Блогууд

Буряад ТВ-гэй түрүүшын алхамууд эршэтэй

Түхэреэн хоног соо түрэл буряад хэлэн дээрээ уран һайханай дамжуулгануудые, һонин мэдээнүүдые болон бусад һонирхолтой бүтээлнүүдые харуулжа байдаг Буряад ТВ түрүүшын алхамуудаа эршэтэйгээр хэжэ байна

Ниигэм 17 sep

Хүүюурэй дэргэдэ түрэһэн хүндүүлхы бодолнууд

Гайхамшагта һайхан байгаалитай, эмтэй домтой аршаан булагуудаар баян Түнхэн. Бүри Зүблэлтэ сагай үедэ холо ойгуур суутай болоһон Аршаан нютаг. Эндэл СССР гүрэнэй булан бүхэнһөө ажалша улад ерэжэ, бэе махабадаа амаруулдаг, аргалдаг байһан гээшэ

Ниигэм 10 sep

Буряадай Асагад һууринай уран һайханай уурхай

Алтан шаргал намарай түрүүшын үдэрнүүдтэ Загарайн аймагай Асагад һууринда түүхэтэ үйлэ боложо үнгэрбэ. Ушарынь гэхэдэ, тэрэ нютагай соёлой гуламтын байшан һэльбэн шэнэлэгдэжэ, дахяад үүдэеэ сэлин, арад зоноо халуунаар угтаба

Уһанай эзэн алдуу хүлисэхэгүй

Жэл бүри уһанда орохо сагай дүтэлхэһөө урид абаралга болон бэдэрэлгын мэргэжэлтэд улад зондо тон ехэ анхаралтай байхые һануулдаг, яажа бэеэ абажа ябаха тухай һэргылэмжын ажал ябуулдаг

Ниигэм 1 sep

Речной экстрим

За яркими эмоциями и сумасшедшим выплеском адреналина идут на реки туристы водники

Ниигэм 16 jul

Пиво, позы и бабьи слёзы

Ниигэм 30 jun

О потомках великого венгра

Ниигэм 23 jun

Калым за невесту

Ниигэм 16 jun

Кровь, пот и слёзы Унэгэтэя

Власть 2 jun
Үшөө харуулха