Зурхай

Зурхай ноябриин 26, гарагай 7, буряад-монгол литээр шэнын 3

Баялигай, илангаяа таряанай дал­лага абахада, бар, морин, нохой жэл­тэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ; һанаһанаа бүтээхэдэ, газар худалдажа абахада, ажал хэрэгүүдээ согсолходо, шэнэ гэр барихада, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ һайн үдэр.

Зурхай 26 nov

Зурхай ноябриин 25, гарагай 6, буряад-монгол литээр шэнын 2

Баялигай, илангаяа таряанай хэшэг даллага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэ­дэ, һанаһанаа бүтээхэдэ, шэнэ гэр ба­рихада, газар худалдажа абахада, ажал хэрэгүүдээ согсолходо, пеэшэ табихада һайн үдэр.

Зурхай 25 nov

Зурхай ноябриин 24, гарагай 5, буряад-монгол литээр шэнын 1

Дашинима - абишиг (Ваан) хайр­лахада, һайтар байгуулхада (рамнай үргэхэдэ), бурханай тахилга хэхэдэ, хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мори­ёо хиидхэхэдэ амгалан жаргалантай, үлзытэй һайн үдэр.

Зурхай 24 nov
Үшөө харуулха