей Дашиевич Дармаев хоёр Буряад Уласай Толгойлогшын Захиргаанай хүтэлбэрилэгшэ Баир Цыреновтэ хандалга-бэшэг эльгээбэ

Ниигэм 7 apr

Хада шэнги үндэр, тала мэтэ үргэн сэдьхэлтэй

Байгша ондо суута уран зохёолшо, Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай ветеран, буряад арадай бэлигтэй хүбүүдэй нэгэн, «Төөригдэһэн хуби заяан» гэжэ суута гурбалжан боти роман бэшэһэн Дашарабдан БАТОЖАБАЙН түрэһөөр 100 жэл гүйсэхэнь

«Дуулан магтанаб Гааргаяа»

Буряадтаа мэдээжэ сэдхүүлшэн Владимир Шираповай «Үндэр» гэһэн видеостуди зохёохы нүхэдтэеэ хамта «Нютагаа суурхуулан дууланаб» («Пою мою Гаргу») кино бэлдэжэ, «нара харуулба» гээшэ

Сэдьхэл минии сэлеэтэй, һэшхэл минии һэхээтэй…

Соёл уралиг 3 mar

Хоёр заяан, хоёр мүшэн…

Манай зураглалай гол геройнууд гэхэдэ, Буряад Уласай арадай зүжэгшэд -  гэрэй эзэн Дащицырен Дашинамжилов ба бүлын эзэн эхэнэр Бальжит Очирова гэгшэд. Мүнөө эдэ аха захатамнай наһанай амаралтада гаранхай, һая дала наһанайнгаа дабаа дабажа, үри хүүгэд, түрэл гаралайнгаа дулаахан дүхэриг соо ан бун жаргалаа эдлэн ажаһууна

Буряадай гоохонууд

Соёл уралиг 18 feb

«Бэлшэрэй түүхэ» гэһэн зүжэг тухай дурсан…

Хүйһөөрөө холбоотой, элшэ хүсэ үгэжэ байһан энэ газар хүрьһыень хүл дороһоонь үндэһэтэйнь хамта саб шууран, мулталан абажа хаяхадань, буряад айлай юртэмсэ гэнтэ тэһэрэн бутаржа, урбалдаһандал адли байдалда орошоһониинь гайхалгүй

«Boeing» түхэлэй самолёт жолоододог Буряадай баатар – Дмитрий Дашиев

Ниигэм 10 feb

Өөрэ Жалсан

Түрэл сонинойнгоо хуудаһан дээрэ Буряадайнгаа бэлигтэй хүбүүд, басагад тухайгаа зураглал бэлдэжэ, толилжо байдаг заншалтайбди. Мүнөө дугаартаа Ивалгын дунда һургуулиин һурагша Жалсан АВРАЕВ тухай буряад арад түмэндөө хөөрэжэ үгэхэ хүсэлэнтэй байнабди

Ниигэм 6 feb
Үшөө харуулха